Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

15.03.2017

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie.

      

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego.
 • Czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadanie aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
 • Preferowane posiadanie tytułu licencjata ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa.
 • Preferowane posiadanie doświadczenia w pracy jako ratownik medyczny.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
 • Zaświadczenie o dorobku naukowym.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu licencjata - jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie o doświadczeniu w pracy jako ratownik medyczny - jeśli dotyczy kandydata.
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko WYKŁADOWCY w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie.

 Wzór formularza

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2018