KOMISJA BIOETYCZNA

wydawanie opinii w formie uchwały odnośnie aspektów
etyczno-deontologicznych planowanych badań z udziałem ludzi oraz stosowania
nowych metod służących ratowaniu i zachowaniu zdrowia ludzkiego

TELEFON

. 81 448-51-15

EMAIL

komisja.bioetyczna@umlub.pl

KOMUNIKAT WS. ZASAD PRACY KOMISJI BIOETYCZNEJ

W ostatnim czasie do Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wpływa kilkadziesiąt projektów w ciągu miesiąca. Znaczny ich odsetek na kilka dni przed posiedzeniem Komisji, istotnie później niż wynika to z ustalonych terminów. Dodatkowo Autorzy projektów oczekują wydania decyzji na najbliższym posiedzeniu Komisji.

 Ze względu na KONIECZNOŚĆ:

 • dokonywania wstępnej oceny formalnej, co często związane jest z potrzebą uzupełnienia dokumentacji lub naniesienia poprawek przez Autorów, co wymaga dodatkowego czasu,
 • umożliwienia zapoznania się i oceny projektów przez Członków Komisji przed posiedzeniem, na którym poszczególni Członkowie przedstawiają projekty przed głosowaniem

poniżej podane terminy składania wniosków są nieprzekraczalne:

  1. W przypadku nowego projektu badania klinicznego wieloośrodkowego: 4 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia;
    
  2. W przypadku poprawek do badań klinicznych:
   1. kiedy wniosek dotyczy włączenia nowego ośrodka: 3 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia,
   2. w pozostałych przypadkach: 2 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia; 
     
  3. W przypadku pozostałych badań m. in. obserwacyjnych, nieinterwencyjnych, eksperymentów medycznych: 2 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia.

Na jednym posiedzeniu Komisji Bioetycznej procedowane będzie 30 wniosków.

O kolejności procedowania decydować będzie kolejność wpłynięcia poprawnie opracowanego wniosku, zawierającego komplet dokumentów.

Zgodnie z art. 37t ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021.1977 t.j. z dnia 2021.10.29), Komisja bioetyczna wydaje opinie w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

Komunikat w sprawie prowadzenia prac badawczych przez studenta lub doktoranta

W przypadku:

  1. prac badawczych prowadzonych przez studenta/ów (nie będących lub będących członkami koła naukowego), kierownikiem projektu składanego do Komisji Bioetycznej winien być opiekun naukowy lub opiekun koła naukowego. Student/studenci  wchodzą w skład zespołu badawczego. Na prowadzenie badań zgodę powinien wyrazić Kierownik właściwej jednostki;
  2. doktoranta Szkoły Doktorskiej, kierownikiem projektu składanego do Komisji Bioetycznej jest opiekun naukowy doktoranta lub promotor, a doktorant jest członkiem zespołu badawczego z zastrzeżeniem pkt 3;
  3. doktoranta Szkoły Doktorskiej, który  uzyskał grant i jest jego kierownikiem, wnioskuje do Komisji Bioetycznej jako kierownik projektu. Opiekun naukowy doktoranta  lub promotor wchodzi w skład zespołu badawczego.

Komunikat ws. ubezpieczenia OC eksperymentu medycznego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie zawarł Umowę w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

Powyższe ubezpieczenie wynika z obowiązującej od 1 stycznia 2021 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291)

W związku z powyższym badacze, którzy składają wnioski do Komisji Bioetycznej o wyrażenie zgody na przeprowadzanie eksperymentów medycznych, winni we wnioskach w zakresie ubezpieczenia OC wskazywać aktualnie obowiązującą Umowę nr UM – ZP-236-06- 22, a także DO KAŻDEGO BADANIA BADACZ MUSI POSIADAĆ INDYWIDUALNĄ POLISĘ.

Aby uzyskać polisę, należy wypełnić załączony kwestionariusz, wskazać grant, w ramach którego jest realizowany eksperyment i przesłać mailem na adres monika.kalan@umlub.pl.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny – 81 448 50 32.

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI BIOETYCZNEJ

W ROKU 2023

21 września
UWAGA! 06 września mija termin składania kompletnych wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

26 października
UWAGA! 11 października mija termin składania kompletnych wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

23 listopada
UWAGA! 08 listopada mija termin składania kompletnych wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

14 grudnia
UWAGA! 29 listopada mija termin składania kompletnych wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

W ROKU 2024

25 stycznia
UWAGA! 10 stycznia mija termin składania kompletnych wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

29 lutego
UWAGA! 14 lutego mija termin składania kompletnych wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

21 marca
UWAGA! 06 marca mija termin składania kompletnych wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

25 kwietnia
UWAGA! 10 kwietnia mija termin składania kompletnych wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

23 maja
UWAGA! 08 maja mija termin składania kompletnych wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

20 czerwca
UWAGA! 05 czerwca mija termin składania kompletnych wniosków dot. uczelnianych eksperymentów medycznych

 

SKŁAD KOMISJI

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. Andrzej Głowniak, prof. uczelni

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

prof. dr hab. Ewelina Grywalska

 

SEKRETARZ: 
Urszula Jarosławska
CZŁONKOWIE:

dr hab. Anna Belcarz, prof. uczelni

dr n. med. Monika Bojarska-Łoś

dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska, prof. uczelni

prof. dr hab. Grzegorz Dzida

prof. dr hab. Agata Filip

prof. dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz

prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk

prof. dr hab. Paweł Krawczyk

prof. dr hab. Tomasz Plech

dr hab. Paweł Rybojad

dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. uczelni

ks. dr Krzysztof Smykowski

prof. dr hab. Anna Torres

dr hab. Paulina Własiuk

dr hab. Witold Zgodziński, prof. uczelni

BADANIA SPONSOROWANE - INFORMACJE PRAKTYCZNE

 1. Wnioski o wydanie opinii nt. planowanych badań sponsorowanych należy składać zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 roku w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. 2018, poz. 1994).

  Do wniosków dotyczących wieloośrodkowych badań klinicznych należy dodatkowo załączyć:

 2. dane adresowe lokalnych komisji bioetycznych,
 3. pakiety dla lokalnych komisji zawierające:
 4. streszczenie protokołu badania,
 5. CV głównego badacza z danego ośrodka,
 6. oświadczenie o jakości i wyposażeniu ośrodka i kwalifikacjach personelu biorącego udział w badaniu,
 7. skład zespołu badawczego z danego ośrodka,
 8. w przypadku, gdy główny badacz nie jest kierownikiem jednostki, w której prowadzone będzie badanie, należy załączyć zgodę kierownika tej jednostki
 9. oświadczenie dotyczące poniesienia ewentualnych kosztów za czynności komisji lokalnej.

WYKAZ PRZYDATNYCH AKTÓW PRAWNYCH

  1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku (t.j. Dz. U. 2011, Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)
  2. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 1999, Nr 47, poz. 480)
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. 2012, poz. 491)
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2012, poz. 489)
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. 2004, Nr 101, poz. 845)
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. 05 nr 101 poz. 845)

REGULAMIN I OPŁATY

PLIKI DO POBRANIA