Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

03.12.2019

Nabór na stanowisko TECHNIK w Centrum Symulacji Medycznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko: TECHNIK w Centrum Symulacji Medycznej

 

Główne zadania:

 • informatyczne wspieranie pracowników dydaktycznych poprzez tworzenie materiałów i narzędzi wspomagających nauczanie
 • przygotowywanie sal symulacyjnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (zapewnienie dostępności i właściwego funkcjonowania sprzętu) - znajomość sprzętu symulacyjnego nie jest wymagana przed podjęciem pracy
 • tworzenie rozwiązań informatycznych usprawniających funkcjonowanie Centrum Symulacji Medycznej
 • administracja już istniejącymi serwisami internetowymi oraz innymi narzędziami informatycznymi funkcjonującymi w CSM
 • pomoc w realizacji zadań innym pracownikom Centrum Symulacji Medycznej i Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia I stopnia na kierunku Informatyka lub w trakcie studiów z terminem obrony najpóźniej w bieżącym roku akademickim
 • możliwość podjęcia pracy w wymiarze pełnego etatu
 • dobra znajomość HTML, PHP i MySQL
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • gotowość do rozwijania swych umiejętności w w/w technologiach lub innych na potrzeby realizacji stawianych zadań (podejście na zasadzie szukania rozwiązań a nie problemów)
 • dokładność i praca z naciskiem na zarówno funkcjonalność jak estetykę rozwiązań
 • ogólne uzdolnienia techniczno-informatyczne
 • elastyczne podejście do zakresu obowiązków pozwalające na wzajemne się wspieranie w zespole multidyscyplinarnym

 

Wymagania dodatkowe:

 • podstawy grafiki 3D lub gotowość do nauki w tym zakresie, przede wszystkim na potrzeby druku 3D
 • podstawowa umiejętność obsługi programów graficznych Adobe Photoshop i Illustrator
 • podstawowa umiejętność obsługi programu Adobe Premiere lub innego darmowego programu do edycji/montażu materiałów filmowych
 • ogólna znajomość tematyki sieci informatycznych

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Wzór formularza
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.

 

Dokumenty należy składać w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 4, IV piętro, w sekretariacie p. 417, w godz. 7:00-15:00 w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko: Technik-informatyk w Centrum Symulacji Medycznej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019 r.

 

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 • Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie do 31.01.2020 r.
  Po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023