Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

08.02.2018

Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza KONKURS otwarty na stanowiska INSTRUKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 01 marca 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra fizjoterapii.
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w języku polskim, preferowane w zakresie symulacji medycznej w centrum symulacji medycznej o profilu interdyscyplinarnym.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • Preferowane posiadanie ukończonego kursu Basic Life Support American Heart Association i kursu instruktorskiego.
 • Preferowane doświadczenie w obsłudze i wsparciu technicznym zajęć symulacyjnych w zakresie wysokiej i niskiej wierności (min. 2 semestry).
 • Preferowane ukończone szkolenie z zakresu programu symulowanego pacjenta.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Dziekana.

   Wzór formularza

 • C.V.

   Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenia potwierdzające posiadanie ukończonego kursu Basic Life Support American Heart Association i kursu instruktorskiego – jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończone szkolenie z zakresu programu symulowanego pacjenta – jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie potwierdzające posiadanie doświadczenia w obsłudze i wsparciu technicznym zajęć symulacyjnych w zakresie wysokiej i niskiej wierności (min. 2 semestry).

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko INSTRUKTORA w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Katedry Anatomii Człowieka UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2019