Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

02.12.2019

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie ul. Chodźki 19, 3 piętro w pok. 3 w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego.
 • Czynnej znajomości języka angielskiego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 • Doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami.
 • Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
 • Dorobek dydaktyczny i organizacyjny, który w okresie nie dłuższym, niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §10 Zarządzenia Rektora UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich – dla stanowiska asystenta.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami.
 • Zaświadczenie lub protokół, potwierdzające czynną znajomości języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Uzupełniona Karta oceny okresowej w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia dydaktyczne.
  Karta Oceny

  Osiągnięcia dydaktyczne do uzupełnienia Karty Oceny

  Osiągnięcia organizacyjne do uzupełnienia Karty Oceny

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023