Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

pokój nr 08 (niski parter)

Nr telefonu + 48 81 448 51 15

e-mail: komisja.bioetyczna@umlub.pl

 

 

 

Szanowni Państwo,

Wnioski do Komisji Bioetycznej prosimy składać w wersji „papierowej" (wydruk komputerowy z oryginalnymi podpisami) lub w wersji elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym wnioskodawcy.

Terminy kolejnych posiedzeń Komisji Bioetycznej

W miesiącach lipiec i sierpień 2023 roku - PRZERWA WAKACYJNA/ posiedzenia nie odbywają się

 

 

TERMINARZ POSIEDZEŃ

Terminarz składania wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

2023 r.

21 września

06 września

26 października

11 października

23 listopada

08 listopada

14 grudnia

29 listopada

2024 r.

25 stycznia

10 stycznia

29 lutego

14 lutego

21 marca

06 marca

25 kwietnia

10 kwietnia

23 maja

08 maja

20 czerwca

05 czerwca

 

Komunikat ws. zasad pracy Komisji Bioetycznej

W ostatnim czasie do Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wpływa kilkadziesiąt projektów w ciągu miesiąca. Znaczny ich odsetek na kilka dni przed posiedzeniem Komisji, istotnie później niż wynika to z ustalonych terminów. Dodatkowo Autorzy projektów oczekują wydania decyzji na najbliższym posiedzeniu Komisji.

 

 Ze względu na KONIECZNOŚĆ:

 

 • dokonywania wstępnej oceny formalnej, co często związane jest z potrzebą uzupełnienia dokumentacji lub naniesienia poprawek przez Autorów, co wymaga dodatkowego czasu,
 • umożliwienia zapoznania się i oceny projektów przez Członków Komisji przed posiedzeniem, na którym poszczególni Członkowie przedstawiają projekty przed głosowaniem

poniżej podane terminy składania wniosków są nieprzekraczalne:

 

 1. W przypadku nowego projektu badania klinicznego wieloośrodkowego: 4 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia;
   
 2. W przypadku poprawek do badań klinicznych:
  1. kiedy wniosek dotyczy włączenia nowego ośrodka: 3 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia,
  2. w pozostałych przypadkach: 2 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia; 
    
 3. W przypadku pozostałych badań m. in. obserwacyjnych, nieinterwencyjnych, eksperymentów medycznych: 2 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia.

 

Na jednym posiedzeniu Komisji Bioetycznej procedowane będzie 30 wniosków.

 

O kolejności procedowania decydować będzie kolejność wpłynięcia poprawnie opracowanego wniosku, zawierającego komplet dokumentów.

 

Zgodnie z art. 37t ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021.1977 t.j. z dnia 2021.10.29), Komisja bioetyczna wydaje opinie w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

 

Komunikat w sprawie prowadzenia prac badawczych przez studenta lub doktoranta

W przypadku:

 

 1. prac badawczych prowadzonych przez studenta/ów (nie będących lub będących członkami koła naukowego), kierownikiem projektu składanego do Komisji Bioetycznej winien być opiekun naukowy lub opiekun koła naukowego. Student/studenci  wchodzą w skład zespołu badawczego. Na prowadzenie badań zgodę powinien wyrazić Kierownik właściwej jednostki;
 2. doktoranta Szkoły Doktorskiej, kierownikiem projektu składanego do Komisji Bioetycznej jest opiekun naukowy doktoranta lub promotor, a doktorant jest członkiem zespołu badawczego z zastrzeżeniem pkt 3;
 3. doktoranta Szkoły Doktorskiej, który  uzyskał grant i jest jego kierownikiem, wnioskuje do Komisji Bioetycznej jako kierownik projektu. Opiekun naukowy doktoranta  lub promotor wchodzi w skład zespołu badawczego.

 

 

Komunikat ws. ubezpieczenia OC eksperymentu medycznego

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie zawarł Umowę w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

 

Powyższe ubezpieczenie wynika z obowiązującej od 1 stycznia 2021 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291)

 

W związku z powyższym badacze, którzy składają wnioski do Komisji Bioetycznej o wyrażenie zgody na przeprowadzanie eksperymentów medycznych, winni we wnioskach w zakresie ubezpieczenia OC wskazywać aktualnie obowiązującą Umowę nr UM – ZP-236-06- 22, a także DO KAŻDEGO BADANIA BADACZ MUSI POSIADAĆ INDYWIDUALNĄ POLISĘ.

 

Aby uzyskać polisę, należy wypełnić załączony kwestionariusz, wskazać grant, w ramach którego jest realizowany eksperyment i przesłać mailem na adres monika.kalan@umlub.pl.

 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny – 81 448 50 32.

 

Formularz zgłaszania eksperymentu kwalifikowanego do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Nauka

Kalendarz

Kwiecień 2024