Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa

Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa - logo
Ulica
ul. Staszica 4-6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
Telefon
81 448 68 40
Fax
81 448 68 41
Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
grazyna.iwanowicz-palus@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6842

Informacje ogólne

Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa została powołana na podstawie Uchwały Nr CCC/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25.09.2019r. w wyniku przekształcenia Zakładu Podstaw Położnictwa w Katedrę i Zakład Rozwoju Położnictwa w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie.

Zakład Podstaw Położnictwa został powołany na podstawie Uchwały Nr CDLXVII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27.01.2016r. oraz Zarządzenia Nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28.01.2016r. w wyniku przekształcenia Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych w Zakład Podstaw Położnictwa w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie.

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych została powołana na podstawie Uchwały Nr XXVI/2001 Senatu Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 30.05.2001r., w ramach struktury Katedry Macierzyństwa i Prokreacji na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, zgodnie z Uchwałą Nr XCIV/2006 Senatu Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie z dnia 20.12.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, została wyodrębniona ze struktury Katedry Macierzyństwa i Prokreacji, pozostając do dnia dzisiejszego wewnętrzną jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

 

Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa jest jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą badania naukowe z zakresu opieki położniczej i ginekologicznej w ramach działalności statutowej oraz realizującą proces kształcenia studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka i elektroradiologia.

Pierwsza siedziba Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych była zlokalizowana na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr I w Lublinie przy ul. Staszica 16. Następnie, z początkiem roku akademickiego 2006/2007 została przeniesiona do Collegium Novum Akademii Medycznej, a obecnie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1.

Obecnie, tj. od 01 kwietnia 2013 roku, Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa, wcześniej Zakład Podstaw Położnictwa / Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, mieści się w Collegium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4-6.

 

Obowiązki kierownika od początku istnienia jednostki naukowo-dydaktycznej do chwili obecnej pełni dr hab. n. o zdr. Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus.

 • Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020 - odpowiada za system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, fizjoterapia i dietetyka
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2012-2016)
 • Specjalizacja I° w zakresie medycyny społecznej (1997), specjalizacja II° w zakresie organizacji ochrony zdrowia (2000), specjalizacja w dziedzinie zdrowia publicznego (2012), specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego (2014)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Menedżerskim dla Kadry Kierowniczej w Zakładach Opieki Zdrowotnej, na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie (1996)
 • Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (III kadencji), członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (II kadencji)
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wcześniej Państwowej Komisji Akredytacyjnej) – Zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego województwa lubelskiego od 01.02.2003r. do 10.09.2019r.
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego – powołanie przez Ministra Zdrowia z dniem 11 września 2019r.
 • członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia – powołanie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Radny naukowej przy Ministrze Zdrowia. Dz. U. MZ z dnia 16 sierpnia 2019r. poz. 61.
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych – Pełnomocnik ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń (V i IV kadencji), Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych (III kadencji), przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych (II kadencji)
 • Członek Zarządu Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Położnych w Lublinie
 • Członek Rady Naukowo-Medycznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych - konsultant w zakresie jakości pobrań krwi pępowinowej oraz współpracy i kontaktów ze środowiskiem położnych i pielęgniarek w Polsce.
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych – powołanie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Dz. U. MZ z dnia 19 września 2019r. poz. 78.
 • Członek Zespołu ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej – powołanie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz. U. MZ z dnia 24 lutego 2017r. poz. 20.
 • Członek Zespołu ds. monitorowa i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej – powołanie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej. Dz. Urz. MZ z 2015 poz. 72 z dnia 10 listopada 2015r.
 • Członek Zespołu ds. opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej – powołanie Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2007r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej. Dz. Urz. MZ.07.16.90 z dnia 31 października 2007r. (2007-2010)
 • Członek zespołu - grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania zasad postępowania medycznego w zakresie łagodzenia bólu porodowego (2010-2011) - (współautorstwo Zasad postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego)
 • Przewodnicząca Komitetu Programowo-Redakcyjnego publikacji zwartych serii wydawniczej „Biblioteka Położnej”, Wyd. Lekarskie PZWL, zostało wydanych 10 pozycji.
 • Redaktor prowadzący publikacji zwartej wydawanej w zeszytach, co 2 miesiące „.” Wyd. Raabe Warszawa, dotychczas ukazało się wydanie podstawowe i 36 zeszytów uzupełnień.

