Przeniesienie z innej Uczelni

Jesteś studentem innej uczelni?

Chcesz się przenieść i studiować na UMLUB?

Wykaz dokumentów

w postępowaniu kwalifikacyjnym

Wykaz dokumentów

w przypadku zakwalifikowania do przeniesienia

Jesteś studentem innej uczelni i chcesz się przenieść i studiować na UMLUB?

 

Procedurę składania i rozpatrywania wniosków o przeniesienie oraz wykaz niezbędnych dokumentów określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego nr 99/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. roku w sprawie zasad składania i rozpatrywania wniosków o przeniesienie z innej uczelni oraz Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego nr 102/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 99/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zasad składania i rozpatrywania wniosków o przeniesienie z innej uczelni. 

 

Student może przenieść się z innej uczelni wyłącznie na zwolnione miejsce w ramach obowiązujących limitów miejsc, z zachowaniem poniższych zasad:

  1. student studiów stacjonarnych może przenieść się na studia stacjonarne najpóźniej na trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, na drugi rok studiów pierwszego stopnia lub po zaliczeniu pierwszego semestru na drugi semestr studiów drugiego stopnia – za wyjątkiem przypadków życiowo uzasadnionych, w których możliwe jest przeniesienie w innym czasie,
  2. student studiów stacjonarnych i student studiów niestacjonarnych może przenieść się na studia niestacjonarne najpóźniej na trzeci rok jednolitych studiów magisterskich – za wyjątkiem przypadków życiowo uzasadnionych, w których możliwe jest przeniesienie w innym czasie.
  3. Student może przenieść się z innej uczelni najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku lub po zaliczeniu pierwszego semestru w przypadku studiów drugiego stopnia.
  4. Przeniesienie może nastąpić jedynie z początkiem roku akademickiego w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, za wyjątkiem studiów rozpoczynających cykl kształcenia w semestrze letnim, bądź semestru w przypadku studiów drugiego stopnia.
  5. Student, który rozpoczął studia za granicą może przenieść się tylko na studia niestacjonarne, pod warunkiem, że Uniwersytet prowadzi w danym roku akademickim kształcenie w formie niestacjonarnej na kierunku, o który ubiega się student. Zasada ta nie ma zastosowania do studentów przenoszonych na studia prowadzone w języku angielskim
  6. Zgody na przeniesienie nie może otrzymać student, który nie zaliczył roku w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, bądź odpowiednio semestru w przypadku studiów drugiego stopnia.
  7. Zgody na przeniesienie nie może otrzymać student, któremu Uniwersytet Medyczny w Lublinie nie może zapewnić realizacji zajęć wynikających z różnic programowych ustalonych na podstawie analizy porównawczej programów studiów, z uwagi na zakres stwierdzonych różnic.
  8. Student ma prawo do przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez niego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie lub innej uczelni, w tym zagranicznej.
  9. Decyzję w sprawie przeniesienia i uznania zajęć podejmuje Dziekan na wniosek studenta złożony nie później niż 14 dni po rozpoczęciu semestru/roku, w którym mają być realizowane te zajęcia.
  10. Student ubiegający się o przeniesienie, zobowiązany jest do przedstawienia świadectwa maturalnego potwierdzającego przystąpienie do egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym w UM w Lublinie na danym kierunku studiów zgodnie z uchwałą rekrutacyjną określającą warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki, na który aplikuje kandydat.
  11. Kandydaci na kierunek lekarski, którzy nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji z przedmiotów rekrutacyjnych nie będą kwalifikowani.
  12. Student zamierzający przenieść się na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich lat studiów w uczelni, z której zamierza się przenieść oraz zrealizowania praktyk wynikających z programu kształcenia.
  13. Składanie dokumentów przez studentów ubiegających się o przeniesienie z innej uczelni odbywa się w terminie od pierwszego do ostatniego dnia roboczego sierpnia, jeżeli cykl kształcenia rozpoczyna się od semestru zimowego i od pierwszego do ostatniego dnia roboczego stycznia, jeżeli cykl kształcenia rozpoczyna się od semestru letniego. Za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień ich wpływu do siedziby właściwego dziekanatu.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 

