Wydział Farmaceutyczny

O NAS

Wydział Farmaceutyczny został utworzony 9 stycznia 1945 roku rozporządzeniem Ministra Oświaty, na wniosek Senatu Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej. Było to niezwykle doniosłe wydarzenie, ponieważ był to pierwszy otworzony po drugiej wojnie światowej (a drugi w historii polskiej farmacji) samodzielny Wydział. 

W kolejnych latach, w ramach lubelskiej Akademii Medycznej, następowała dalsza stopniowa stabilizacja i rozwój Wydziału. W roku 1958 dokonano reformy studiów farmaceutycznych, wprowadzając 5-letni program nauczania i obowiązek wykonywania pracy magisterskiej.

W 1995 roku w ramach Wydziału został utworzony Oddział Analityki Medycznej.

W 2019 roku nastąpiła zmiana nazwy na Wydział Farmaceutyczny.

W ramach Wydziału odbywa się kształcenie na kierunku:

  • Farmacja.
  • Analityka medyczna.
  • Kosmetologia (od października 2013 roku).

Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł (od października 2023 roku).

Wydział posiada wieloletnią tradycję w nauczaniu farmacji i analityki medycznej oraz upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych i analityki medycznej, jak również znaczące osiągnięcia naukowe, uznane nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Wielokierunkowa działalność Wydziału charakteryzująca się otwartością na otoczenie społeczno-gospodarcze i wpisuje się nie tylko w potrzeby Lubelszczyzny, ale również całego kraju.

Oferta edukacyjna Wydziału wpisuje się w proces uczenia się przez całe życie, obejmując swoim zasięgiem osoby aktywne zawodowo.

Założenia strategii rozwoju Wydziału obejmują cele i długofalowe plany w zakresie różnorodności programów studiów, otwartości na otoczenie społeczno-gospodarcze, mobilności kadry akademickiej i studentów, konkurencyjności na rynku, efektywności wykorzystywania zasobów Wydziału oraz przejrzystości jego działania, prowadzące do umocnienia pozycji Wydziału, a tym samym Uniwersytetu w Polsce, w Europie i na świecie.

Podstawą wielokierunkowych działań w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej jest polityka budowy wysokiej jakości kształcenia w oparciu o wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w relacji z rozwojem wysokiej jakości badań naukowych oraz promowanie kultury jakości.

MISJA

Misja Wydziału obejmuje prowadzenie działalności naukowej oraz kształcenie studentów i absolwentów przy zachowaniu zasady zgodności nauki i dydaktyki oraz stałego podnoszenia jakości nauczania; upowszechnianie wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych i analityki medycznej; przygotowanie do wykonywania zawodu farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego zgodnie z zasadami wysokiej jakości, etyki i deontologii zawodowej w ramach szeroko pojętej opieki zdrowotnej społeczeństwa i promocji zdrowia.

WŁADZE

prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała

prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

 • Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (dyplom magistra farmacji z wyróżnieniem); stopnie naukowe doktora (z wyróżnieniem) i doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych; od 2010 – tytuł profesora nauk farmaceutycznych,
 • od 2015 r: kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką;
 • 2012-2021 – Prodziekan, od 2021 – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Autorka 397 artykułów (155 oryginalnych) i patentu, if=310 (5171 pkt MNiSW), cytowania prac – 3737 (index h= 29),
 • Członek licznych towarzystw naukowych, w tym Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN (druga kadencja, członek Prezydium), Członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (Sąd Koleżeński), członek Polish Neuroscience Society, Sekcji Farmaceutycznej PAN oraz Komisji Nauk Medycznych Oddział PAN w Lublinie,
 • Członek Kolegiów Redakcyjnych 25 czasopism zagranicznych, w tym Neurochemical Research i Molecules,
 • wielokrotnie nagradzana, m.in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, trzykrotnie nagrodami naukowymi Ministra Zdrowia, prestiżową nagrodą im. Jędrzeja Śniadeckiego V Wydziału Nauk Medycznych PAN, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Honorową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Zdrowia, Odznaką Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w uznaniu aktywnej pracy na rzecz farmacji polskiej, Medalem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za przysporzenie dobrego imienia Uczelni oraz wybitny wkład w rozwój naukowy, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Prezydenta miasta Lublin w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz wieloletnią działalność dydaktyczno-badawczą z podziękowaniem za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności akademickiej; miejsce na liście TOP 2% w rankingu World’s TOP 2% Scientists zawierających nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane organizowanego przez Uniwersytet Stanforda, USA za lata 2020 i 2021 oraz miejsce na liście najczęściej cytowanych naukowców w rankingu cytowań Elsevier za rok 2021,
 • Promotorka 11 rozpraw doktorskich i 57 prac magisterskich (jedna w języku francuskim),
 • Kierownik i wykonawca projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (NCN Opus) i projektów unijnych, w tym Edukacja dla bezpieczeństwa – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i rozpoznania uzależnień (PO KL Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”), Medfuture – medyczne zwody przyszłości (działanie 4.3, wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), High Quality Medical Education (HQMedEd) – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (moduł Farmacja Kliniczna) oraz kierownik międzynarodowego grantu polsko-francuskiego Polonium i międzynarodowego grantu z Funduszy Wyszehradzkich.
 • W latach 1991-2010 liczne (w sumie 7) staże naukowe i dwuletni etat naukowy we Francji (granty Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Francji (MESR) [w sumie 5-letni pobyt w Paryżu] oraz 11 pobytów na uczelniach europejskich w ramach programu Erasmus+ (m.in. Wydziały Farmaceutyczne Uniwersytetów w Granadzie, Sewilli, Rzymie la Sapienza, Paryż Sorbona, Atenach, Lizbonie, Madrycie, Santiago de Compostella – wykłady i prezentacja Uczelni),
 • Ekspertka NCN, NCBiR, OPI, NAWA, ABM, Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Biegła znajomość języka francuskiego.
 • Wygłaszanie wykładów na zaproszenie i w sesjach plenarnych konferencji, także po francusku we Francji na zebraniach jednostek INSERM, i po angielsku.
 • Znaczące doświadczenie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (w tym organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych) w zakresie farmakologii eksperymentalnej, neuropsychofarmakologii, farmakoterapii i neurobiologii, zwłaszcza w kontekście badań nad ośrodkowym układem nerwowym i zaburzeniami neuropsychiatrycznymi.

Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego

Agata Paneth

prof. dr hab. n. farm. Agata Paneth

 

UMLub

dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk

 

Agnieszka Ludwiczuk
UMLub
Anna Malm

prof. dr hab. n. farm. Anna Malm

 

UMLub

O STUDIACH

Program nauczania na Wydziale Farmaceutycznym został opracowany zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia i ujednolicony z większością krajów Unii Europejskiej. Edukacja obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz fakultatywne, związane ściśle z wykonywaniem zawodu farmaceuty, analityka medycznego lub kosmetologa. 

OGŁOSZENIA

OFERTA EDUKACYJNA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas kształcenia: 5 lat nauki (10 semestrów) i 6 miesięcy stażu w aptece

Liczba godzin dydaktycznych: nie mniej niż 5300

ECTS: nie mniej niż 330

 

Program studiów obejmuje obowiązkowe praktyki w wymiarze:

 • 1 miesiąc w aptece ogólnodostępnej (po 3 roku studiów)
 • 1 miesiąc w aptece szpitalnej (po 4 roku studiów)
 • 6 miesięcy w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej po obronie pracy magisterskiej.

Na kierunku Farmacja wyodrębnione zostały 4 bloki specjalizacyjne:

 • Analiza farmaceutyczna,
 • Lek roślinny,
 • Postępy farmakoterapii,
 • Farmacja przemysłowa,  w ramach których studenci rozwijają swoje zainteresowania i poszerzają wiedzę z wybranych dyscyplin naukowych.

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 5 lat  (10 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: nie mniej niż 3700

ECTS: nie mniej niż 300

W planie studiów przewidziane są dwie jednomiesięczne praktyki wakacyjne. Po pierwszy i po drugim roku studiów w pracowniach analityki medycznej, chemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, mikrobiologii, parazytologii, serologii grup krwi.

 

STUDIA I STOPNIA

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: nie mniej niż 2200

ECTS: nie mniej niż 180

 

Program studiów obejmuje obowiązkowe praktyki w wymiarze:

 • 4 tygodnie na pierwszym roku studiów w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej,
 • 4 tygodnie po drugim roku studiów w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, która jest opracowaniem o charakterze zawodowym.

STUDIA II STOPNIA

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Liczba godzin dydaktycznych: nie mniej niż 1200

ECTS: 120

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Forma studiów: stacjonarne (harmonogram zajęć przyjazny dla osób pracujących)

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Liczba godzin dydaktycznych: 1744

ECTS: 120

Program studiów obejmuje obowiązkową praktykę wakacyjną w hurtowni farmaceutycznej (2 tyg.). Ponadto po drugim roku studiów, dla najlepszych studentów przewidziany jest min. 2 miesięczny staż w firmie farmaceutycznej lub kosmetycznej

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW

Farmacja – dr hab. Agnieszka Ludwiczuk, prof. UM

Analityka Medyczna – prof. dr hab. Anna Malm

Kosmetologia – dr hab. Dorota Kowalczuk, prof. UM

NOSTRYFIKACJA

Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może przeprowadzić procedurę nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja za granicą w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawa powszechnie obowiązującego oraz Zarządzenia Rektora.

Po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna przedstawia Dziekanowi wynik postępowania z wnioskiem o uznanie/odmowę uznania dyplomu.

Dziekan, działając z upoważnienia Rektora wystawia zaświadczenie o uznaniu dyplomu za równoważny albo zaświadczenie o potwierdzeniu ukończenia studiów na określonym poziomie. 

AKREDYTACJA

Kierunek Farmacja

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej: pozytywna

(Uchwała nr 238/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 kwietnia 2021 r.)

