Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją

Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ogłasza rekrutację na studia podyplomowe

 

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ

 

ZAPRASZAMY!

 

 

REKRUTACJA NA ROK 2021/2022

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

 

Ilość semestrów: 2

 

Opłata rekrutacyjna: 100,00 zł

 

Opłata za studia: 3700 zł za semestr; 7400 zł za rokWymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na konto Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, nr konta: 32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
  3. Potwierdzenie ukończenia studiów wyższych (dyplom poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika CKP przyjmującego dokumenty)
  4. Aktualne zdjęcie formatu 4x3
  5. CV
  6. List motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych - motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
  7. Portfolio: dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydatów (zaświadczenia, certyfikaty), dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i pozazawodowe kandydatów (np. zaświadczenia o wolontariacie, stażach, praktykach zawodowych), dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi, chorymi (np. dokumenty formalne potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z tego typu pracą, czy też zaświadczenia lub/i oświadczenia o sprawowaniu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami)Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin


O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit przyjęć – 40 osób.


Minimalna liczba uczestników – 30 osób.

 

W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w okresie rekrutacji,  Uniwersytet zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia Studiów. Kandydatom zwraca się wniesione opłaty rekrutacyjne.

 
Informacje i zapisy
tel.: +48 81 448 5123 w godz. 8:00 – 14:00 (poniedziałek – piątek)
e-mail: ewa.pawlikowska@umlub.pl
 

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Grudzień 2021