Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

08.03.2017

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej

Nazwa stanowiska:

Wykonawca w projekcie badawczym „Odkrywanie kodu – badania funkcjonalne sekwencji regulatorowych”, finansowanym ze środków NCN.

 

Opis zadań:

 • badanie molekularnych podstaw tworzenia stawów,
 • identyfikacja mutacji przy użyciu NGS,
 • funkcjonalna analiza wyników za pomocą metod in vitro oraz in vivo,
 • zbieranie materiału, izolacja DNA, wykonywanie analiz bioinformatycznych,
 • wykonywanie manipulacji na embrionach kurcząt lub ryb.

 

Liczba stanowisk: 1

 

Wymagania:

 • tytuł magistra w dziedzinie nauk o życiu,
 • dobra praktyczna i teoretyczna znajomość biologii molekularnej i genetyki,
 • doświadczenie z hodowlą tkankową,
 • zainteresowanie mechanizmami ludzkich chorób i molekularną embriologią,
 • silna motywacja do pracy badawczej,
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

Przystępując do konkursu należy elektronicznie dostarczyć następujące dokumenty:

 • list motywacyjny (w języku angielskim),
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem tematu pracy mgr oraz innych form aktywności naukowej, odbytych kursów, staży, udziału w konferencjach, posiadanych publikacji (w języku angielskim),
 • listę wszystkich ocen z przedmiotów za ostatnie 2 lata studiów,
 • kopię pracy mgr (w formie elektronicznej),
 • wskazanie 2 osób udzielających referencje, w tym promotora pracy magisterskiej (nazwisko, jednostka org., telefon, e-mail),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny  w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin danych osobowych zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu. Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie i nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy”.

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie przez 36 m-cy, począwszy od 3 kwietnia 2017 roku lub w innym uzgodnionym terminie.

 

Wynikiem realizacji projektu powinna być praca doktorska.

 

Termin składania ofert:

31 marca 2017 roku

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie stosownych dokumentów w języku angielskim wyłącznie drogą elektroniczną na adres: agnieszkastyczynska@umlub.pl

 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim.

 

 

english version

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2018