 

Kierunek Analityka Medyczna

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej: pozytywna

(Uchwała Nr 90/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 lutego 2021 r.)

 

Kierunek Kosmetologia I i II stopnia

Ocena Polskiej Komicji Akredytacyjnej: pozytywna

(Uchwała Nr 849/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 grudnia 2020 r.)

WYDZIAŁOWE ZESPOŁY

 • dr hab. Beata Polak, prof. UM – przewodnicząca
 • prof. dr hab Grażyna Biała – wiceprzewodnicząca
 • dr Aleksandra Józefczyk, prof. UM – sekretarz
 • prof. dr hab. Anna Gumieniczek – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak
 • dr hab. Aleksandra Szopa, prof. UM
 • prof. dr hab. Anna Malm
 • dr Beata Wojtysiak-Duma, prof. UM
 • dr Arleta Malecha-Jędraszek
 • dr hab. Dorota Kowalczuk, prof. UM
 • mgr Anna Sokołowska
 • dr Małgorzata Kozyra, prof. UM
 • Robert Kostecki – student
 • Gabriela Wojciechowska – student
 • Ewelina Orzeł – student
 • Zuzanna Sidor – student
 • mgr farm. Łukasz Dziwulski – interesariusz zewnętrzny
 • dr Sebastian Wójtowicz  – interesariusz zewnętrzny
 • Beata Szafranek  – interesariusz zewnętrzny

 

Powyższy skład zespołu będzie obowiązywał od 1 października 2022 r.

Terminy spotkań:

18.10.2022 r.
15.11.2022 r.
20.12.2022 r.
17.01.2023 r.
21.02.2023 r.
21.03.2023 r.
18.04.2023 r.
16.05.2023 r.
20.06.2023 r.

 • dr hab. Agnieszka Ludwiczuk, profesor UM – przewodnicząca
 • dr hab. Joanna Listos, profesor UM – wiceprzewodnicząca
 • dr Ewelina Firlej – sekretarz
 • prof. dr hab. Anna Gumieniczek – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • dr hab. Anna Serefko, prof. UM
 • dr Beata Paw
 • dr Justyna Zalewska
 • dr Małgorzata Tatarczak-Michalewska, prof. UM
 • dr Dariusz Duma, profesor UM
 • dr Anna Biernasiuk, profesor UM
 • dr Magdalena Izdebska
 • mgr Magdalena Nieśpiałowska
 • dr Maria Zuń, profesor UM
 • dr Edyta Stefaniszyn
 • dr Katarzyna Wojciechowska, , prof. UM
 • Magda Kuć – student
 • Magdalena Petkowicz – student
 • Sara Kosina – student
 • mgr Małgorzata Sławińska – Gargol – interesariusz zewnętrzny
 • mgr Janusz Kozłowski – interesariusz zewnętrzny

 

Powyższy skład zespołu będzie obowiązywał od 1 października 2022 r.

Terminu spotkań:

 • 17.10.2023
 • 21.11.2023
 • 19.12.2023
 • 17.01.2024
 • 20.02.2024
 • 19.03.2024
 • 16.04.2024
 • 21.05.2024
 • 18.06.2024
 • prof. dr hab. Agata Paneth – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Grażyna Biała – wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Marta Kruk-Słomka, prof. UM – sekretarz
 • prof. dr hab. Anna Gumieniczek – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • prof. dr hab. Ireneusz Sowa
 • dr hab. Łukasz Popiołek, prof. UM
 • dr Rafał Pietraś, prof. UM
 • Angelika Rębisz – student
 • Patrycja Pałczyńska – student
 • Karolina Wielgus – student

Powyższy skład zespołu będzie obowiązywał od 1 października 2022 r.

Terminy spotkań:

 • 3 październik 2023r.
 • 7 listopad 2023r.
 • 5 grudzień 2023r.
 • 2 styczeń 2024r.
 • 6 luty 2024r.
 • 5 marzec 2024r.
 • 2 kwietnia 2024r.
 • 7 maj 2024r.
 • 4 czerwca 2024r.

godzina spotkań 9:30

 • prof. dr hab. Grażyna Biała – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Monika Wujec – wiceprzewodnicząca
 • dr Agnieszka Grzegorczyk, prof. UM – sekretarz
 • prof. dr hab. Anna Gumieniczek – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • prof. dr hab. Jolanta Kotlińska
 • dr hab. Ewa Kędzierska, profesor UM
 • Dominika Buś – student
 • Bartosz Twarowski – student
 • Paulina Rzepa – student
 • dr hab. Tomasz Baj, profesor UM – interesariusz zewnętrzny

 

Powyższy skład zespołu będzie obowiązywał od 1 października 2022 r.

Terminy spotkań:

14.10.2022 r.
02.12.2022 r.
03.02.2023 r.
03.03.2023 r.
15.04.2023 r.
03.06.2023 r.

PRACOWNICY

[wpdataaccess pub_id="2"]

EMAIL