Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Balneoterapii

Zakład Balneoterapii - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zaklad.rehabilitacji@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6780
Fax
+48 81718 7501

Informacje ogólne

Samodzielna Pracownia Fizjoterapii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu została utworzona w 2002 roku. Stanowiła podstawę dydaktyczną dla specjalności fizjoterapia, istniejącej na kierunku zdrowie publiczne. W początkowym etapie organizacji na pełnienie obowiązków kierownika Samodzielnej Pracowni Fizjoterapii została powołana dr hab. Elżbieta Rutkowska – funkcje tę pełniła do 30 września 2004 roku. SPF mieściła się w dwóch pomieszczeniach w DS nr 3. Decyzją JM Rektora AM w Lublinie, z dniem 1 października 2004 roku obowiązki kierownika SPF objął (i pełni je do dziś), dr hab. n. med. Piotr Majcher.


Za zgodą i aprobatą JM Rektora prof. dr hab. dr h. c. Macieja Latalskiego pozyskano niezbędnych pracowników do minimum kadrowego i przekształcono specjalność fizjoterapia na kierunku zdrowie publiczne samodzielny kierunek studiów – fizjoterapia.


Decyzją Senatu Uczelni z dnia 21 grudnia 2004 roku Samodzielna Pracownia Fizjoterapii WPiNoZ została przekształcona w Katedrę Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii. Pełniącym obowiązki Kierownika Katedry został prof. dr hab. n. med. Władysław Bulikowski . W strukturze organizacyjnej Katedry istnieją trzy Zakłady: Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii – kierownik dr hab. n. med. Piotr Majcher, Zakład Balneoterapii – kierownik prof. dr hab. Włodzimierz Bulikowski i Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy – kierownik prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski.


W dniu 17 października 2007 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego powstała Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Neurologicznej Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Neurologicznej została dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Iłżecka.


Poza działalnością dydaktyczną na kierunkach fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo pracownicy Katedry, Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii prowadzą ogólnopolskie, obowiązkowe kursy szkoleniowe dla lekarzy – niezbędne do specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej i dla magistrów rehabilitacji – wymagane do specjalizacji w zakresie fizjoterapii.


Pracownicy Katedry uczestniczą czynnie w licznych kongresach, konferencjach i sympozjach naukowych, są członkami komitetów naukowych i organizacyjnych różnych spotkań naukowych, są także zapraszani na wykłady plenarne w różnych kongresach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą (Dania, Niemcy, Liban, Japonia). Posiadają liczne uprawnienia i certyfikaty, m.in. certyfikat Kinesio Taping, certyfikat CKNI, PNF. Liczne publikacje w czasopismach z listy filadelfjskiej i KBN plasują Katedrę Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii w czołówce rankingu WPiNoZ.


W dniu 13 stycznia 2011 roku na podstawie Zarządzenia nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zadań Pełnomocnika Rektora ds. studentów Niepełnosprawnych w Uniwersytecie medycznym w Lublinie powołany do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych został dr hab. n. med. Piotr Majcher.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021