Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Socjologii Medycyny

Zakład Socjologii Medycyny - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
zaklad.socjologii@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6963

p.o. Kierownika

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
rafal.patryn@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6963
Nr pokoju
215

Informacje ogólne

Rys historyczny

Pracownia Socjologii Medycyny powstała w kwietniu 1995 roku z inicjatywy wybitnych lekarzy humanistów Prof. dr hab. Józefa Staszyca i ówczesnego wieloletniego Rektora Akademii Medycznej w Lublinie Prof. dr hab. med. Mariana Kazimierza Klamuta. Jednostka znalazła się w strukturze nowopowołanej przez Senat AM Międzywydziałowej Katedry Nauk Humanistycznych. Uchwałą Senatu kierowanie poszczególnymi jednostkami Katedry powierzono: dr Ewie Klimowicz, dr Sabinie Magierskiej, dr Włodzimierzowi Piątkowskiemu (obecnie prof. nadzw. UMCS). Od 2003 roku ówczesna Pracownia Socjologii Medycyny wraz z Katedrą Nauk Humanistycznych jest częścią Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. W roku 2005 na wniosek Włodzimierza Piątkowskiego Senat AM w Lublinie przekształcił Pracownię Socjologii Medycyny w Samodzielną Pracownię Socjologii Medycyny.

 

Profil jednostki, zakres działalności

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny jest koordynatorem ogólnopolskich projektów badawczych dotyczących m.in. socjologii zdrowia i socjologii lecznictwa niemedycznego. Celem naszych badań jest określenie przedmiotu badań, funkcji i praktycznych aplikacji socjologii zdrowia oraz dokonanie opisu możliwych form współpracy między socjologią zdrowia a innymi dyscyplinami naukowymi (psychologia zdrowia, antropologia zdrowia, filozofia zdrowia etc.). W ramach analiz problematyki lecznictwa niemedycznego prowadzimy prace nad określeniem społecznych przyczyn popularności niekonwencjonalnych metod leczenia, ich wewnętrznej struktury oraz relacji pomiędzy medycyną akademicką a technikami leczenia pozostającymi poza jej obrębem. Obszar zainteresowań badawczych Zespołu obejmuje ponadto socjologię choroby przewlekłej, zagadnienia społecznych nierówności w zdrowiu, a także kardiologię behawioralną, z uwzględnieniem socjokulturowych aspektów choroby wieńcowej. Prowadzimy także naukowe analizy „poznawczej tożsamości” socjologii zdrowia, choroby i medycyny, zwracając szczególną uwagę na unikalny wkład subdyscypliny do nauk o zdrowiu, polegający m.in. na badaniu zjawisk zdrowia i choroby z perspektywy „zwykłych ludzi”, przy wykorzystaniu kwalitatywnych, socjologicznych metod badawczych. Podejście takie współtworzy unikalną, „niemedykocentryczną” orientację badawczą naszej subdyscypliny, która dopełnia wiedzę naukową, dotyczącą choroby, chorowania i leczenia, generowaną w oparciu o metodologiczne instrumentarium biomedycyny. W Jednostce od roku 2012 koordynowany jest ogólnopolski program badań socjomedycznych: „Problem zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne w Polsce. Próba analizy socjomedycznej” finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki, kierownikiem projektu jest Dr hab. W. Piątkowski.

 

Nagrody, wyróżnienia

  1. Medal Komisji Edukacji Narodowej dla W. Piątkowskiego (2009 rok).
  2. Brązowy Krzyż Zasługi RP dla W. Piątkowskiego (2010 rok).
  3. Wniosek o indywidualną nagrodę MNiSW II stopnia dla W. Piątkowskiego (wnioskodawca UMCS) (2011 rok).
  4. Wniosek o indywidualną nagrodę MNiSW II stopnia dla W. Piątkowskiego (wnioskodawca UM w Lublinie) (2012 rok).
  5. Nagroda I stopnia JM Rektora UM dla dr hab. W. Piątkowskiego (2013 rok).
  6. Indywidualna nagroda naukowa im. Prof. F. Prosta dla dr hab. Włodzimierza Piątkowskiego za wyróżniające osiągnięcia w roku 2013. Nagrodę przyznaje Lubelskie Towarzystwo Naukowe (LTN).

  7. Złoty Krzyż Zasługi RP dla W. Piątkowskiego (2019)

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020