Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
zamowienia@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5272
+48 81448 5270
+48 81448 5275
Fax
+48 81448 5281
+48 81448 5271
Nr pokoju
307

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr inż. Katarzyna Wójtowicz
Stanowisko
Kierownik Działu
E-mail
katarzyna.wojtowicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5272
Nr pokoju
308

Informacje

 1. Od dnia 1 stycznia 2018 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł (Dz. U. z  29.12.2017 r. Poz. 2477).
 2. Od dnia 1 stycznia 2018 roku Uniwersytet Medyczny obowiązują następujące kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacjii Unii Europejskiej (Dz. U. z 29.12.2017 r. Poz. 2479):
  1. 221 000 euro – dla dostaw lub usług,
  2. 5 548 000 euro – dla robót budowlanych.
 3. Ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp (tj. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
 5. KOMUNIKAT dot obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
 6. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. CBA. Warszawa 2014.
 7. Rozporządzenie wykonawcze KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
 8. JEDZ - INSTRUKCJA wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
 9. Zalecenia Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych – marzec 2017.
 10. Pismo Ministerstwa Zdrowia ws stosowania klauzul społecznościowych DNP-078-21-2016-1-JL z 19-04-2017.

 

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2018