Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Profesura

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz:

  1. Posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym.
  2. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.
  3. Posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:
    1. raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz
    2. raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
    3. dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym.

Nauka

Kalendarz

Grudzień 2022