Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

17.07.2017

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

 

Opis zadań:

Doktorant będzie realizować swój projekt doktorski w interdyscyplinarnym zespole, realizującym grant pt. „Wpływ koinfekcji bakteryjno-wirusowych na heterogenny przebieg przewlekłej białaczki limfocytowej na przykładzie zakażenia Streptococcus pneumoniae i wirusem Epsteina-Barr” o numerze 2016/21/B/NZ6/02279, przyznany przez NCN w ramach konkursu OPUS. Grant realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym (kierownik grantu: prof. dr hab. Jacek Roliński). Opiekunem naukowym Doktoranta będzie dr hab. Ewelina Grywalska z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Do zadań Doktoranta należeć będzie wykonywanie badań:

 1. Ocena wirusologiczna i bakteriologiczna materiału biologicznego uzyskanego od chorych na PBL i osób zdrowych metodą PCR
 2. Ocena wpływu antygenów EBV i S. pneumoniae na wybrane parametry immunologiczne w hodowlach komórkowych, pochodzących od chorych na PBL i osób zdrowych
 3. Ocena zmian ekspresji wybranych parametrów immunologicznych pod wpływem stymulacji antygenami EBV i S. pneumoniae limfoblastoidalnych linii komórkowych metodą ELISA i cytometrii przepływowej
 4. Ocena in vitro wpływu koinfekcji EBV i S. pneumoniae na komórki PBL, oraz protekcyjnego znaczenia antygenów obecnych w szczepionkach PSV13/PPSV23 i IFN-alfa

 

Wymagania:

 1. Dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie ze stosownego dziekanatu o ukończeniu studiów II stopnia
 2. Umiejętność obsługi cytometru przepływowego i wykonywania badań metodą ELISA oraz PCR, a także prowadzenia hodowli komórkowych
 3. Umiejętność opracowania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych
 4. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, staże, publikacje, członkostwo w towarzystwach i kołach naukowych)
 5. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie oraz znajomość drugiego języka nowożytnego
 6. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole


Oferta kierowana jest do osób posiadających stopień magistra biochemii.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
 

Termin składania ofert: 1 września 2017, 00:00
 

Forma składania ofert: emailowa

 


Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości  1000,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres 30 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 m-cy.

 

Dodatkowe informacje:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny
 • życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji, członkostw w towarzystwach i kołach naukowych oraz innych osiągnięć
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – II stopnia (preferowany kierunek: biochemia)
 • opinia opiekuna naukowego, poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego i niemieckiego
 • oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział  w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu”.
 • „Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie i nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy”.

 

W przypadku kandydatów o równych kwalifikacjach preferowany będzie doktorant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do:
dr hab. n. med. Ewelina Grywalska, (ewelina.grywalska@gmail.com)
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin.

W temacie wiadomości należy podać „Konkurs na doktoranta/OPUS”.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2018


Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookie.
Służą one do zapamiętywania indywidualnych preferencji i ustawień użytkowników oraz w celach statystycznych. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając z serwisów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej o cookies...
Więcej informacji o Polityce Prywatności