Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych

Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
Telefon
+48 81448 5250
+48 81448 5252
+48 81448 5253

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Magdalena Piskow
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
magdalena.piskow@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5252
Nr pokoju
319

Informacje ogólne

Zadania Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych to prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych obejmujących najważniejsze aspekty działalności uczelni oraz całokształt planowania finansowego, a w szczególności:

 1. Przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
 2. Przygotowywanie materiałów dla Senackiej Komisji ds. Zasobów i Budżetu.
 3. Sporządzanie i analiza miesięcznego wykonania planu rzeczowo-finansowego w układzie kosztów rodzajowych, z podziałem na działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz Fundusz Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów.
 4. Wykonywanie analiz sytuacji ekonomicznej i finansowej Uczelni.
 5. Sporządzanie i przesyłanie do właściwych organów administracji centralnej:
  1. planu rzeczowo-finansowego rocznego i planów wieloletnich,
  2. projektu budżetu Uczelni celem uwzględnienia w budżecie państwa,
  3. sprawozdań z zakresu wykorzystania dotacji na zadania inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji finansowanych w ramach badań naukowych oraz prac rozwojowych oraz finansowanych ze środków funduszy europejskich.
 6. Planowanie i weryfikacja pozadotacyjnych źródeł finansowania działalności Uczelni z uwzględnieniem kształcenia podyplomowego i innych przychodów własnych.
 7. Monitorowanie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
 8. Bieżąca analiza finansów Uczelni w zakresie poniesionych kosztów.
 9. Opracowywanie danych do sprawozdawczości z działalności Uczelni, w szczególności w zakresie oceny sytuacji finansowej, wykonania planu rzeczowo-finansowego i wymaganej statystyki.
 10. Podział i rozliczanie środków finansowych na dydaktykę kliniczną oraz zawieranie umów ze szpitali klinicznymi i klinikami na bazie obcej.
 11. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami inwestycyjnymi Uczelni: budowlanymi i zakupami wyposażenia finansowanymi ze środków budżetu państwa, prowadzenie korespondencji, weryfikacja harmonogramów, weryfikacja bieżących i końcowych rozliczeń rzeczowo-finansowych inwestycji.
 12. Weryfikacja wniosków dotyczących zamówień publicznych oraz umów z kontrahentami pod kątem zabezpieczenia środków finansowych i zgodności z planem wydatków.
 13. Przyjmowanie, sprawdzanie i weryfikacja wniosków o zawarcie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi pod kątem źródła finansowania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, planem kosztów bezosobowego funduszu wynagrodzeń ujętych w kalkulacjach oraz planem rzeczowo-finansowym Uczelni.
 14. Przyjmowanie i sprawdzanie zgodności umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi oraz wystawionych rachunków z zatwierdzonym wnioskiem,Prowadzenie rejestru zawartych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w zintegrowanym systemie informatycznym pod względem źródła finansowania, jednostki organizacyjnej wnioskującej o zawarcie umowy oraz przedmiotu umowy.
 15. Sprawdzanie i weryfikacja kalkulacji przygotowanych przez jednostki Uniwersytetu, prowadzenie rejestru zatwierdzonych kalkulacji kursów i specjalizacji prowadzonych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w zintegrowanym systemie informatycznym.

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023