 

Zespół pracowników Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa (wcześniej Zakładu Podstaw Położnictwa / Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych) od chwili powstania, tj. od 2001r. stanowiły następujące osoby:

 1. dr hab. n. o zdr. GRAŻYNA J. IWANOWICZ-PALUS – kierownik, adiunkt – od 01.10.2001r – do chwili obecnej (do 30 września 2001r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie)
 2. dr hab. n. o zdr. AGNIESZKA BIEŃ – zatrudniona od 01.10.2001r. na stanowisku asystenta, a od 02.12.2008r.na stanowisku adiunkta – do chwili obecnej
 3. dr n. med. GRAŻYNA STADNICKA – zatrudniona od 01.10.2001r. na stanowisku asystenta, od 01.02.2007r. na stanowisku adiunkta, a od 01.02.2016r. na stanowisku starszego wykładowcy – do chwili obecnej
 4. dr n. o zdr. AGNIESZKA SKURZAK – zatrudniona od 03.10.2002r. na stanowisku instruktora, od 01.10.2005r. na stanowisku wykładowcy, a od 01.10.2018r. do chwili obecnej na stanowisku starszego wykładowcy
 5. dr n. o zdr. AGNIESZKA BAŁANDA-BAŁDYGA – zatrudniona 01.10.2004r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2006r. do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 6. dr n. o zdr. MARIOLA KICIA – zatrudniona od 01.10.2004r. na stanowisku instruktora, od 01.10.2006r na stanowisku wykładowcy, a od 01.10.2018r. do chwili obecnej na stanowisku starszego wykładowcy
 7. dr n. o zdr. EWA RZOŃCA – zatrudniona od 01.10.2011 na stanowisku asystenta, od 01.10.2016r. na stanowisku wykładowcy, a od. 01.10.2018r. do chwili obecnej na stanowisku asystenta
 8. dr n. o zdr. MARTA ZARAJCZYK – zatrudniona od 24.10.2006r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2015 do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 9. dr n. o zdr. DOMINIKA STOBNICKA – zatrudniona od 24.10.2006r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2015 do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 10. dr n. o zdr. JUSTYNA KRYSA – zatrudniona od 01.10.2008r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2017r. do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 11. dr n. o zdr. MAGDALENA KORŻYŃSKA-PIĘTAS – zatrudniona od 01.10.2011 na stanowisku instruktora, a od 01.10.2018r. do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 12. mgr poł. KATARZYNA DZIADUSZEK – zatrudniona od 01.10.2009 do chwili obecnej na stanowisku instruktora
 13. mgr poł. ALEKSANDRA DROBIK - zatrudniona na zastępstwo od 01.10.2018 do chwili obecnej na stanowisku instruktora
 14. mgr poł. ALEKSANDRA CHUDZIK - zatrudniona na zastępstwo od 01.10.2018 do chwili obecnej na stanowisku instruktora
 15. mgr poł. AGNIESZKA MARCEWICZ – zatrudniona na zastępstwo od 01.04.2019r. do chwili obecnej na stanowisku instruktora
 16. mgr AGATA KOWALCZYK - zatrudniona od 01.01.2013 do chwili obecnej na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego.
 17. mgr poł. JOANNA PIECHOWSKA – doktorantka od 01.10.2015r. do 25.09.2019r.
 18. mgr poł. AGNIESZKA PIECZYKOLAN – doktorantka od 01.10.2017r.
 19. mgr poł. JOANNA GRZESIK-GĄSIOR – doktorantka od 01.10.2018r.
 20. mgr MAGDALENA LEWICKA – zatrudniona od 03.10.2002r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2005r. do 30.09.2006r. na stanowisku wykładowcy (obecnie zatrudniona w Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego)
 21. mgr AGATA KROŚCIK – zatrudniona od 01.10.2003r. do 30.09.2005r. na stanowisku instruktora
 22. mgr poł. JOLANTA ZAJĄC – zatrudniona od 24.10.2006r do 31.01.2009r. na stanowisku instruktora
 23. dr n. med. ELŻBIETA WALENTYN – zatrudniona od 01.10.2008r. do 30.06.2015r na stanowisku instruktora
 24. mgr EWA SULENTA – zatrudniona od 01.10.2009 do 30.06.2014r na stanowisku instruktora

 

W Katedrze i Zakładzie Rozwoju Położnictwa zatrudnionych jest aktualnie 16 osób: na 3 stanowiskach badawczo-dydaktycznych (2 adiunktów – dr hab. n. o zdr., 1 asystent – dr n. o zdr.), 12 stanowiskach dydaktycznych (3 starszych wykładowców ze stopniem doktora – jeden dr n. med. i dwóch dr n. o zdrowiu, 5 wykładowców ze stopniem doktora n. o zdrowiu i 4 instruktorów – magistrów położnictwa na ½ etatu) oraz 1 osoba na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego i 2 doktorantów na studiach doktoranckich.

 

Pracownicy Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa biorą udział w kształceniu podyplomowym położnych nie tylko na terenie województwa lubelskiego, ale i całego kraju:

 • są kierownikami specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych dla położnych i wykładowcami z zakresu opieki położniczej, ginekologicznej i neonatologicznej
 • przewodniczą i są członkami Państwowych Komisji Egzaminacyjnych
 • biorą udział w opracowywaniu ramowych i szczegółowych programów kursów i specjalizacji dla położnych
 • biorą udział w opracowywaniu standardów opieki położniczej.

