Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

prof. dr hab. n. farm.

Anna Malm

 

Urodziła się 10 września 1958 roku w Lublinie. Studia ukończyła w 1982 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł mgr biologii ze specjalności mikrobiologii. W tym samym roku rozpoczęła pracę na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Lublinie w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej (obecnie Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej).

 

W 1989 roku uzyskała stopień naukowy dr nauk farmaceutycznych, w 1999 roku – stopień naukowy dr hab. nauk farmaceutycznych, a w 2011 roku tytuł prof. nauk farmaceutycznych. Od 2000 roku jest kierownikiem ww. Katedry. W latach 2008-2012 była Prodziekanem ds. Analityki Medycznej, obecnie również pełni tę funkcję w kadencji 2012-2016.

 

Jest specjalistą z mikrobiologii medycznej; posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Od 2008 roku jest kierownikiem Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

 

Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego

prof. dr hab. n. farm.

Grażyna Biała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie. W 1988 roku uzyskała dyplom magistra farmacji z wyróżnieniem, po czym w tym samym roku rozpoczęła pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, gdzie od 2015 roku pełni funkcję kierownika. W 1994 otrzymała dyplom doktora nauk farmaceutycznych z wyróżnieniem, a w 2006 stopnień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. W 2010 roku uzyskała tytuł profesora nauk farmaceutycznych, a w 2011 roku stanowisko profesora zwyczajnego.

 

Główną tematyką badawczą prof. G. Białej są uzależnienia lekowe w powiązaniu z procesami uczenia się, pamięci, depresji i leku ocenianymi w zwierzęcych modelach doświadczalnych. Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą to 7 stypendiów naukowych, w tym 2-letni etat naukowy INSERM w Paryżu oraz 6 pobytów stażowych w ramach programu Erasmus Plus. Nagrody i odznaczenia to m.in. 4 nagrody naukowe Ministra Zdrowia, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz wieloletnią działalność dydaktyczno-badawczą z podziękowaniem za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności akademickiej. Ponadto prof. G. Biała jest członkiem Kolegiów Redakcyjnych 16 czasopism zagranicznych, 7 Towarzystw Naukowych, w tym Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Sekcji Farmaceutycznej i Komisji Nauk Medycznych Oddziału Lubelskiego PAN, pełniąc także funkcje wiceprzewodniczącej Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego oraz członka Zarządu Głównego i Przewodniczącej Rady Naukowej Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych.

 

Prof. G. Biała prowadzi wykłady i seminaria z farmakologii i farmakoterapii dla studentów kierunku farmacja, analityka medyczna i kosmetologia, w tym studentów anglojęzycznych Stomatologii – koordynator zajęć. Osiągnięcia organizacyjne to m.in. funkcja Przewodniczącej I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie, organizacja zjazdów i konferencji, także międzynarodowych. Dodatkowo: biegła znajomość języka francuskiego.

prof. dr hab. n. med.

Jarosław Dudka

prof. dr hab. n. farm.

Ewa Poleszak

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020