Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

30.08.2019

Konkurs na 2 stanowiska WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na 2  stanowiska WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w  Zakładzie Stomatologii  Wieku Rozwojowego Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału  Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 20 września 2019 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego oraz języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadania aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami.
 • Preferowane posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 •  Podanie do Dziekana.

 Wzór formularza

 

 • C.V.

 Wzór formularza

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Wzór formularza

 

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko  wykładowcy w Zakładzie Stomatologii  Wieku Rozwojowego Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2021