 

Pracownicy Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa są członkami:

 • Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych (ICM)
 • Polskiego Towarzystwa Położnych
 • Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Akademii Medycznej w Lublinie.

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU ZAKŁADU PODSTAW POŁOŻNICTWA

2010r.Zespołowa Nagroda dydaktyczna Ministra Zdrowia za redakcję cyklu wydawniczego z serii „Biblioteka Położnej”: „Psychologia z położnictwie i ginekologii”, „Opieka przedkoncepcyjna”, „Opieka nad noworodkiem”, „Opieka nad kobietą ciężarną”, „Opieka nad wcześniakiem”

 

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH EUROPEJSKICH I INNYCH PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH LUB KRAJOWYCH

 1. Uczestnictwo w EU-PHARE TWINNING PROJECT. Mutual Recognition of Qualifications of Medical Professions (Reference no. PL/IB/2002/SO/05 CRIS-number 2002/000-580-02-07):
 • 27-30.01.2004r. - Seminar "Sectoral System Directives with the special emphasis on Directives concerning Nurses and Midwives";
 • 07.05.2004r. - Seminar "Mutual Recognition of Health Care Professions - the General System";
 • 12-14.05.2004r. - Seminar "Mutual Recognition of Health Care Professions - Nurses and Midwives";
 • 02-03.07.2004r. - Seminar "Bridging Courses for Nurses and Midwives" (dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus - udział czynny: "Realisation of the Courses Educational Curricula - Midwives")
 1. Współautorstwo i koordynacja (dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus) - programu realizowanego przez Wydział Pielegniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie (CFCU/JKF/W/2004/aaw-6756 of. 16.12.2004) RECOGNITION OF QUALIFICATION FOR MEDICAL PROFESSIONS - BRIDGING TRAINING PROGRAMM FOR NURSES AND MIDWIVES - GRANT SCHEME UNDER PHARE PL2002/000-580.02.07.03 - Application no.9.
 2. NARODOWY PROGRAMU POLKARD 2006-2008 ,,’’ – koordynacja Prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku 80-211 ul Dębinki 7. Dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus - udział w realizacji zadania w ramach interwencji antytytoniowej wśród ciężarnych kobiet narażonych na dym tytoniowy.
 3. Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1. „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, Schemat a) „Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia”, projekt „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych” nr BDG-V-281-10-MK/05. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006. – dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus - recenzent Krajowego Standardu kwalifikacji zawodowych Położna (224201).
 4.  
 5. Projekt pozakonkursowy „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.05.03.00-00-0001/15)
 • Zadanie – opracowanie nowelizacji przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa – nowelizacji standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (2016).
 • Zadanie – opracowanie założeń akredytacji podmiotów realizujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w formie specjalizacji (2017).
 • Zadanie – opracowanie p
 • Zadanie - ocena stopnia wdrożenia i funkcjonowania projektu modelu współpracy między uczelniami kształcącymi na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotem leczniczym, w którym odbywają się praktyki zawodowe (2019).

 

Współpraca międzynarodowa w ramach programu ERASMUS

 • Współpraca z Uniwersytetem KATHO – Katholieke Hogeschool Zwid – West – Valaanderen, Belgium Kortrijk w zakresie wymiany studentów i nauczycieli
 • Współpraca z Plymouth University, Drake Circus, Plymouth PL4 8AA, United Kingdom w zakresie wymiany nauczycieli

 

Współpraca z ośrodkami naukowymi w Polsce - w zakresie powstawania publikacji zwartych z cyklu „Biblioteka Położnej”, wyd. przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE:

 • Uczestnictwo w pracach Zespołu Ministerstwa Zdrowia (Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego) opracowującego ekspertyzę dotyczącą uznawania kwalifikacji zawodowych położnej zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej 80/154/EEC i 80/155/EEC.
 • Współautorstwo Standardów nauczania na kierunku położnictwo – studiów magisterskich i zawodowych, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 18 do Rozporządzenia MENiS z dnia 3 listopada 2003r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 210 z 2003r. poz. 2040).
 • Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kompetencji w zawodzie położnej oraz standardów nauczania na kierunku studiów położnictwo (uzupełniających tzw. pomostowych) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 110 poz. 1170 z dnia 13.05.2004r.)
 • Współautorstwo Standardów nauczania na kierunku położnictwo – studiów I i II stopnia, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 16 do Rozporządzenia MENiS z dnia 13 maja 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 98 z 2005r. poz. 824).
 • Współautorstwo Standardów nauczania na kierunku położnictwo – studiów I i II stopnia, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 83 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007. w sprawie standardów kształcenia do poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki
 • Współautorstwo z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

Współautorstwo Standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu położnej - studia I stopnia i studia II stopnia, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2019r., poz. 1573).

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020