Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji - logo
Ulica
ul. Głuska 1 (SPSK Nr 1)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-439
Telefon
+48 81748 7307
Fax
+48 81745 4470

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
hanna.karakula-juchnowicz@umlub.pl

Informacje ogólne

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji dysponuje w sumie bazą 32 łóżek szpitalnych. W skład I Kliniki wchodzą:

  1. Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (12 łóżek).
  2. Oddział Ogólnopsychiatryczny B – Leczenia Wczesnych Psychoz (10 łóżek).
  3. Oddział Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania (10 łóżek).

 

Zespół pracowników I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

 

 

Historia I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

 

Ponad 70- letnia historia istnienia i szczytnej działalności Kliniki Psychiatrii, to historia łącząca w sobie znaczące wydarzenia historyczne z pasją i zaangażowaniem ludzi ją tworzących.

 

HISTORIA

 

Choć pomysł powstania Kliniki Psychiatrii w Lublinie narodził się w sierpniu 1944 r., to jej formalne otworzenie wiązało się z podpisaniem aktu notarialnego pomiędzy rektorem UMCS a Wojewodą Lubelskim w dniu 06.02.1945 roku, na mocy którego w majątku ziemskim Zachsów w Abramowicach została utworzona Klinika Psychiatrii i Wojewódzki Szpital Psychiatryczny. Do zadań posiadającej 40 łóżek szpitalnych Kliniki Psychiatrii, która organizacyjnie stanowiła część Szpitala, należało przede wszystkim leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, ale także objęcie procesem dydaktycznym studentów nowo powstałego Wydziału Lekarskiego UMCS.

 

Pierwszym wykładowcą Kliniki był doc. Roman Markuszewicz, neurolog i psychiatra, w okresie późniejszym dr med. Aleksander Ossendowski, zaś z dniem 1 stycznia 1949 r. na stanowisko kierownika Kliniki powołano prof. dr hab. Mieczysława Kaczyńskiego, twórcę „lubelskiej szkoły psychiatrycznej”, który po powstaniu Akademii Medycznej w Lublinie w styczniu 1950r. objął stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrii. W 1963 r. zorganizował w Lublinie XXVIII Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich.

 

Wraz z wybudowaniem nowego pawilonu szpitalnego Klinika otrzymała nową lokalizację, równocześnie zwiększając liczbę łóżek ogólnoszpitalnych do 64. Wkrótce w skład Kliniki wszedł także 26-cio łóżkowy oddział Nerwic, zlokalizowany w pawilonie III Szpitala Neuropsychiatrycznego. Po przejściu na emeryturę i wyjeździe profesora Kaczyńskiego funkcję kierownika Kliniki obejmuje w 1971 roku prof. dr Adam Majczak, a po jego przedwczesnej śmierci w 1982 roku krótko obowiązki p.o. kierownika pełni dr med. Andrzej Koślacz.

 

Od maja 1983 r. kierownikiem Kliniki został prof. dr hab. Marek Masiak, który kierował nią do 2008r. W chwili przejmowania przez prof. Masiaka kierownictwa sytuacja lokalowa kliniki była trudna, gdyż Oddział Nerwic i Oddział Ogólnopsychiatryczny usytuowane były w innych budynkach. Klinika działała na tzw. „bazie obcej” w budynkach Szpitala Neuropsychiatrycznego w oparciu o umowę między Akademią Medyczną a szpitalem. Decyzją wojewody lubelskiego poprzedzonej intensywnymi działaniami prof. Masiaka przekazano pawilon szpitalny wraz z jednohektarową działką na własność Kliniki Psychiatrii, zaś Rektor AM włączył Klinikę od stycznia 1999 roku w strukturę szpitala SPSK-1 w Lublinie. Umożliwiło to znaczną reorganizację i rozbudowę Kliniki: powstanie kolejnych oddziałów wraz z powiększeniem liczby łóżek do 150, otwarcie Specjalistycznej Poradni Przyklinicznej o charakterze poradni konsultacyjnej oraz utworzenie Pracowni Neurofizjologicznej, prowadzącej badania EEG oraz diagnostykę zaburzeń snu.

W latach 2007-2008 na terenie Kliniki przeprowadzono generalny remont, co wiązało się ze znaczną poprawą standardu pobytu pacjentów, funkcjonalnością i wyglądem ogólnym budynku, ale także ze zmniejszeniem bazy łóżkowej do 96 miejsc.

 

Kolejnym Kierownikiem Kliniki w latach 2008-2014 był prof. Andrzej Czernikiewicz, organizator w 2013 roku 44. Zjazdu Psychiatrów Polskich w Lublinie. Z jego inicjatywy doszło do podziału Kliniki Psychiatrii. Na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Medycznego w grudniu 2013 roku utworzono I Klinikę Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, której obecnie od 2014 roku kierownikiem jest dr hab. n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz oraz II Klinikę Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, której kierownikiem został dr hab. n.med. Marcin Olajossy.

        

TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

Obecne funkcjonowanie I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji wymaga sprawnego łączenia realizacji zadań związanych z działalnością zarówno usługową, organizacyjną, szkoleniowo-dydaktyczną, jak i naukową.

