FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Postępowania Kwalifikacyjne

 1. Uczelnia zamieszcza je na stronie internetowej: wynikirekrutacji.umlub.pl Zamieszczane są zgodnie z ustalonym wcześniej terminarzem postępowania rekrutacyjnego – zobacz tutaj.
 • lista osób niesklasyfikowanych – osoby kandydujące, które nie spełniły warunków przyjęć i postępowania rekrutacyjnego: nie wprowadziły wyników w wyznaczonym terminie, uzyskały zero punktów z przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji, nie uzyskały minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej liczby punktów w przypadku kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego, nie przesłały we wskazanym terminie dokumentów matury zagranicznej,
 • lista rezerwowa osób kandydujących – wykaz osób oczekujących na przyjęcie, aż do momentu obniżenia punktacji, która pozwoli ich wstępnie zakwalifikować do przyjęcia na listę osób wstępnie zakwalifikowanych,
 • lista osób wstępnie zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów – to osoby kandydujące zakwalifikowane do przyjęcia na dany kierunek, które powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię,
 • lista osób przyjętych – wykaz osób, które złożyły już komplet dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

nie, osoba wstępnie zakwalifikowana do przyjęcia na studia, zobowiązana jest do dostarczenia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Po złożeniu dokumentów następuje wpis (przyjęcie) na studia.

Uczelnia nie przewiduje takiego trybu studiowania.

 1. zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, tak jak na studiach stacjonarnych, za które wnosi się odpowiednią opłatę.

Czy przy wpisywaniu wyników maturalnych, muszę podać zarówno wynik wcześniejszy, jak i poprawiony? – nie. Osoba kandydująca wpisuje najlepszy wynik – niezależnie od tego, czy taki wynik uzyskała na maturze, czy poprawiła go w kolejnych latach.

Zdjęcie elektroniczne

tak, zdjęcie elektroniczne jest obowiązkowe. Należy je zamieścić w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Zamieszcza się je raz.

 1. zdjęcie zgodne z wymaganiami zdjęć do dowodu osobistego (pozycja frontalna lub z lewym uchem)
 2. format pliku: jpg,
 3. nazwa zdjęcia: numer PESEL osoby kandydującej/numer paszportu,
 4. wymiary: minimum 237×296 px (pikseli),
 5. na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty!

nie, ponieważ każda osoba ubiegająca się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, zamieszcza swoje elektroniczne zdjęcie w formularzu, a które potem pojawia się na pierwszej stronie kwestionariusza (prawy góny róg). 

UWAGA: W przypadku przyjęcia na pierwszy rok studiów, zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczone na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), tj.: dane osobowe. Prosimy o nie wpisywanie w przypadku braku drugiego imienia czegokolwiek (brak, nie mam, nie posiadam, rodzice zapomnieli mi nadać).

Rejestracja elektroniczna na pierwszy rok studiów

rejestracja elektroniczna jest bezwzględnym wymogiem ubiegania się o przyjęcie na studia.

pole należy zostawić puste. Wpisywanie w to pole czegokolwiek, np. słowa „brak” lub „nie posiadam” będzie skutkowało generowaniem tego słowa w korespondencji kierowanej do osoby kandydującej oraz znajdzie się w przypadku przyjęcia na studia, na legitymacji studenckiej.

nie, wyniki matury nie są potrzebne, żeby zarejestrować się i uiścić opłatę za dany kierunek. Po otrzymaniu wyników maturalnych – uzupełnisz je w systemie.

konta utworzone podczas poprzedniej rekrutacji zostają skasowane przed rozpoczęciem aktualnego naboru. W celu zarejestrowania się na studia, osoby kandydujące są zobligowane do założenia ponownie konta.

osoba kandydująca może ubiegać się o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków.

nie. Osoba kandydująca zakłada jedno konto główne, na którym dokonuje wyboru kierunku/ów studiów, na które chce ubiegać się o przyjęcie.

 osoba kandudująca wnosi opłatę na każdy kierunek oddzielnie, ponieważ są różne numery rachunków do wpłat.

