Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. n. med.

Irena Wrońska

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020. Kierownik Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie.


Pełniła funkcję Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa w latach 1999-2005, przeprowadziła reformę studiów na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo Akademii Medycznej w Lublinie.


Przewodnicząca Kolegium Dziekanów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w latach 2000-2008.


Brała czynny udział w programie TUNING Educational/Structures in Europie, którego celem było przygotowanie programów opartych o efekty kształcenia w obszarze edukacji pielęgniarek i położnych.

 

Visiting profesor na Wydziałach Pielęgniarstwa Uniwersytetu w Atenach, Linköping, Umëa, Goteborgu, Turku, Helsinkach i Salt Lake City.

 

Redaktor Naczelny czasopisma „Pielęgniarstwo XXI wieku”, jak też członek Rady Naukowej czasopism „The International Nurse”, „Keryks”, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”, „Problemy Pielęgniarstwa”, „Psychoonkologia”, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu”.

 

W latach 1995-1998 niezależny członek The Steering Group European Nurse Researchers (WENR) i Członek The Academy of International Nursing (FIAN).


Otrzymała: indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia (2000 rok), Medal Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (2002 rok), Medal Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2008 rok), Srebrny Medal Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus ratio Guam vis jako wyraz uznania dla ogromnych zasług w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa i za wieloletnią działalność dydaktyczną i organizacyjną, a także trud i zaangażowanie na rzecz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum Kraków (2011 rok), nominację do medalu Międzynarodowej Fundacji im. Florencji Nightingale (Florence Nightngale International Foundation – FNIF) (2011 rok), wyróżnienie Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu (2012 rok).

 

Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. n. med.

Anna Ksykiewicz-Dorota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020. Jest odpowiedzialna za sprawy naukowe i kadrowe WNoZ. Pełni funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Lublinie.

 

Absolwentka Lubelskiego Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej. Specjalizacja I° z medycyny społecznej oraz p.o. specjalista ze zdrowia publicznego. Ukończyła, na Wydziale Ekonomii UMCS w Lublinie, Podyplomowe Studia Ekonomiczne – kierunek Menedżerski dla Kadry Kierowniczej Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 

Od 2001 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa. W latach 2009-2011 była członkiem międzynarodowego zespołu badawczego RN4CAST w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej na temat planowania zasobów kadrowych w pielęgniarstwie. W tym samym czasie była również członkiem zespołu Ministra Zdrowia ds. opracowania norm obsad pielęgniarskich i położniczych.

 

Jest członkiem Rady Naukowej czasopism: Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarstwo Polskie, Problemy Pielęgniarstwa, European Journal of Medical Technologies.

 

Kierownik naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych z Organizacji i Zarządzania Ochroną Zdrowia dla kierowniczej kadry zakładów opieki zdrowotnej.

 

W 2006 roku otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia za redakcję dwóch podręczników: „Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej” i „Zarządzanie w pielęgniarstwie”.

dr hab. n. o zdr.

Grażyna Iwanowicz-Palus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020, odpowiada za system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, fizjoterapia i dietetyka. Pełni funkcję kierownika Zakładu Podstaw Położnictwa.

 

Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie (1994). Specjalista I° w zakresie medycyny społecznej (1997), II° w zakresie organizacji ochrony zdrowia (2000), specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego (2012) oraz w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego (2014). Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie Menedżerskim dla Kadry Kierowniczej w Zakładach Opieki Zdrowotnej, na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie (1996).

 

Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (III kadencji), członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (II kadencji).

 

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wcześniej Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 2008 roku do chwili obecnej).

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego województwa lubelskiego (od 2003 roku do chwili obecnej).

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych – Pełnomocnik ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń (IV kadencji), Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych (III kadencji), przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych (II kadencji).

 

Członek Rady Naukowo-Medycznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych – konsultant w zakresie jakości pobrań krwi pępowinowej oraz współpracy i kontaktów ze środowiskiem położnych i pielęgniarek w Polsce.

 

Członek Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania wymagań programowych studiów I i II stopnia na kierunku położnictwo, jest współautorem Standardów kształcenia na kierunku położnictwo, które znalazły umocowanie prawne jako: załącznik nr 18 do Rozp. MENiS z dnia 3 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2040), a następnie znowelizowane w postaci załącznika nr 6 do Rozp. MENiS z dnia 13 maja 2005r. (Dz. U. Nr 98 poz. 824), załącznik nr 83 do Rozp. MNiSW z dnia 12 lipca 2007. (Dz. U. Nr 164, poz. 1166) oraz standardów obecnie obowiązujących – załącznik nr 5 do Rozporządzenia MNiSzW (Dz. U. z 2012r. poz. 631).

 

Członek Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej (2007-2010) oraz Zespołu ds. monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej (2015-2016) i Członek zespołu – grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania zasad postępowania medycznego w zakresie łagodzenia bólu porodowego (2010-2011).

 

Przewodnicząca Komitetu Programowo-Redakcyjnego publikacji zwartych serii wydawniczej „Biblioteka Położnej”, Wyd. Lekarskie PZWL, zostało wydanych 10 pozycji – 2010 r. – Zespołowa Nagroda dydaktyczna Ministra Zdrowia za redakcję cyklu wydawniczego z serii „Biblioteka Położnej”: „Psychologia z położnictwie i ginekologii”, „Opieka przedkoncepcyjna”, „Opieka nad noworodkiem”, „Opieka nad kobietą ciężarną”, „Opieka nad wcześniakiem”.

prof. dr hab. n. med.

Henryk Wiktor

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020