Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

01.07.2019

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO (Post doc) w projekcie naukowym w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Asystenta - Pracownika Naukowego (Post doc) w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej” OPUS 15, kierownik projektu Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/413910-pl.pdf).

Cel projektu:

Projekt ma na celu uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania badawcze dotyczące znaczenia mikroflory w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Zidentyfikowano kilka mechanizmów niedoboru odporności towarzyszących rozwojowi i progresji CLL. W obecnym projekcie planujemy analizę odwrotnej hipotezy, w której infekcje mogą być nie tylko konsekwencją, ale także mogą powodować rozwój lub progresję choroby. Planujemy analizować repertuar receptorów komórek B (BCR) wraz z profilem mikroflory, który może być odpowiedzialny za stymulację antygenem, który stymuluje komórki CLL do proliferacji. W oparciu o nasze wstępne wyniki u pacjentów pediatrycznych planujemy ocenić klonalność limfocytów CD5+CD19+ otrzymanych z hipertroficznej tkanki migdałków dorosłych pacjentów w odniesieniu do repertuaru BCR pacjentów z CLL. Zarówno bezpośrednie sekwencjonowanie mikrobiomu, jak i odwrócone podejście immunologiczne, oparte na klonowaniu BCR, będą wykorzystywane do oceny epitopu rozpoznawanego przez specyficzne dla CLL BCR. W badaniach funkcjonalnych planujemy udowodnić potencjał do stymulacji poszczególnych BCR, definiując w ten sposób alloantygeny, które mogą zainicjować białaczkę. Planujemy również skorelować nowe molekularne markery prognostyczne z profilem mikrobiologicznym w przedziale jelitowym, gdzie dochodzi do interakcji między układem odpornościowym, a mikrobiomem pacjentów.

 

Nazwa stanowiska: Asystent - pracownik naukowy /Post doc/

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Miasto: Lublin

Link do strony: https://www.umlub.pl

 

Wymagania:

 • doktorat z dziedziny biologii, biochemii, biologii molekularnej, uzyskany w okresie krótszym niż 7 lat przed datą rozpoczęcia projektu;
 • doświadczenie w analizie bioinformatycznej danych opartych na NGS;
 • wiedza w zakresie biologii molekularnej i badań funkcjonalnych w dziedzinie immunologii lub hematologii;
 • wysoka biegłość języka angielskiego w mowie i piśmie, dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu B2/C1;
 • znaczący i udokumentowany dorobek naukowy, IF > 20;
 • silna motywacja;
 • umiejętność samodzielnej pracy, jak również pracy w zespole;
 • elastyczny czas pracy, w razie potrzeby w weekendy;
 • dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu profilowania mikrobiologicznego.

Dokumenty:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza  
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • List motywacyjny (z informacją o dostępności kandydata w czasie trwania projektu tj. 36 miesięcy). Podać powód zainteresowania stanowiskiem, wcześniejsze projekty badawcze czy doświadczenie zawodowe, jak również cele zawodowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.
 • Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu).
 • Lista publikacji oraz streszczeń zjazdowych.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Zaświadczenie lub protokół, potwierdzające czynną znajomości języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie.
 • Listy referencyjne.

 

Opis zadań:

Kandydat będzie odpowiedzialny za projektowanie i przeprowadzenie badań czynnościowych uwzględniających klonowanie genów immunoglobulinowych oraz analizę bioinformatyczną wyników profilowania mikrobiomów i zmian molekularnych w oparciu o wyniki badania NGS.

 

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2019, 15:00

Forma składania ofert: e-mail - krzysztof.giannopoulos@umlub.pl

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, okres zatrudnienia maksymalnie 36 m-cy,

Wynagrodzenie - 10 000 PLN/miesiąc (brutto brutto)

Stanowisko naukowe - brak obowiązków dydaktycznych

Data rozpoczęcia: Stanowisko jest dostępne od pażdziernika 2019 r., możliwość podjęcia pracy w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.

 

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2020