Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena - niestacjonarne

Rekrutacja na rok akademicki 2020-2021

Zasady rekrutacji

 • Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikacje pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (art. 160 pkt.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  Dz. U. 2018 poz. 1668)

  Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

  Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • Uczestnikiem studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia medyczne lub przyrodnicze.

W przypadku absolwentów innych kierunków co najmniej 6-ciomiesięczny okres zatrudnienia w niżej wymienionych instytucjach:

 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach oświaty zdrowotnej,
 • szpitalach i poradniach leczniczo-zapobiegawczych oraz zawodowo-wychowawczych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • podmiotach prowadzących działalność prozdrowotną,
 • szkołach publicznych i prywatnych,
 • systemie ubezpieczeń społecznych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest konieczność złożenia podania oraz kwestionariusza osobowego.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia

Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych. 

 

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Podanie.

 

 

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na adres: zwir@umlub.pl lub pocztą na adres:

Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Chodźki 1

20-093 Lublin

III piętro, pokój 352 (sekretariat)

 

 

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

Minimalna liczba uczestników: 20 osób.

 

Informacje i zapisy

tel./fax. +48 81 448 61 70 (71) w godz.  8:00 –  13:00 (poniedziałek – piątek)

e-mail: zwir@umlub.pl 

 


 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2020 Rektora UM w Lublinie z dnia 1 czerwca 2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Maj 2021