Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni

Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
promocja.rozwoj@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5090
+48 81448 5092

Koordynator

Imię i nazwisko
mgr Monika Jarczyk-Ejebugha
Stanowisko
Kierownik
E-mail
monika.jarczyk-ejebugha@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5092
Nr pokoju
036

Informacje ogólne

Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni zostało powołane Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Nr 27/2014 z dnia 14 marca 2014 roku. Jest jednostką organizacyjną Uczelni podlegającą bezpośrednio Prorektorowi ds. Kształcenia. Za prawidłowe wykonywanie zadań Biura odpowiada jego koordynator.

 

Do zadań Biura należy w szczególności:

  1. Opracowywanie i realizacja polityki wizerunkowej Uczelni oraz podejmowanie działań służących jej rozwojowi w szczególności poprzez budowanie współpracy z innymi podmiotami.
  2. Komunikacja i współpraca z otoczeniem zewnętrznym oraz wewnątrz Uczelni za pomocą dostępnych, a także samodzielnie opracowywanych środków i metod w celu efektywnego wykorzystania posiadanych przez Uniwersytet zasobów.
  3. Wzmacnianie pozycji Uniwersytetu w obszarze działalności dydaktycznej i naukowej.
  4. Opracowywanie i nadzorowanie działania wewnątrzuczelnianych narzędzi komunikacji pomiędzy jednostkami, w szczególności agregując informacje n/t wydarzeń mających wpływ na ocenę i wizerunek UM (konferencje, umowy o współpracy, współpraca międzynarodowa, etc.) poprzez współpracę z Działem Informatycznym i Rzecznikiem Prasowym Uczelni.
  5. Realizacja polityki informacyjnej wewnątrz Uczelni w zakresie możliwości rozwoju jednostek uczelnianych (Wydziałów, Katedr, Zakładów) w obszarze dydaktyki i nauki poprzez organizację lub pośredniczenie w organizacji szkoleń, spotkań, seminariów.
  6. Pomoc konsultacyjno-doradcza dla pracowników UM, studentów, doktorantów w zakresie działań rozwojowych.
  7. Pozyskiwanie i budowanie trwałych kontaktów z partnerami do wspólnych przedsięwzięć, badań poprzez diagnozowanie i opracowywanie zakresów potencjalnej współpracy.
  8. Promowanie możliwości Uczelni w zakresie współpracy z przedsiębiorcami oraz komercjalizacji wyników badań i usług.
  9. Realizowanie działań promocyjnych adresowanych do społeczności akademickiej, Lublina i regionu promujących wizerunek Uczelni.
  10. Redagowanie treści zamieszczanych w internetowych i intranetowych serwisach informacyjnych Uczelni, w tym Biuletynie Informacji Publicznej w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych Uczelni, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rzecznika Prasowego Uczelni.

 

Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni realizuje swoje działania w oparciu o roczny plan operacyjny zatwierdzany przez Rektora.

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2021