  1. Podanie do Dziekana właściwego wydziału.
  2. Dokument poświadczony przez dziekanat odzwierciedlający przebieg studiów: zrealizowane przedmioty wraz z liczbą godzin, formą zaliczenia przedmiotu oraz otrzymaną oceną i przypisanymi do przedmiotu punktami ECTS; dla studiów w języku angielskim transkrypt ocen.
  3. Zaświadczenie z właściwego dziekanatu poświadczające promocję na kolejny rok/semestr studiów wynikający z dokumentacji przebiegu studiów.
  4. Świadectwo maturalne albo jeden z dokumentów uprawniających do podjęcia studiów, wymienionych w uchwałach rekrutacyjnych, określających warunki i tryb rekrutacji na studia w UM w Lublinie na rok akademicki, w którym aplikuje kandydat.
   • UWAGA! Dokumenty wydane za granicą (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate)) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji.
  5. Sylabusy – zgodnie z przedstawionym przebiegiem studiów.
  6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego wymieniony w załącznikach do uchwał rekrutacyjnych dla kandydatów cudzoziemców na studia prowadzone w języku angielskim – dotyczy przenosin na studia anglojęzyczne dla cudzoziemców.
  7. Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako obcego (minimum poziom B2) – dotyczy kandydatów niebędących obywatelami polskimi posiadających świadectwo maturalne wydane za granicą (maturę IB, EB i inną), ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim.
  8. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych studentów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu studiów.
   Dopuszcza się możliwość składania dokumentów wymienionych w pkt 2-7 w formie kserokopii poświadczonej przez dziekanat uczelni, z której student się przenosi lub potwierdzonej notarialnie. Student składa dokumenty w białej tekturowej teczce formatu A-4. Dopuszcza się możliwość składania w/w dokumentów w kserokopii poświadczonej przez dziekanat uczelni, z której student się przenosi lub potwierdzone notarialnie. Student składa dokumenty w białej tekturowej teczce formatu A-4.

Uwaga!


Student składający dokumenty wydane w języku obcym zobowiązany jest dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP. Świadectwa maturalne wydawane za granicą są uznawane na podstawie umów międzynarodowych lub w drodze nostryfikacji. Informacje dotyczące m.in. listy uznanych uczelni, tabelę ułatwiającą ocenę zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa oraz przykłady tych dyplomów i towarzyszących im dokumentów dostępne są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/opisy-zagranicznych-systemow-edukacji

Wykaz dokumentów, których oryginały należy złożyć w przypadku zakwalifikowania studenta do przeniesienia:

 

  1. Dokument poświadczający dotychczasowy przebieg studiów (w przypadku wcześniejszego złożenia kserokopii); dla studiów w języku angielskim transkrypt ocen.

  2. Świadectwo maturalne albo jeden z dokumentów uprawniających do podjęcia studiów, wymienionych w uchwałach rekrutacyjnych, określających warunki i tryb rekrutacji na studia w UM w Lublinie na rok akademicki, w którym aplikuje kandydat.

  3. Jedna fotografia – wymagania takie jak do dowodu osobistego.

  4.  Zaświadczenie o szczepieniach WZW oraz orzeczenie do celów
   sanitarno-epidemiologicznych.

  5. Dowód opłaty za legitymację.

  6. W przypadku studentów studiów niestacjonarnych oraz w języku angielskim -dowód wniesienia opłaty za kształcenie.

  7. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

  8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego wymieniony w załącznikach do uchwał rekrutacyjnych dla kandydatów cudzoziemców na studia prowadzone w języku angielskim – dotyczy przenosin na studia anglojęzyczne dla cudzoziemców.

Dopuszcza się możliwość składania dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2 w formie kserokopii poświadczonej przez dziekanat uczelni, z której student się przenosi lub potwierdzone notarialnie.

Z kim się kontaktować?

Szczegóły dotyczące warunków przeniesienia można uzyskać kontaktując się z odpowiednim dziekanatem na wybranym wydziale. Dane do kontaktu uzyskasz wybierając jeden z poniższych kafelków.

Z kim się kontaktować?

Szczegóły dotyczące warunków przeniesienia można uzyskać kontaktując się z odpowiednim dziekanatem na wybranym wydziale.