sytuacja taka jest możliwa jedynie wtedy, gdy osoba kandydująca nie potwierdziła wpisu komendą „Zapisz/Zatwierdź dane”.

sprawdź, czy mail potwierdzający rejestrację nie został skategoryzowany jako spam, czyli niechciana wiadomość mailowa (może znajdować się w folderze Spam lub Niechciane wiadomości, itp. w Twojej skrzynce mailowej). Nawet, jeśli nie znalazłeś/aś tej wiadomości (a rejestracja została ukończona), spróbuj zalogować się do systemu z numerem osoby kandydującej jako loginem i hasłem podanym przez Ciebie podczas rejestracji. Brak wiadomości może również oznaczać, że rejestracja nie zakończyła się powodzeniem. Proces rejestracji lub zmiany danych zawsze kończy się podsumowaniem oraz przyciskiem.

Zatwierdź dane na ostatniej stronie procesu rejestracji! W systemie nie ma zapisanych żadnych informacji dopóki nie zostanie kliknięty ten przycisk. Jeśli rejestracja (zmiana danych) została przerwana wcześniej, należy ponownie ją rozpocząć.

loginem do konta jest adres e-mail osoby kandydującej, który został podany podczas rejestracji. Jeśli go nie pamiętasz i nie możesz odnaleźć maila potwierdzającego rejestrację, to skontaktuj się z odpowiednią komisją rekrutacyjną. Kontakt do Komisji – zobacz tutaj.

osoby, które zapomniały hasła są zobowiązane do skorzystania z opcji: „odzyskiwanie hasła”. Nowe hasło jest przesyłane osobie kandydującej na adres e-mail, który podała podczas internetowej rejestracji. Jeżeli uruchomienie opcji „odzyskiwanie hasła” nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, prosimy o kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjna – zobacz tutaj.

 podane hasło nie jest właściwe dla danego loginu. Należy poprawnie wprowadzić login i hasło. Jeśli to nie odniesie skutku, patrz punkt 10 i 11.

należy wówczas skorzystać z systemu odzyskiwania hasła, jeśli to nie odniesie oczekiwanych rezultatów, należy skontaktować się z obsługą rekrutacji, celem odblokowania konta – wyświetl kontakt.

Aby wydrukować załączniki lub formularz, należy mieć odblokowane wyskakujące okienka oraz zainstalowaną aplikację do odczytywania PDF, np.: SumatraPDF, Adobe Reader. Jeśli problem dalej występuje, spróbuj wydrukować załączniki lub formularz na innym komputerze.

Opłata rekrutacyjna

Numer rachunku bankowego znajduje się w utworzonym koncie rekrutacyjnym w kierunku pod przyciskiem „Opłaty rekrutacyjne”. Numer konta będzie inny na każdy wybrany kierunek.

 nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji:

 • rezygnacji z kształcenia na danym kierunku studiów przez Uczelnię,
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie,
 • dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • Zwrot opłaty dokonywany jest na pisemny wniosek osoby kandydującej, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto, z którego wpłynęła opłata.

osoba kandydująca, po zalogowaniu do konta rekrutacyjnego będzie widzieć następujące informacje – rejestracja niezakończona ! Brak ocen/punktów ; Brak opłaty –  informacje te będą znikały po dokonaniu odpowiednich czynności np. jeśli osoba kandydująca wniesie opłatę rekrutacyjną i opłata zostanie zaksięgowana, to znika ostatnia informacja tj. Brak opłaty. Osoba kandydująca zobowiązana jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej za dany kierunek studiów.

 tak, aby otrzymać wymagane dane, zaloguj się na swoje konto rekrutacyjne i wybierz opcję „Opłaty Rekrutacyjne”, w której podany będzie numer rachunku do wpłat. Wówczas możesz wydrukować gotowy formularz polecenia przelewu lub skorzystać z podanych tam danych. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na nr konta oraz tytuł przelewu. Pamiętaj, że na różne kierunki będą różne numery rachunków i tytuły!

Badania lekarskie

badania lekarskie dla osób kandydujących na Uniwersytet Medyczny w Lublinie można zrobić na terenie całego kraju i u lekarza, który posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy. Wykaz ośrodków z terenu województwa lubelskiego – zobacz tutaj.

osoba kandydująca pozyska skierowanie ze swojego konta rekrutacyjnego w kierunku, w którym znajduje się przycisk „drukuj skierowanie”.

