Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Doktorat

Procedowanie postępowań o nadanie stopnia doktora na zasadach nowej* ustawy na UM w Lublinie

*Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)

 

  • Szkoła Doktorska wyznacza promotora lub promotorów niezależnie od trybu postępowania.
  • Do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora niezbędne jest posiadanie:

- tytułu magistra lub tytułu równorzędnego

- 8 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) - zaświadczenie ze Szkoły Doktorskiej

- znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+

- 1 publikacji jako pierwszy autor w czasopiśmie z listy ministerstwa z IF>0 lub 2 publikacji jako drugi lub trzeci autor w czasopiśmie z listy ministerstwa z IF>0

- gotowej pracy doktorskiej.

 

  • W doktoracie eksternistycznym do zdobycia zaświadczenia ze Szkoły Doktorskiej UM niezbędne jest:

- zdanie egzaminu z przedmiotu „Metodologia badań naukowych”

- zdanie egzaminu z przedmiotu „Etyka badań naukowych i prawo własności intelektualnej”

- zaprezentowanie ustne wyników badań własnych w języku angielskim

- udział w co najmniej jednej konferencji krajowej lub międzynarodowej

- udział w szkoleniu z zakresu tematyki pracy doktorskiej w kraju lub zagranicą

- zaliczenie w formie e-learningu przedmiotu „Informacja naukowa”

- zaliczenie co najmniej jednego fakultetu przewidzianego w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej z Bloku C.

 

  • Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania niezależnie od trybu doktoratu:

- wniosek o wszczęcie wraz z oświadczeniem nt. wcześniejszego ewentualnego ubiegania się o nadanie stopnia

- rozprawa doktorska

- streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy przygotowanej w języku angielskim należy dołączyć również streszczenie w języku polskim

- pozytywna opinia promotora lub promotorów

- raport weryfikujący samodzielność wykonania pracy wraz z oświadczeniami

- analiza bibliometryczna

- oświadczenia dotyczące prac wieloautorskich

- zaświadczenie ze Szkoły Doktorskiej o 8 poziomie PRK.

- dyplom ukończenia studiów

- kwestionariusz

- w trybie eksternistycznym podpisanie umowy o płatność i wniesienie opłaty

 

  •  Rada ds. Stopni Naukowych. powołuje recenzentów oraz  komisję doktorską w składzie:

- co najmniej 5 pracowników Uczelni posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w danej dyscyplinie, w tym co najmniej 1 członek Rady Naukowej właściwej dyscypliny, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji.

 

  • Komisja doktorska podejmuje uchwałę o dopuszczeniu rozprawy doktorskiej do publicznej obrony oraz wyznacza termin publicznej obrony.
  • Po publicznej obronie i przekazaniu dokumentacji przez komisję doktorską, Rada ds. Stopni Naukowych na posiedzeniu nadaje stopień doktora lub odmawia nadania stopnia doktora

Pliki do pobrania

wniosek_o_wszczecie.doc

Wniosek o wszczęcie postępowania

kwestionariusz.doc

Kwestionariusz wnioskodawcy

oswiadczenie.doc

Oświadczenie wnioskodawcy

Nauka

Kalendarz

Maj 2022