Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rola kobiet w dziedzinach zabiegowych

Ankieta

 
Autor ankiety: Dr n. med. Kinga Franciszkiewicz-Pietrzak,
asystentka Kliniki Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

DANE OSOBOWE

Proszę zakreślić swój przedział wiekowy:*

Proszę zakreślić wielkość miasta w jakim obecnie pani pracuje:*

Proszę określić swój status matrymonialny:*

Proszę zakreślić właściwą odpowiedź dotyczącą posiadanych dzieci:*

W jakim wieku urodziła Pani lub adoptowała swoje pierwsze dziecko:*

Jak długo przebywała Pani łącznie na urlopie macierzyńskim/wychowawczym:*

KARIERA ZAWODOWA

Proszę zakreślić uzyskaną specjalizację zabiegową (może być więcej niż jedna):*

Proszę zakreślić wykonywaną specjalizację zabiegową (może być wyłącznie jedna):*

Ilość lat czynnych zawodowo (wliczając okres specjalizacji):*

Ilość lat czynnych zawodowo (po uzyskaniu tytułu specjalisty):*

Czy posiada Pani tytuł naukowy, proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:*

Czy pracuje Pani w Szpitalu Klinicznym?*

Czy jest Pani zatrudniona także w Uniwersytecie Medycznym w ramach etatu naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego (na stanowisku nauczyciela akademickiego):*

KARIERA NAUKOWA

Jaką szacunkowo liczbę publikacji napisała Pani w swojej dotychczasowej karierze zawodowej?*

W którym okresie po uzyskaniu specjalizacji wykazała się Pani największą aktywnością naukową?*

Proszę wskazać jaki negatywny czynnik miał największy wpływ na Pani aktywność naukową.*

Proszę wskazać jaki pozytywny czynnik miał największy wpływ na Pani aktywność naukową.*

WSPARCIE

Ilu mentorów miała Pani w swojej pracy zawodowej?*

Proszę wskazać jakiej płci był Pani mentor.*

Czy miała Pani mentora podczas odbywania szkolenia specjalizacyjnego?*

Czy miała Pani mentora po uzyskaniu stopnia specjalisty?*

Czy Pani mentor przygotował Panią pod względem umiejętności do samodzielnej pracy zawodowej?*

Czy uważa Pani, że powinno być więcej kobiet wśród mentorów?*

DYSKRYMINACJA

Czy czuje się Pani dyskryminowana w pracy?*

Czy czuła się Pani dyskryminowana w toku odbywania specjalizacji?*

Jeśli czuła się Pani dyskryminowana w pracy, jaki był główny powód dyskryminacji?*

Jeśli jest Pani dyskryminowana, to przez kogo (możliwość kilku odpowiedzi)?*

Czy czuje Pani w toku pracy zawodowej wsparcie ze strony Szefa?*

Czy czuje Pani w toku pracy zawodowej wsparcie ze strony kolegów w pracy?*

Czy zastanawiała się Pani nad zmianą miejsca pracy ze względu na panującą atmosferę?*

Czy zastanawiała się Pani nad zmianą miejsca pracy ze względu na brak możliwości rozwoju?*

Ile czasu zajęło Pani uzyskanie pełnej akceptacji przez kolegów i Szefa?*

Ile kobiet ze specjalizacją zabiegową, wliczając Panią, pracuje w Pani Oddziale?*

Czy czuje Pani, że Szef lub koledzy z pracy utrudniają Pani dostęp do niektórych typów zabiegów operacyjnych, w których chciałaby Pani uczestniczyć lub je wykonywać?*

Pani relacje zawodowe opierają się w pracy raczej na:*

Czy nastawienie Pani Szefa po uzyskaniu przez Panią specjalizacji lub tytułu naukowego/kolejnych stopni naukowych uległo:*

Czy nastawienie Pani kolegów z pracy po uzyskaniu przez Panią specjalizacji lub tytułu naukowego/kolejnych stopni naukowych uległo:*

Czy po uzyskaniu tytułu naukowego/kolejnych stopni naukowych Pani koledzy w pracy współpracują z Panią na płaszczyźnie naukowej:*

Czy po uzyskaniu specjalizacji Pani koledzy w pracy współpracują z Panią na płaszczyźnie zawodowej:*

SATYSFAKCJA ZAWODOWA

Proszę określić jaki jest Pani poziom satysfakcji zawodowej w skali od 1 (najmniejszy) do 10 (największy).*

Proszę określić jaki jest Pani poziom satysfakcji naukowej w skali od 1 (najmniejszy) do 10 (największy).*

Czy gdyby Pani mogła cofnąć się w czasie, wybrałaby Pani tę samą specjalizację?*

Czy gdyby Pani mogła cofnąć się w czasie, wybrałaby Pani tę samą drogę kariery naukowej?*

Czy w Pani opinii, Pani zarobki są*

  * - pola wymagane