Dla Studentów z Niepełnosprawnościami

Co oferujemy aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami?

 • podjazdy przy budynkach
 • windy w budynkach
 • przystosowane toalety
 • zwrot kosztów za dojazd na Uczelnię
 • strona internetowa umlub dostosowana dla osób słabowidzących

Zgodnie z Regulaminem Studiów § 45
 
1. Uczelnia zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia – w tym z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału w życiu Uczelni i społeczności akademickiej, w tym w kształceniu. Na zapewnienie ww. warunków składają się, w szczególności, uprawnienia i formy wsparcia, o których mowa w ust. 3.
 2. Jednostką odpowiedzialną za wsparcie oraz koordynację działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi – w tym z niepełnosprawnościami jest Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 3. Student ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia w tym z niepełnosprawnością, jeśli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, ma prawo do:

  1. zapewnienia dostępności procesu dydaktycznego poprzez, między innymi:
   • dostępność materiałów dydaktycznych,
   • możliwość notatek z zajęć na użytek osobisty (w tym poprzez nagrywanie lub robienie zdjęć),
   • studiowania według indywidualnej organizacji studiów (IOS),
   • udzielania urlopu zdrowotnego przekraczającego w łącznym wymiarze 2 semestry.
  2. zapewnienia dostępności procesu weryfikacji efektów uczenia się, w tym zapewnienia równoważności formy i obiektywności oceny, poprzez między innymi:
   • zapewnienie dostępnych: formy, miejsca, warunków oraz odpowiedniej organizacji,
   • weryfikację efektów uczenia się w terminach uwzględniających szczególne potrzeby studenta,
   • zaliczanie zajęć w trybie indywidualnym,
  3. przesuwania terminów lub ich przywracania, w szczególności tych, o których mowa w § 32 ust. 3, 4 i 6-9, § 47 ust. 3, § 49 ust. 3,
  4. eliminacji lub ograniczenia czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia występujących w trakcie kształcenia, w tym wnioskowania o ograniczenie lub wyeliminowanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 1. Dziekan zapewnia lub wspiera realizację przyznanych uprawnień i usług.
 2.  Wnioski studenta ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi – w tym z niepełnosprawnością wraz z niezbędną dokumentacją składane są do Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Dziekana. Decyzja podejmowana jest przez Dziekana we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Dokumentacja medyczna, orzeczenia itp. trafiają do dokumentacji Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami i nie znajdują się w teczce akt osobowych studenta