Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

15.12.2021

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 14 stycznia 2022 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego, jeśli w danym zawodzie są one wymagane,
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego,
 • Posiadania dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 Zarządzenia 133/2021 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie dla stanowiska asystenta w grupie dydaktycznej (120 punktów łącznie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne za 4 lata, w tym co najmniej 40 punktów z oceny studentów).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego, jeśli dotyczy kandydata,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Karta ewaluacji w obszarze dydaktycznym z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia
  Wzór formularza
 • Karta oceny przełożonego
   Wzór formularza
 • Tabela ocen studentów do pobrania w Sekcji Jakości Kształcenia UM w Lublinie

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Osoba do kontaktu: Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Aleksandra Krupicz,
aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 448 63 25

 

Zarządzenie Rektora UM w Lublinie nr 133/2021 z dnia 23 września 2021 roku wraz z załącznikami

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023