Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

18.02.2020

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Samodzielnej Pracowni Technik Dentystycznych UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Samodzielnej Pracowni Technik Dentystycznych UM w Lublinie:

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Samodzielnej Pracowni Technik Dentystycznych UM w Lublinie są:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Pracownia.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Podanie do Dziekana.

      Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

      Wzór formularza

 • C.V.

      Wzór formularza

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

      Wzór formularza

 • Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną).
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Plan kierowania Pracownią na najbliższe 6 lat.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Pracownia.

 

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 18.03.2020 r. na adres:

 

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (budynek TBV, II piętro, pok. 208)

ul. Chodźki 19

20-093 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020