Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

17.12.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w KATEDRZE I ZAKŁADZIE MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 17 stycznia 2022 roku.

 


Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:
 

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego,
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego, jeżeli w danym zawodzie są one wymagane,
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego. 

 

Kompetencje preferowane:
 

 • Umiejętność posługiwania się technikami biologii molekularnej oraz umiejętność opracowania i interpretacji wyników sekwencjonowania.
 • Doświadczenie pracy w laboratorium mikrobiologicznym.


Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:
 

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 •  
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego jeżeli w danym zawodzie są one wymagane, jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. 
 • Dokument potwierdzający umiejętność posługiwania się technikami biologii molekularnej oraz umiejętność opracowania i interpretacji wyników sekwencjonowania, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie pracy w laboratorium mikrobiologicznym, jeśli dotyczy kandydata.

 

 

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie. 


Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. 


Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.


Osoba do kontaktu: Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 44 86 325

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023