Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

30.11.2018

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA w Zakładzie Biofarmacji

Nazwa stanowiska: doktorant (stypendysta)

 

Liczba stanowisk: 1

 

Opis zadań:

Doktorant będzie realizować projekt doktorski w interdyscyplinarnym zespole, realizującym grant pt. „Wieloskalowe badania polimorfizmu receptora β2-adrenergicznego: od procesów molekularnych po terapię niewydolności krążenia” (OPUS, 2017/25/B/NZ7/02654). Jednym z aspektów pracy będzie praca na Danio Rerio.

 

Do zadań doktoranta należeć będzie wykonywanie badań in vivo, m.in.:

 1. Przeprowadzanie badań morfologicznych i behawioralnych w celu zbadania konsekwencji deregulacji receptora β2-adrenergicznego na rozwój i zachowanie Danio Rerio.
 2. Użycie zebrafish jako modelu do przesiewowego badania leków stosowanych w leczeniu niewydolności krążenia.

 

Regulamin przyznawania stypendium naukowego przez NCN dostępny jest stronie NCN.

 

Wymagania:

 1. Umiejętność opracowywania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych.
 2. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, staże, publikacje, członkostwo w towarzystwach i kołach naukowych).
 3. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.
 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 5. Gotowość do wyjazdu na naukowy staż zagraniczny/krajowy.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ


Termin składania ofert: 31 styczeń 2019 r., 23:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 luty 2019 r.
 

Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości  2 500,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres 36 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji, członkostw w towarzystwach i kołach naukowych oraz innych osiągnięć.
 3. Opinia opiekuna naukowego, poświadczająca posiadanie umiejętności, deklarowanych w życiorysie naukowym.
 4. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodne z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin danych osobowych dotyczących mnie, zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.

Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że udział w konkursie i podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, mam również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym będzie on skuteczny od dnia jego złożenia i nie będzie miał wpływu na legalność przetwarzania danych do dnia sprzeciwu. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do dr Anity Płazińskiej (anita.plazinska@umlub.pl, Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin). W temacie wiadomości należy podać „Konkurs na doktoranta/OPUS”.

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023