Kredyty studenckie

INFORMACJE

Informacje

Zarządzenie Rektora Nr 81/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uprawnionych do składania wniosków o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego

Zasady umarzania kredytów studenckich określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905).

 1. Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kredyt, na wniosek kredytobiorcy, może być umorzony w całości (100%) w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę, która nastąpiła po zawarciu umowy kredytu. Podstawą umorzenia jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).
 1. Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia kredyt, na wniosek kredytobiorcy, może być umorzony częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy. Przez trudną sytuację życiową rozumie się: 1) trudną sytuację materialną kredytobiorcy oraz członków jego rodziny udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej – w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej lub 2) trudną sytuację materialną kredytobiorcy wynikającą ze zdarzenia losowego, powodującego czasową utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

 2. Zgodnie z § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:
  • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
  • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
  • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim. Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich.
 

 1. Zgodnie z przepisem § 23 ust. 1 rozporządzenia bank może umorzyć kredyt częściowo albo w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy. Zgodnie z przepisem § 23 ust. 2 rozporządzenia bank powinien dokonać umorzenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia (akt zgonu).
   
 2. O całkowitym i częściowym umorzeniu kredytu (dotyczy pkt 1 i 2) rozstrzyga Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze decyzji administracyjnej.
   
 3. Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przyjmowane są na bieżąco w trakcie spłaty kredytu. W przypadku osób rozpoczynających spłatę wniosek o umorzenie kredytu studenckiego należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem spłaty zgodnie z harmonogramem przekazanym kredytobiorcy przez oddział banku kredytującego.
   
 4. Decyzje o umorzeniu, bądź braku umorzenia kredytu studenckiego podejmowane są na podstawie wniosku kredytobiorcy i aktualnych dokumentów potwierdzających jego sytuację życiową.
   
 5. Kredytobiorcy ubiegający się o umorzenie kredytu studenckiego składają wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
  1. opis sytuacji życiowej/uzasadnienie wniosku,
  2. kopię umowy o kredyt studencki,
  3. zaświadczenie z banku potwierdzające stan zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego na dzień składania wniosku lub kopię harmonogramu spłaty kredytu,
  4. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. dokumenty potwierdzające sytuację materialną kredytobiorcy, członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub innych osób, na których utrzymaniu znajduje się kredytobiorca, w szczególności:
   1. zaświadczenia z miejsca zatrudnienia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie,
   2. w przypadku osób bezrobotnych: kopia decyzji właściwego urzędu pracy o uznaniu kredytobiorcy lub członka jego rodziny za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku lub aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
   3. kopie aktualnych decyzji o przyznaniu pomocy ze środków pomocy społecznej,
   4. zaświadczenia właściwego ośrodka pomocy społecznej o spełnianiu przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
   5. informacje o innych uzyskiwanych dochodach (np. renty socjalne, rodzinne, z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki, alimenty, zaświadczenia o wysokości stypendiów, inne pobierane świadczenia),
  6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niezdolności do pracy kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny,
  7. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny,
    
 6. Do wniosku o umorzenie spłaty kredytu studenckiego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy dołączyć oświadczenia (kredytobiorcy i członków rodziny) w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru. Wniosek wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń należy przesłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Budżetu i Finansów ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Szczegóły i dokumenty dostępne na stronie www.nauka.gov.pl

Źródło: www.nauka.gov.pl

Kto będzie mógł ubiegać się o kredyt na studia medyczne?

O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności (art. 103a ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Dotyczy to zarówno studentów, którzy podjęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (kontynuujących studia), jak również tych, którzy podjęli studia począwszy od roku akademickiego 2021/2022.


Jakich formalności muszę dopełnić na Uczelni, aby uzyskać kredyt na studia medyczne?

Należy pobrać z Dziekanatu Wydziału Lekarskiego zaświadczenie o rozpoczęciu odbywania studiów, albo o kontynuowaniu studiów celem dołączenia go do dokumentów składanych w banku.


Gdzie i w jakim terminie należy złożyć wniosek o przyznanie kredytu na studia medyczne?

Wniosek będzie mógł złożyć student (status studenta osoba nabywa po przyjęciu na studia i złożeniu ślubowania) od 18 lipca 2022 roku w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A., który jest właściwym bankiem do udzielenia tego kredytu. Wniosek należy dostarczyć do banku maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na rok akademicki 2022/2023 ) lub do 30 września (za rok akademicki 2021/2022).

Więcej informacji można znaleźć na stronie gov.pl.


W jakiej wysokości i na jaki okres maksymalny otrzymam kredyt na studia medyczne?

Wnioskowana wysokość kredytu na studia medyczne nie może być wyższa niż maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne. Do ustalenia maksymalnej wysokości kredytu na studia medyczne za cały okres studiów w przeliczeniu na 1 semestr, będzie zobowiązany Minister Zdrowia, po uprzednim przekazaniu informacji przez rektorów uczelni dotyczącej opłat za usługi edukacyjne.

Kredyt na studia medyczne jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat. Do tego okresu, nie wlicza się okresów zawieszenia wypłaty semestralnych transz kredytu.


Kiedy bank zawiesi wypłatę semestralnych transz kredytu na studia medyczne?

Bank zawiesi wypłatę semestralnych transz kredytu w przypadku:

 1. powtarzania przez studenta (kredytobiorcę) semestru albo roku akademickiego;
 2. korzystania przez studenta (kredytobiorcę) z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
 3. zawieszenia kredytobiorcy w prawach studenta.


Kiedy bank będzie mógł zaprzestać wypłacania kredytu?

Bank zaprzestaje wypłacania semestralnych transz kredytu w przypadku:

 1. skreślenia kredytobiorcy z listy studentów;
 2. zmiany przez kredytobiorcę studiów na studia w języku obcym lub studia nieodpłatne;
 3. zmiany przez kredytobiorcę kierunku studiów;
 4. ukończenia przez kredytobiorcę studiów;
 5. powzięcia informacji o poświadczeniu przez kredytobiorcę nieprawdy w umowie.


Czy opłaca mi się wziąć kredyt?

Kredyt na studia medyczne ma charakter preferencyjny, przejawia się to m. in.:

 • niskim oprocentowaniem;
 • możliwością wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu;
 • możliwością wydłużenia lub skrócenia 12-letniego okresu spłaty kredytu;
 • możliwością obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy;
 • w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy – możliwością zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

Czy możliwe jest całkowite umorzenie kredytu na studia medyczne?

Tak możliwe będzie pod warunkiem spełnienia dwóch warunków łącznie:

 1. odpracowania przez lekarza studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat
  w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w oparciu o kontrakt z płatnikiem publicznym, czyli NFZ);
 2. uzyskania tytułu specjalisty w ww. okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową
  w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego. Po spełnieniu ww. warunków kredyt będzie umarzany decyzją Ministra Zdrowia.


Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2232).

Zarządzeniu Rektora nr 202/2021 z dn. 23-12-2021 w sprawie zasad postępowania w przypadku ubiegania się przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o kredyt na studia medyczne.

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne (Dz.U. 2022 poz. 665)

oraz pod poniższymi linkami:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/kredyt-na-studia-medyczne

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-medyczne.html

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki.html#section-4

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-medycznych-fksm/

 

Bank udzielający kredytu uruchomił infolinię, gdzie każda osoba zainteresowana kredytem na studia medyczne może uzyskać informację na jego temat.

Numer infolinii banku: tel. 801 365 365 lub +48 22 59 12 232.