Składanie dokumentów

dokumenty składa się w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – sprawdź zakładkę Kontakt. Złożenie dokumentów przez osobę kandydującą następuje po ogłoszeniu przez Komisję Rekrutacyjną listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Na liście znajdują się informację o osobach zakwalifikowanych, tj.: indywidulany numer osoby kandydującej, jej punktacja, pełny wykaz dokumentów  oraz termin złożenia dokumentów. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

Uczelnia dopuszcza następujące formy składania dokumentów:

 • osobiście,
 • przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo – pobierz. Osoba kandydująca podpisuje pełnomocnictwo własnoręcznie. Osoba upoważniona do składania dokumentów w imieniu osoby kandydującej musi posiadać przy sobie wskazane pełnomocnictwo oraz komplet wymaganych dokumentów,
 • przez przedstawiciela ustawowego (rodzic/opiekun prawny), w sytuacji gdy osoba kandydująca nie ma ukończonych w momencie składania dokumentów 18 lat – pobierz.

nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie ich pocztą lub kurierem.

nie, nie ma takiej możliwości – osoba kandydująca, która nie dostarczyła dokumentów, zostanie wykluczona z postępowania rekrutacyjnego.

osoby kandydujące, w terminie lipcowego składania dokumentów zobowiązane są do złożenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o pozytywnym wyniku egzaminu oraz oświadczenia, że przyjmują do wiadomości, iż w przypadku nieprzedstawienia  oryginału dyplomu do dnia 31 sierpnia 2023 roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a osoba kandydująca zostanie skreślona z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

jeśli: robiłam/em je w zeszłym roku , robiłam/em na inną medyczną/ nie medyczną uczelnię – tak.

Rezygnacja ze studiów

Może być złożona na każdym etapie trwania procesu rekrutacyjnego, tj. do 9 października 2023 roku w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie rezygnacje składa się w siedzibie właściwego dziekanatu.

Osoba kandydująca może złożyć rezygnacje:

  1. osobiście,
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie – zobacz zakładkę Składania dokumentów w imieniu osoby kandydującej,
  3. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji na odpowiedni adres email Komisji Rekrutacyjnej.

Wzór rezygnacji z podjęcia studiów – pobierz

 

W przypadku studiów niestacjonarnych, prócz wyżej wymieniongo druku rezygnacji, osoba kandydująca składa podanie o zwrot wpłaconego czesnego – pobierz

UWAGA: Rezygnacja ze studiów jest procesem nieodwracalnym.

Odwołanie

odwołanie może złożyć osoba, która nie została przyjęta na studia i otrzymała pisemną decyzję o nieprzyjęciu na studia. Do odwołania dołącza się: odwołanie oraz ksero decyzji o nieprzyjęciu na studia. Odwołanie składa się w okresie dwóch tygodni od dnia otrzymania. Podczas rozpatrywania bierze się pod uwagę: liczbę punktów uzyskanych przez osobę kandydującą w rekrutacji, próg punktowy ustalony przez Uczelnię oraz liczbę wolnych miejsc na danym kierunku. Nie są brane pod uwagę czynniki społeczne, oświadczenia woli, osiągnięcia szkolne.

mLegitymacja

To legitymacja na urządzeniu mobilnym, która jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Pokazując ją na ekranie smartfona, potwierdzisz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg i zwolnień. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu, gdyż mLegitymacja może być wydana jedynie na podstawie ważnej plastikowej legitymacji ELS. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą i jest usługą oferowaną w ramach bezpłatnej rządowej aplikacji mobilnej mObywatel, dostarczanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Szczegóły na stronie gov.pl

Aby móc korzystać z mLegitymacji Studenckiej, potrzebne są:

