Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

03.04.2020

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie są:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 • Preferowane posiadanie specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Preferowane posiadanie doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

      Wzór formularza

 • Podanie do Dziekana.

      Wzór formularza

 • C.V.

      Wzór formularza

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

      Wzór formularza

 • Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną).
 • Dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną – jeśli dotyczy kandydata.
 • Plan kierowania Katedrą na najbliższe 6 lat.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra.

 

ZGŁOSZENIA należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2020 r. Dokumenty należy przesyłać drogą pocztową na adres:

 

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

z dopiskiem "Dokumenty konkursowe"

Za termin złożenia dokumentów rozumie się datę ich wpływu do Uczelni.

 

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Panią Elżbietą Mardoń pod nr tel. (81) 448 60 05, lub pod adresem mailowym elzbieta.mardon@umlub.pl

 

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022