 

Działalność usługowa

 

         I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji dysponuje w sumie bazą 32 łóżek szpitalnych. W skład I Kliniki wchodzą:

  • Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (12 łóżek)
  • Oddział Ogólnopsychiatryczny B – Leczenia Wczesnych Psychoz (10 łóżek)
  • Oddział Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania (10 łóżek)

 

Utworzenie Oddziału Ogólnopsychiatrycznego (B) Leczenia Wczesnych Psychoz podyktowane było potrzebą wydzielenia oddziału przeznaczonego dla osób młodych (przedział wiekowy 18-40 r.ż) przechodzących pierwszy kryzys psychotyczny w przebiegu zaburzeń schizofrenicznych lub zaburzeń afektywnych, wymagających szczególnie wnikliwego procesu diagnostycznego i indywidulanego podejścia w ramach procesu terapeutycznego. Do oddziału kierowani są pacjenci z całego regionu szczególnie trudni klinicznie, obciążeni somatycznie, lekooporni. Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę psychiatryczną, obejmującą m.in. diagnostykę laboratoryjną, badania neuropsychologiczne, badania neuroobrazowe i neurofizjologiczne, konsultacje lekarzy różnych specjalności. Po wykonaniu badan diagnostycznych każdemu pacjentowi proponowany jest indywidualny program leczenia. W niektórych przypadkach oprócz farmakoterapii stosowane jest leczenie elektrowstrząsowe. Od początku 2014 roku na oddziale B przeprowadzane są diagnostyczno-terapeutyczne konsultacje neuropsychologiczne, dające pogłębione wiadomości odnośnie efektywności funkcji poznawczych. Pozwalają one na wnioskowanie o dysfunkcjach mózgu towarzyszących zaburzeniom psychicznym, przekładając się na poziom poznawczych kompetencji adaptacyjnych, umożliwiających prognozowanie poziomu funkcjonowania społecznego pacjentów po wypisie ze szpitala.
W najbliższej przyszłości planowane jest zakupienie aparatury służącej do wielosesyjnej rehabilitacji funkcji poznawczych.

 

Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania (A) ma charakter stacjonarny i obejmuje swoją opieką pacjentów z całego regionu cierpiących
z powodu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania się oraz zaburzeń osobowości. Oddział funkcjonuje w oparciu o zasady społeczności terapeutycznej. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa prowadzona w półotwartej grupie liczącej do 10 osób oraz inne techniki psychoterapeutyczne, jak psychoterapia indywidualna, psychoedukacja, trening emocjonalny, trening kulinarny, relaks, psychogimnastyka, psychorysunek, muzykoterapia, biblioterapia, arteterapia. Farmakoterapia stosowana jest
w sytuacjach koniecznych jako metoda wspierająca.

 

Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (M) jest oddziałem całodobowym, prowadzącym postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadkach zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży (od 13 rż. do 18 rż., osoby uczące się do 25 r.ż.) obejmujące indywidualną diagnozę psychiatryczną i psychologiczną, diagnozę rodzinną i systemową oraz oferującym zindywidualizowaną terapię psychologiczną i farmakologiczną.

 

Działalność szkoleniowo-dydaktyczna:

 

I Klinika Psychiatrii prowadzi wspólnie z II Kliniką Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej szkolenia podyplomowe w postaci:

  1. kursów podstawowych z zakresu programu specjalizacyjnego z psychiatrii dla uczestników z całej Polski, a także wybrane kursy tematyczne (w ramach CMPK).
  2. comiesięcznych spotkań naukowo-szkoleniowych tzw. „śród klinicznych” dla szkolących się psychiatrów i psychologów, podczas których przedstawiane są bieżące zagadnienia z zakresu diagnostyki i terapii psychiatrycznej, a także prezentowane są trudne przypadki kliniczne.
  3. umożliwienia odbywania staży w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy różnych specjalności, których program specjalizacji obejmuje również szkolenia z psychiatrii.

W I Klinice Psychiatrii realizowane są zadania dydaktyczne pod postacią seminariów, ćwiczeń dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Medycznego (w tym także studentów anglojęzycznych) oraz studentów Wydziałów Stomatologii i Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Działalność organizacyjna

 

I Klinika Psychiatrii wraz z II Kliniką jest organizatorem corocznych Lubelskich Spotkań Naukowych, aktualnie już ich XIX edycji oraz wraz z Lubelskim Stowarzyszeniem Naukowym na Rzecz Rozwoju Psychiatrii wydawcą kwartalnika Current Problems of Psychiatry, czasopisma adresowanego do szerokiego grona lekarzy psychiatrów i psychologów klinicznych.

 

Działalność naukowa

Na terenie Kliniki realizowane są projekty badawcze głównie związane etiopatogenezą i patofizjologią schizofrenii wpisując się w nurt badań lubelskiej szkoły psychiatrycznej stworzonej przez prof. M. Kaczyńskiego, a także badania dotyczące autyzmu i zaburzeń odżywiania się.

 

 

PRZYSZŁOŚĆ

 

Mamy szerokie plany i wizje rozwoju Kliniki. Niestety możliwości naszego rozwoju są w znacznej mierze ograniczone przez długo odwlekaną przez rząd realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz przez poziom finansowania świadczeń opieki psychiatrycznej przez NFZ, który na chwilę obecną jest niebezpiecznie niski.

 

Marzenia są motorem działań, które właśnie mają szansę na ucieleśnienie się. Dzięki staraniom Władz Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 udało się pozyskać środki z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Umożliwi to rozwój bazy usługowo-dydaktycznej, szczególnie w zakresie psychiatrii środowiskowej i psychiatrii dzieci i młodzieży, np. specjalistycznego ośrodka wczesnej interwencji psychiatrycznej, oddziału dziennego terapii nerwic i zaburzeń odżywiania, w obszarze psychiatrii dziecięco-młodzieżowej: ambulatorium konsultacyjno-diagnostycznego; oddziału dziennego, ambulatorium terapii rodzin, zespołu leczenia domowego.

Nowy budynku Kliniki powstanie w ramach w/w planu w latach 2016-2022.

 

dr hab. n med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Kierownik I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2017