 • ważna plasikowa legitymacja studencka (ELS)
 • numer PESEL
 • aplikacja mObywatel


mLegitymacja jest wydawana z taką samą datą ważności, co jej plastikowy odpowiednik.
Przedłużenie ważności mLegitymacji wymaga ponownego wypełnienia wniosku.
mLegitymacja straci również ważność, gdy ją unieważnisz, zakończysz studia, zostaniesz skreślony z listy studentów, stracisz status studenta lub gdy zostanie anulowana legitymacja plastikowa.

mLegitymację może zamówić student, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 • ma aktywny status studenta;
 • ma numer PESEL;
 • ma numer albumu;
 • ma zdjęcie na portalu studenta;
 • ma Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową);
 • (plastikowa) ELS została przedłużona przez pracownika dziekanatu;

dane osobowe studenta nie zmieniły się od czasu wydania ELS

Zalogować się do systemu FRONTDESK
Wybrać zakładkę „Nowa sprawa”.

Krok 1 z 4:

 • Wybrać w zakładce „Dane sprawy” z wybieraka:
  „Wybierz rodzaj sprawy” → „wnioski”,
  „Wybierz typ sprawy” → „mLegitymacja”,
  „Sposób odbioru dokumentów”→” FRONTDESK”– w oknie obok znajduje się informacja o tym jakie warunki muszą być spełnione, aby student mógł ubiegać się o wydanie mLegitymacji:
 • ma aktywny status studenta;
 • ma numer PESEL;
 • ma numer albumu;
 • ma zdjęcie na portalu studenta;
 • ma Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową);
 • (plastikowa) ELS została przedłużona przez pracownika dziekanatu;
 • dane osobowe studenta nie zmieniły się od czasu wydania ELS.
  w oknie obok znajduje się również instrukcja mLegitymacji studenckiej
 • Kliknąć w link „Dalej” → przechodzimy do danych personalnych

  Krok 2 z 4:

 

 • Kliknąć w link „Dalej” → krok 3 i 4 są opcjonalne →klikamy „Dalej”, a następnie należy kliknąć „Zatwierdź”
 • Sprawdzenie statusu zamówienia jest możliwe w systemie FRONTDESK → „Bieżące sprawy”
 • Po sprawdzeniu poprawności wszystkich danych pracownik dziekanatu prześle na konto studenta w systemie FRONTDESK wygenerowany z portalu dla uczelni indywidualny KOD QR
 • Dopiero po otrzymaniu kodu QR student może zalogować się do aplikacji mobilnej mObywatel w celu pobrania mLegitymacji na swój smartfon. Kod QR ważny jest przez 30 dni po wygenerowaniu/przesłaniu przez pracownika dziekanatu na konto studenta w systemie FRONTDESK. Nieaktywowanie przez studenta mLegitymacji w aplikacji mObywatel w przez okres 30 dni skutkuje brakiem możliwości aktywacji i koniecznością ponownego wysłania wniosku.
 • Należy pobrać i zainstalować na telefonie aplikację mObywatel.

  Więcej informacji na stronie mObywatel

  Uwaga! Aktywacja mLegitymacji studenckiej w aplikacji mObywatel jest możliwa dopiero po otrzymaniu od pracownika dziekanatu kodu QR na konto studenta w systemie FRONTDESK

  Instrukcja dodawania oraz przedłużania mLegitymacji w aplikacji mObywatel.
 1. Pomoc techniczna świadczona jest wyłącznie w zakresie wydawania, unieważniania oraz przedłużania mLegitymacji.
  W celu otrzymania pomocy technicznej należy skontaktować się z pracownikiem dziekanatu poprzez system FRONTDESK.
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie świadczy pomocy technicznej w zakresie:
  1. obsługi aplikacji mObywatel
  2. aktywacji usługi mLegitymacja w aplikacji mObywatel
  3. wydawania oraz użytkowania Profilu Zaufanego.
 3. Pomoc w zakresie usług, o których mowa w ust. 2 świadczy Ministerstwo Cyfryzacji.
 4. Więcej informacji na stronie mObywatel.
UMLub

Przyszły studencie!

chcemy Ci jak najlepiej pomóc przy wyborze właściwego kierunku, jak i podczas całego procesu rekrutacji – skorzystaj w pierwszej kolejności z poniższych gotowych odpowiedzi, jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, to przejdź do zakładki Kontakt