Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Charakterystyka oraz funkcjonowanie limfocytów Tγδ i komórek iNKT w patogenezie glioblastomy

 

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (Działanie 3.3), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu: 

Charakterystyka oraz funkcjonowanie limfocytów Tγδ i komórek iNKT w patogenezie glioblastomy

 

Główne założenia i cel projektu

Najczęściej występującym glejakiem u dorosłych jest glioblastoma (GBM) o najwyższym, IV stopniu złośliwości. Z klinicznego punktu, nowotwory te stanowią szczególny problem, gdyż pomimo stosunkowo agresywnych środków terapeutycnych obejmujących rozległą resekcję guza, radioterapię adiuwantową z temozolomidem, mediana czasu przeżycia całkowitego (OS) waha się pomiędzy 14 a 17 miesięcy. Ukazuje to jak istotne jest poszukiwanie nowych i celowanych terapii, wśród których możemy wyróżnić immunoterapię.

W projekcie skupiono się na charakterystyce funkcjonalnej limfocytów Tγδ oraz komórek iNKT występujących w krwi obwodowej u pacjentów z histologicznym rozpoznaniem glejaka wielopostaciowego. W kontekście glioblastomy, niekonwencjonalne komórki T są stosunkowo słabo zbadane, lecz dotychczas opublikowane artykuły sugerują m.in. ułatwianie zabijania komórek GBM przez iNKT i Tγδ w warunkach in vitro. Projekt stanowi kontynuację prowadzonego już badania i zostanie rozszerzony o ocenę profilu sekrecji cytokin z wykorzystaniem metody RT-qPCR.

Celem projektu jest przedstawienie na największych międzynarodowych konferencjach immunologicznych oraz onkologicznych danych na temat wyżej wymienionych populacji limfocytów T, korelacja wyników z oznaczanymi markerami molekularnymi (IDH1, MGMT), a także ukazanie różnic w funkcjonowaniu komórek Tγδ oraz iNKT w zależności od stopnia zróżnicowania nowotworu pochodzenia glejowego.

 

Wartość projektu:  33 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  27 812,40 PLN

Okres realizacji:  09/2022 – 06/2023

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2024