Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

19.03.2019

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie.

 

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie są:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Preferowane posiadanie doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowany jest zakład.

 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Deklaracja przystąpienia do konkursu.

     Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

     Wzór formularza

 • C.V.

     Wzór formularza

 • Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, tytułu naukowego profesora.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Poświadczona kserokopia specjalizacji.
 • Spis publikacji.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną – jeśli dotyczy kandydata.
 • Plan kierowania Zakładem na najbliższe 6 lat.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 20.05.2019 r. na adres:

 

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ul. Chodźki 19

20-093 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020