CYFRYZACJA

Lubelska Unia Cyfrowa, Rada ds. Cyfryzacji oraz innowacyjne projekty

LUBELSKA UNIA CYFROWA

Wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji w medycynie – projekt badawczy”, polega na opracowaniu modelu teoretycznego prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji (AI) w medycynie na przykładzie okulistyki przy wykorzystaniu potencjałów 3-ch lubelskich uczelni funkcjonujących w ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej, wraz z jego przetestowaniem i wdrożeniem.

WIZJA

Projekt odpowiada na potrzebę rozwoju i implementacji innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, telemedycyny i wykorzystania sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence) w naukach medycznych i stanowi kompleksowe rozwiązanie badające różne grupy pacjentów

MISJA

 1. Utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki (ang. retinitis pigmentosa – RP) w zależności od mutacji powodującej chorobę z użyciem sieci neuronalnych (zarówno struktury siatkówki, jak i funkcji narządu wzroku) u 200 pacjentów z różnym typem dziedziczenia RP w populacji polskiej.
 2. Przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci w wieku szkolnym klas 1 – 8 z terenu województwa lubelskiego poprzez wdrożenie rozwiązań wypracowanych w trakcie pilotażu (badania przesiewowe i działania edukacyjne).
 3. Opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego oraz cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych wśród 500 studentów na przykładzie populacji studentów Politechniki Lubelskiej.
 4. Przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki.

OPIS

18 października 2021 r z powstała Lubelska Unia Cyfrowa. LUC jest przedsięwzięciem 5 lubelskich uczelni (Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), będących partnerami-założycielami wspólnego ekosystemu. Celem powstania LUC zawiązanej na mocy deklaracji podpisanej w Lublinie przez Rektorów w/w uczelni jest współpraca m.in. na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych, tworzenia infrastruktur cyfrowych oraz transformacji cyfrowej regionu, także w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań w obszarach kluczowych dla każdego z członków LUC przy jednoczesnym wykorzystaniu ich potencjału naukowego, dydaktycznego i rozwojowego.

Wiodącym motywem utworzenia LUC jest wytworzenie silnego efektu synergii w całym spektrum działań programowych podejmowanych wspólnie przez uczelnie partnerskie. Dzięki wspólnym inicjatywom w zakresie tworzenia cyfrowych infrastruktur badawczych, zarówno sprzętowych jak aplikacyjnych, nastąpi radykalna racjonalizacja i podwyższenie efektywności całej działalności środowiska akademickiego Lublina. Dzięki uruchomieniu wspólnych infrastruktur stanie się możliwe podejmowanie i realizacja działań programowych, które bez tego nie byłyby możliwe wobec krytycznych niedoborów kompetentnych kadr w pojedynczych uczelniach jak również z powodu coraz bardziej zwiększających się pojedynczych kosztów operacyjnych.

Uczelnie będące partnerami tworzonej LUC reprezentują szeroki zakres wysokich kompetencji w dziedzinach istotnych zarówno w wymiarze naukowym i edukacyjnym jak też kluczowych dla wszechstronnego rozwoju regionalnego zarówno województwa lubelskiego, wschodniej części Polski oraz ważnych w skali całego kraju. Ze względu na różnice profilów poszczególnych uczelni, rozkład kompetencji cechuje ich wysoka komplementarność.

Transformacja cyfrowa, obejmująca praktycznie wszystkie obszary gospodarki, sfery publicznej i życia na poziomie indywidualnym, narzuca nowe wyzwania instytucjom naukowym i akademickim. W przypadku uczelni lubelskich, poprzez działania
 w partnerskim układzie Unii Cyfrowej możliwe staje się osiągnięcie poziomu zapewniającego ich konkurencyjność nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym.

DOKUMENTY

RADA DS. CYFRYZACJI

Rada ds. Cyfryzacji została powołana przez JM Rektora prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuska 20 października 2020 r. w celu wspierania rozwoju cyfryzacji w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Rada wspiera i doradza oraz opiniuje wszelkie działania zwiększające stopień cyfryzacji jednostek uczelnianych oraz inicjuje i opracowuje założenia dotyczące rozwoju telemedycyny i teleedukacji w UM w Lublinie.

Spotkania przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w ramach Rady ds. Cyfryzacji umożliwiają utworzenie wspólnej platformy komunikacji na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych w medycynie, osiągnieć i planów jednostek uniwersyteckich w zakresie rozwoju telemedycyny i teleedukacji w takich dziedzinach jak okulistyka, neurologia, neurochirurgia, kardiologia, diabetologia, dermatologia, radiologia czy anestezjologia.

