Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ochrona danych osobowych

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe gromadzone w związku z ubieganiem się o udział w kursach/szkoleniach realizowanych przez Uniwersytet będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz kształcenia w stosunku do osób zakwalifikowanych do udziału w kursie/szkoleniu, a także celach statystycznych i archiwalnych, w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu przetwarzania danych. Brak podania danych uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, a następnie kursie/szkoleniu. Zgoda jest ważna w okresie realizacji procesu rekrutacji. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Będą one przetwarzane wyłącznie w okresie obowiązywania zgody, zaś w przypadku zakwalifikowania się na kurs/szkolenie również w okresie obowiązywania umowy o kształcenie, w oparciu o tę umowę. Będą one przetwarzane także w okresie trzech lat po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku zakwalifikowania się do udziału w kursie/szkoleniu po zakończeniu procesu kształcenia, do celów archiwalnych lub statystycznych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. na dzień wyrażenia zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umlub.pl

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Sierpień 2022