Nostryfikacja Dyplomów

Co to nostryfikacja?

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574 ze zm.).
 Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881) oraz Zarządzenia Nr 124/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego W Lublinie
 Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do ww. terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

Co robić?

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Dziekana właściwego Wydziału, za pośrednictwem Dziekanatu następujące dokumenty:

 

1)  Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego (Załącznik nr.1);
 
 2) Dyplom ukończenia studiów;
 
 3) Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów (sylabusy, suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument);
 
 4) Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia;
 
 5) Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;
 
 6) Zaświadczenie lub informację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt. 2, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie złożenia tego dokumentu przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu, Uniwersytet wystąpi do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o wydanie przedmiotowego zaświadczenia lub informacji.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2), 3) i 4) mogą być złożone w postaci oryginałów bądź kopii poświadczonych przez notariusza, upoważnionego Dziekana lub innego upoważnionego pracownika właściwego Dziekanatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 
 Po przeprowadzeniu oceny formalnej i przekazaniu wniosku Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może zażądać od osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 2), 3) i 4).
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może zażądać od osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 3) sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Jak przebiega postępowanie nostryfikacyjne?

Dziekan przekazuje wniosek do Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Rektor na wniosek Dziekana powołuje Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.
 
Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.
 
W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może podjąć decyzję w formie uchwały o konieczności złożenia przez kandydata określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia. W celu uzupełnienia różnic kandydat obowiązany jest zdać egzamin w formie testu lub w innej formie ustalonej przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.
 
Próg zdawalności egzaminu wynosi 60%. 
 
Po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna przedstawia Dziekanowi wynik postępowania z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o uznaniu dyplomu albo o wydanie decyzji administracyjnej o odmowie uznania dyplomu.
 
Dziekan, działając z upoważnienia Rektora wydaje zaświadczenie o uznaniu dyplomu albo wydaje decyzję administracyjną o odmowie uznania dyplomu.

Opłaty

Opłata za przeprowadzenie postępowania wynosi 3.205 zł. (stan na 17.04.2023r.)
Kandydat wpłaca na konto Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w terminie wskazanym w wezwaniu do uiszczenia opłaty. Wezwanie do zapłaty przygotowuje pracownik Dziekanatu po wstępnej weryfikacji dokumentacji przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną przed ustaleniem różnic programowych.
Brak uiszczenia opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Opłata nie podlega zwrotowi i jest niezależna od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Z kim się kontaktować?

Szczegóły dotyczące nostryfikacji dyplomów można uzyskać kontaktując się z odpowiednim dziekanatem na wybranym wydziale.

Dziekanat Nauk o Zdrowiu

pielęgniarstwo, położnictwo, terapia zajęciowa, fizjoterapia

Dziekanat Lekarsko-Dentystyczny

lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna, elektroradiologia

Dziekanat Nauk Medycznych

ratownictwo medyczne i psychologia

Dziekanat Farmaceutyczny

analityka medyczna, farmacja, kosmetologia, produkty farmaceutyczne i kosmetyczne-nauka i przemysł

Dziekanat Biomedyczny

dietetyka, biomedycyna