Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Profilowanie genomowe techniką sekwencjonowania nowej generacji w predykcji odpowiedzi na chemioimmunoterapię i immunoterapię u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Logotyp Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polski oraz Unii Europejskiej

 

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (Działanie 3.3), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu

Profilowanie genomowe techniką sekwencjonowania nowej generacji w predykcji odpowiedzi na chemioimmunoterapię i immunoterapię u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.

 

Główne założenia i cel projektu

Czynnikiem predykcyjnym kwalifikującym chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do immunoterapii jest stopień ekspresji cząsteczki PD-L1 (ang. programmed death ligand 1) na powierzchni komórek nowotworowych. Jednak doniesienia naukowe z licznych badań prowadzonych u chorych na NDRP otrzymujących immunoterapię lub chemioimmunoterapię wskazują, że nie każdy chory z wysoką ekspresją PD-L1 odniesie korzyść z tego leczenia. Co więcej odpowiedź na leczenie może wystąpić u chorych pozbawionych ekspresji PD-L1. Różnorodność genetyczna komórek nowotworowych jest jednym z głównych czynników wpływających na możliwość uzyskania odpowiedzi na immunoterapię oraz leży u podstaw pierwotnej i wtórnej oporności na leczenie.

U 50 chorych na zaawansowanego NDRP otrzymujących chemioimmunoterapię lub immunoterapię 1. linii zostaną wykonane badania genetyczne z wykorzystaniem metody sekwencjonowania nowej generacji (ang. next generation sequencing, NGS). Materiałem badanym będzie DNA i mRNA wyizolowane z materiału pobranego przed leczeniem z guza lub przerzutów przechowywanych w bloczkach parafinowych. Badane będą nieprawidłowości genetyczne w 52 genach. Profil genetyczny zostanie zestawiony ze skutecznością leczenia (odpowiedź na leczenie, czas wolny od progresji, przeżycie całkowite). Na podstawie tych danych zostaną określone molekularne czynniki predykcyjne odpowiedzi na chemioimmunoterapię i immunoterapię u chorych na NDRP oraz warunkujące oporność na leczenie. Przygotowane zostaną prace zjazdowe oraz publikacja naukowa w celu rozpowszechnienia i popularyzacji wyników.

Celami pozabadawczymi będzie uczestnictwo studentów w międzynarodowych zjazdach i konferencjach naukowych, podczas których zostaną zaprezentowane wyniki badań.

 

Wartość projektu:  11 000,00  PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 9 270,80 PLN

Okres realizacji:  08/2022 – 06/2023

Nauka

Kalendarz

Czerwiec 2024