Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

13.06.2022

Konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Zakładu Żywienia Klinicznego Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Zakładu Żywienia Klinicznego Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Biomedycznego, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: joanna.adamek@umlub.pl w terminie do 13 lipca 2022 roku (data wpływu do Dziekanatu).

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

 

Kompetencje preferowane kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko:

 • Posiadanie wykształcenia lub odbycie bądź odbywanie szkolenia w zakresie zarządzania projektami naukowymi lub zarządzania kadrą medyczną.
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych.
 • Posiadanie doświadczenia w organizacji konferencji naukowych, kursów z zakresu leczenia żywieniowego.
 • Posiadanie doświadczenia w leczeniu żywieniowym dojelitowym lub pozajelitowym.
 • Posiadanie doświadczenia w zakresie leczenia żywieniowego.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana Wydziału Biomedycznego.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w pracy naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego.
 • Plan kierowania Zakładem na najbliższe 6 lat.
 • Autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy badawczej oraz w kształceniu młodej kadry.

 

Wykaz dokumentów do preferowanych kompetencji:

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia lub dokumentu poświadczającego odbycie bądź odbywanie szkolenia w zakresie zarządzania projektami naukowymi lub zarządzania kadrą medyczną, jeśli dotyczy kandydata.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych, jeśli dotyczy kandydata.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w organizacji konferencji naukowych, kursów z zakresu leczenia żywieniowego, jeśli dotyczy kandydata.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w leczeniu żywieniowym dojelitowym lub pozajelitowym, jeśli dotyczy kandydata.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w zakresie leczenia żywieniowego, jeśli dotyczy kandydata.

 

Oryginały wyżej wymienionych dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Adamek joanna.adamek@umlub.pl, +48 (81) 448 7303

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022