Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

11.10.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii UM w Lublinie UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie ul. Chodźki 19, pok. 3 w terminie do dnia 31 października 2018 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra biotechnologii.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Czynnej znajomości języka angielskiego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 • Doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami lub gotowość do prowadzenia takich zajęć.
 • Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.
 • Posiadanie aktualnych publikacji/dorobku naukowego w dziedzinie biologii medycznej.
 • Znajomość specyfiki pracy w Jednostce.
 • Doświadczenie w pracy w projektach badawczych.
 • Ukończone szkolenie z zakresu przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.
 • Znajomość technik prowadzenia hodowli komórkowych.
 • Znajomość technik komputerowej analizy danych.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami lub oświadczenie o gotowości do prowadzenia takich zajęć.
 • Dokument potwierdzający znajomość technik prowadzenia hodowli komórkowych.
 • Dokument potwierdzający znajomość technik komputerowej analizy danych.
 • Zaświadczenie lub protokół, potwierdzające czynną znajomości języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Zaświadczenie o średniej ocen potwierdzoną przez ukończoną przez Kandydata uczelnię.

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 • Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną, społeczną lub sportową.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami spełniającymi kryteria formalne.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii UM w Lublinie

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2019