Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

10.10.2018

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na:

 

stanowisko wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 31 października 2018 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko wykładowcy:

 1. Podanie skierowane do Dziekana;
    Wzór formularza
 2. Życiorys;
    Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
    Wzór formularza
 4. Oświadczenie dotyczące nepotyzmu;
 5. Prawo wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada;
 6. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 7. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym
i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

 1. Posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra farmacji lub chemii;
 2. Specjalność: synteza związków bioaktywnych, preparatyka kosmetyczna;
 3. W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna, pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej.
 4. Posiadania czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego
  w przypadku cudzoziemców.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019