Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

22.07.2019

Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko INSTRUKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM  w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM (Budynek TBV, ul. Chodźki 19, piętro II, pok. 205) w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.
 • Posiadania specjalizacji z zakresu protetyki stomatologicznej.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadania czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Dziekana.

      Wzór formularza

 • C.V.

      Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej o zatrudnienie.

      Wzór formularza

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

      Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko INSTRUKTORA w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie:

Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2020