Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Dietetyki Klinicznej

Zakład Dietetyki Klinicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dietetyka@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6902
+48 81448 6900
+48 81448 6903
+ 48814486904

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. hum. Michał Skrzypek
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
michal.skrzypek@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Dietetyki Klinicznej powstał na podstawie Zarządzenia nr 37 Rektora Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 25 września 2001 roku. Pierwszym kierownikiem Zakładu został dr hab. n. med., prof. nadzw. Janusz Bielak, em. w 2007 roku (zm. w 2014 roku). Następnie obowiązki kierownika pełnili dr n. rol. Renata Krzyszycha (w latach 2007-2011) oraz dr n. med. Bogdan Szponar (w latach 2011-2015). Decyzją J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego obowiązki kierownika Zakładu pełnił od dnia 1 września 2015 roku dr hab. n. hum. Michał Skrzypek (lekarz, dr n. med. w zakresie medycyny). W efekcie rozstrzygnięcia procedury konkursowej, zgodnie z wymogami Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z dniem 1 grudnia 2017 roku JM Rektor powołał na stanowisko kierownika Zakładu Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie dr hab. Michała Skrzypka. Siedziba Zakładu mieści się w budynku Collegium Universum, ul. Chodźki 1, pokoje 161 (pokój kierownika Zakładu), 162 (pokój pracowników), 168 (sala ćwiczeniowa), 171 (pokój koordynatorów). Sekretariat Zakładu zlokalizowany jest w pokoju 173.

 

W nowej strukturze Uczelni ustanowionej Zarządzeniem J. M. Rektora Nr 95/2019 z dnia 30.09.2019, Załącznik nr 1, Zakład Dietetyki Klinicznej pozostaje zlokalizowany w strukturach Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Pracownicy Zakładu pełnią funkcje naukowe i organizacyjne w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także funkcje ogólnopolskie. Dr hab. Michał Skrzypek jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (kadencja 2014-17, powołany przez J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego na kolejną kadencję 2017-2020), od dnia 16 stycznia 2013 roku pięciokrotnie pełnił funkcję członka zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, a także dwukrotnie – recenzenta zewnętrznego w II etapie konkursów OPUS; dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (w kadencjach 2013-2015 i 2016-2018), jest także naukowym recenzentem szeregu czasopism z obszaru nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych, w tym indeksowanych w bazie JCR.

 

Na fotografii stoją od lewej: mgr Karolina Szczygieł, dr Renata Krzyszycha, mgr Karolina Goral, mgr Anetta Mączka, dr Bogdan Szponar, dr Agnieszka Marzec. Siedzi: dr hab. Michał Skrzypek, Kierownik Zakładu.

 

Pracownicy Zakładu pełnią m.in. następujące funkcje na Wydziale Nauk o Zdrowiu: dr hab. Michał Skrzypek – koordynator kształcenia na kierunku dietetyka, dr Bogdan Szponar – zastępca koordynatora kształcenia na kierunku dietetyka, dr Renata Krzyszycha – koordynator kształcenia praktycznego na kierunku dietetyka, mgr Karolina Szczygieł – opiekun praktyk na kierunku dietetyka. Pełny wykaz funkcji pełnionych przez pracowników Zakładu w komisjach wydziałowych dostępny w Dziekanacie WNoZ.

 

W 2010 roku pracownicy Zakładu Dietetyki Klinicznej uruchomili na ówczesnym Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu kierunek dietetyka (studia I stopnia).

 

W dniu 23 marca 2016 roku uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nr CDLXXV/2016 na Wydziale Nauk o Zdrowiu utworzone zostały studia stacjonarne II stopnia na kierunku dietetyka. Program studiów przygotowany został przez wydziałową komisję, pracującą pod kierunkiem dr hab. Michała Skrzypka, w której skład wchodzili: prof. zw. dr hab. Teresa B. Kulik, dr Renata Krzyszycha, dr Agnieszka Marzec, dr Monika Milczak (przedstawiciel interesariusza zewnętrznego, zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie), dr Anna Pacian oraz dr Bogdan Szponar. Pierwszy cykl kształcenia na studiach II stopnia rozpoczął się dnia 1 października 2016 roku. Obecnie realizujemy trzeci cykl kształcenia na studiach II stopnia na kierunku dietetyka przy całkowitym wypełnieniu limitów przyjęć.

 

Program studiów II stopnia w zakresie realizowanych efektów kształcenia odpowiada wymogom wskazanym przez European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), dotyczącym kształcenia w zawodzie dietetyk [European Academic and Practitioner Standards for Dietetics. EFAD 2005], a także zasadom nabywania uprawnień do wykonywania zawodu dietetyk wskazywanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.

 

Absolwenci studiów II stopnia będą przygotowani do uprawiania zawodu dietetyka zarówno w kontekście klinicznym, jak i w kontekście profilaktycznego poradnictwa zdrowotnego w oparciu o kompetencje biomedyczne i kliniczne, bazujące na wiedzy medycznej wypracowanej w paradygmacie Evidence Based Medicine. Nasi absolwenci uzyskują także kompetencje interpersonalne, organizacyjne, prawne, a także dotyczące marketingowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, warunkujące efektywną działalność profesjonalną w sferze poradnictwa żywieniowego w kontekście wymagań współczesnego rynku pracy. Przygotowujemy ekspertów propagujących postawę aktywnej partycypacji jednostek i grup społecznych w budowaniu potencjału zdrowia, a także wykorzystujących wiedzę z zakresu żywności i żywienia we wspieraniu leczenia klinicznego.

 

Prowadzone i koordynowane przez pracowników Zakładu studia I i II stopnia w zakresie dietetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM są ofertą zintegrowanego, wielospecjalistycznego przygotowania profesjonalnego ekspertów w zakresie dietetyki. Obejmuje ono wyszkolenie teoretyczne, bazujące na kompetencjach pracowników Uniwersytetu Medycznego w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu, a także wykształcenie praktyczne, dotyczące specyfiki poradnictwa dietetycznego w zróżnicowanych stanach fizjologicznych i sytuacjach klinicznych, zwłaszcza w zakresie chorób dietozależnych, z uwzględnieniem znaczenia kompetencji behawioralnych w praktyce dietetycznej i ochronie zdrowia.

 

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska pracowników Zakładu Dietetyki Klinicznej skoncentrowana jest na edukacji żywieniowej, z uwzględnieniem znaczenia prozdrowotnego stylu życia w pierwotnej i wtórnej prewencji dietozależnych niezakaźnych chorób przewlekłych oraz ich leczeniu.

 

Od 2013 roku przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej afiliowane jest Studenckie Koło Naukowe, którego działalność koordynują mgr Karolina Goral oraz mgr Karolina Szczygieł. Członkowie Koła prowadzą działalność edukacyjną nastawioną na propagowanie standardów żywieniowej prewencji otyłości i niezakaźnych chorób przewlekłych (w formie warsztatów dietetycznych, prelekcji w szkołach, pracy w społecznościach lokalnych etc.), a także naukowo-badawczą, której wyniki prezentowane są podczas szeregu krajowych konferencji naukowych (ostatnio podczas kolejnych, współorganizowanych przez Zakład Dietetyki Klinicznej UM Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Lubelskie Dni Promujące Zdrowie” w latach 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019).

 

 

Rejestr aktywności Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej - patrz: pozostałe informacje

 

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020