Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

04.02.2019

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY

Niniejszym informujemy, iż został rozstrzygnięty Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Zakładzie Hematoonkologii  Doświadczalnej na Uniwersytecie Medycznego w Lublinie.

 

Stanowisko: Stypendysta - Doktorant (3 lata)

 

Poszukiwaliśmy osoby entuzjastycznie nastawionej oraz zmotywowanej do pracy na stanowisko Stypendysta - Doktorant w Zakładzie Hematoonkologii  Doświadczalnej na Uniwersytecie Medycznego w Lublinie na okres 36 miesięcy. Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos.

 

Kryteria kwalifikacyjne

 1. Oferta kierowana była do osób posiadających tytuł magistra biologii, biotechnologii, farmacji, analityki medycznej i kierunków pokrewnych.
 2. Średnia ocen z egzaminów z całego okresu kształcenia na poziomie wyższym (w przypadku studiów dwustopniowych średnia ocen liczona łącznie dla studiów licencjackich/inżynierskich i studiów magisterskich) co najmniej 4,35.
 3. Autorstwo lub współautorstwo w rozdziale w monografii/publikacji naukowej w dziedzinie hematologii.
 4. Znajomość technik laboratoryjnych m.in. izolacja DNA oraz RNA, sekwencjonowanie metodą Sangera.
 5. Znajomość zagadnień analizy statystycznej oraz bioinformatycznej i pracy z programami statystycznymi np. Statistica.
 6. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.
 7. Biegłość w pracy z programami MS Office.
 8. Umiejętność opracowania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych.
 9. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 10. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, staże, publikacje, członkostwo w towarzystwach i kołach naukowych).

 

Zakres obowiązków

 • Praca badawcza w zakresie opisanym w projekcie.
 • Przygotowanie próbek do analiz mikrobiologicznych.
 • Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu analizy danych oraz umiejętności zastosowania technik badawczych założonych w projekcie.
 • Publikacja wyników badań w czasopismach naukowych oraz prezentacja rezultatów badań na zebraniach naukowych zespołu.
 • Czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz stażach naukowych.
 • Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi zarówno przy realizacji grantu jak i pozostałymi pracownikami Zakładu.

 

 

Termin składania ofert minął: 28 stycznia 2019 roku godz. 18:00

a termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2019 roku

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2019