 

Członkowie Rady ds. Cyfryzacji:

 

 • Prof. dr hab. Marek Niezgódka – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Robert Rejdak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji
 • Prof. dr hab. Kamil Torres – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
 • Prof. dr hab. Konrad Rejdak
 • dr hab. Mirosław Czuczwar
 • Prof. dr hab. Iwona Beń- Skowronek
 • Prof. dr hab. Radosław Rola
 • Prof. dr hab. Radosław Pietura
 • Dr hab. Piotr Waciński
 • Dr hab. Mario Toro
 • Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
 • Sekretarz: mgr Izabela Witkowska

PROJEKTY CYFROWE

Model telemedyczny w dziedzinie diabetologia został opracowany w ramach projektu pt.: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

 

Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opracowali model telemedyczny w diabetologii, prezentujący koncepcję sprawowania opieki nad osobami cierpiącymi na cukrzycę przy użyciu rozwiązań telemedycznych.

 

Nad przygotowaniem ww. koncepcji pracował zespół w składzie:

 • Prof. dr hab. Robert Rejdak,
 • prof. dr hab. Beata Matyjaszek-Matuszek,
 • dr hab. Anna Matysik-Woźniak.

 

Działania zespołu wspierał prof. Marek Niezgódka, przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Włączone do przedstawionej propozycji rozwiązania telemedyczne posiadają potencjał pozwalający na sprawne informowanie, skuteczną personalizację, przyspieszenie i usprawnienie procesu diagnozowania, a także prowadzenia profilaktyki i samego leczenia.

Model telemedyczny w dziedzinie położnictwo opracowany w ramach projektu pt.: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

 

Eksperci z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opracowali model telemedyczny w położnictwie, prezentujący koncepcję sprawowania opieki nad kobietą ciężarną oraz monitoringu stanu pacjentki przy użyciu rozwiązań telemedycznych.

Nad przygotowaniem ww. koncepcji pracował zespół z Wydziału Nauk o Zdrowiu w składzie:

 • dr hab. Agnieszka Bień – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Artur Wdowiak,
 • dr Magdalena Korżyńska-Piętas, 
 • dr hab. Anna Pilewska-Kozak.

 

Działania zespołu wspierał prof. Marek Niezgódka, przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Włączone do przedstawionej propozycji rozwiązania telemedyczne posiadają potencjał pozwalający na sprawne informowanie, skuteczną personalizację, przyspieszenie i usprawnienie procesu diagnozowania, a także prowadzenia profilaktyki i samego leczenia.

Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z klas 1-3 z terenu województwa lubelskiego „Dobrze widzieć”

Celem projektu jest przeprowadzenie w wybranych szkołach podstawowych naszego regionu nieinwazyjnych, przesiewowych badań okulistycznych, których wyniki będą przetwarzane w oparciu o sztuczną inteligencję, pozwalającą kompleksowo analizować dane medyczne i szybko ustalić ewentualne ryzyko występowania zmian patologicznych. Wdrożenie pilotażu pozwoli na pozyskanie aktualnych i szczegółowych informacji o częstości występowania krótkowzroczności i innych wad wzroku w populacji dzieci z klas 1-3 z terenu województwa lubelskiego, weryfikację założeń badawczych oraz na przetestowanie nowoczesnej metody diagnozowania wad wzroku u dzieci, która mogłaby zostać wprowadzona w sposób systemowy na dużą większą skalę.

Strona projektu:

Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności u dzieci z klas 1-3 z terenu województwa lubelskiego

Telediagnostyka w badaniach okulistycznych – zastosowanie telemedycyny w wykrywaniu retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki – pilotażowy program badań przesiewowych

Głównym celem Pilotażowego Programu Telediagnostyki w badaniach okulistycznych jest opracowanie modelu telemedycznego w okulistyce w zakresie wykrywalności retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki (DME) wśród dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego.

Jednym z elementów projektu jest Okobus, czyli specjalistyczny pojazd do Telediagnostyki wyposażony w urządzenia medyczne, umożliwiające pozyskiwanie danych poprzez wykonywanie zaawansowanych badań oka w terenie, a także urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne służące do przekazywania pozyskanych w ten sposób danych w celu wytworzenia algorytmu sztucznej inteligencji oraz zdalnej diagnozy pacjentów. Przedsięwzięcie pomoże w szybszej diagnostyce oraz umożliwi dostęp do badań mieszkańcom obszarów o utrudnionym dostępie do zaawansowanej diagnostyki okulistycznej.

 

Strona projektu:

Telediagnostyka w badaniach okulistycznych