Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

07.06.2017

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 28 czerwca 2017 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • Preferowane posiadanie stopnia doktora nauk medycznych.
 • IF za ostatnie trzy lata w wysokości co najmniej pięciokrotności mediany w dziedzinie anatomii.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie skierowane do Dziekana.

 Wzór formularza

 • C.V.

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o dorobku naukowym.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu doktora – jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie o posiadanym IF za ostatnie trzy lata w wysokości co najmniej pięciokrotności mediany w dziedzinie anatomii.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. 

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w  Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2017