Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

13.02.2018

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

Nazwa stanowiska:

Stypendysta-doktorant (dziedziny: elektroradiologia, inżynieria biomedyczna, fizyka, fizyka medyczna, bioinformatyka lub pokrewne) w projekcie badawczym pt. „Zastosowanie technik ilościowych ultrawysokopolowego rezonansu magnetycznego jako potencjalnych biomarkerów odpowiedzi na leczenie u pacjentów poddawanych radiochirurgii stereotaktycznej z powodu przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego”, finansowanym ze środków NCN.

 

Kierownik projektu: Dr hab. n. med. Radosław Rola

 

Opis zadań:

 • Prace rozwojowe oraz optymalizacyjne protokołów obrazowania MR dla klinicznego sytemu wysokopolowego 7T.
 • Wykonywanie badań obrazowych mózgowia pacjentów.
 • Analiza obrazów diagnostycznych, zarówno z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi, jak i opracowanie nowych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów.
 • Matematyczne modelowanie procesów fizjologicznych na bazie uzyskanych wyników pomiarów.
 • Statystyczna analiza danych.

 

Liczba stanowisk: 2

 

Wymagania:

 • Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu łączącego aspekty obrazowania MRI i neurologii preferowane będą osoby posiadające tytuł magistra fizyki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroradiologii, bądź biofizyki (dyplom ukończenia studiów z oceną co najmniej dobrą).
 • Status doktoranta (bądź gotowość podjęcia studiów doktoranckich).
 • Doświadczenie w obsłudze klinicznych systemów obrazowania MRI.
 • Czynna znajomość komercyjnie dostępnych programów do analizy obrazów diagnostycznych.
 • Znajomość algorytmów przetwarzania obrazów cyfrowych, matematycznych metod fizyki oraz metod statystycznych.
 • Czynna znajomość co najmniej jednego języka programowania, w szczególności środowiska programistycznego MatLab.
 • Mile widziane: doniesienia z wystąpień konferencyjnych bądź publikacje w czasopismach naukowych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole.

 

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe w wysokości 3000,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres realizacji zadań w projekcie.

 

Termin składania ofert: 28 lutego 2018 roku

 

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata.
 • List motywacyjny.
 • Kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w CV oraz dokumentach dostarczonych Uniwersytetowi w związku z ubieganiem się o udział  w konkursie o stypendium naukowe, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu kwalifikacji do uczestnictwa oraz realizacji konkursu.
  Posiadam wiedzę, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celach związanych z udziałem w konkursie i nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy.

W przypadku kandydatów o równych kwalifikacjach preferowany będzie doktorant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań należy składać osobiście w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie lub drogą elektroniczną na adres: rola.radoslaw@gmail.com bądź anna.orzylowska@umlub.pl

 

Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2019