Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Wydział Lekarski

Wydział Lekarski - logo
E-mail
dziekanat.lekarski@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6300, +48 81448 6304
Fax
+48 81 448 6301

Dziekan

Imię i nazwisko
prof. dr hab. n. med. Halina Lach
Stanowisko
Profesor
E-mail
halina.lach@umlub.pl

Nostryfikacja

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ

 

1.Czym jest nostryfikacja?

 

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)
oraz w oparciu o Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Zarzadzanie Nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

2.Wymagane dokumenty

 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Dziekana właściwego Wydziału, za pośrednictwem Dziekanatu następujące dokumenty:

 

1) wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego (Załącznik nr 1);

2) dyplom ukończenia studiów;

3) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;

4) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia;

5) oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;

6) zaświadczenie o tym, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa;

7) tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 muszą być złożone w postaci oryginałów lub kopii poświadczonych przez notariusza.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Aleksandra Krupicz, 81 448 6325 , aleksandrakrupicz@umlub.pl

Termin przyjmowania podań będzie ogłoszony na stronie.

 

3.Jak przebiega postępowanie nostryfikacyjne

 

Dziekan przekazuje wniosek do Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Rektor na wniosek Dziekana powołuje Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może podjąć decyzję o konieczności złożenia przez kandydata brakujących egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia.
W celu uzupełnienia różnic kandydat obowiązany jest zdać egzamin w formie testu lub w innej formie ustalonej przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Próg zdawalności egzaminu wynosi 60%.

 Po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna przedstawia Dziekanowi wynik postępowania z wnioskiem o uznanie/odmowę uznania dyplomu albo potwierdzenie/odmowę potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Dziekan, działając z upoważnienia Rektora wystawia zaświadczenie o uznaniu dyplomu za równoważny albo zaświadczenie o potwierdzeniu ukończenia studiów na określonym poziomie.

 

4.Opłaty

 

Opłata za przeprowadzenie postępowania wynosi 3.205 zł.

Kandydat wpłaca na konto Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty. Wezwanie do zapłaty przygotowuje pracownik Dziekanatu po wstępnej weryfikacji dokumentacji przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną i przed ustaleniem różnic programowych.

 Brak uiszczenia opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Opłata nie podlega zwrotowi i jest niezależna od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021