Wydział Lekarski

O NAS

Historia obecnego Wydziału Lekarskiego sięga 1944 r., kiedy to na nowo powstałym Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstały dwa wydziały – medyczny oraz farmaceutyczny. Wydział Lekarski został włączony do utworzonej od 23 marca 1950 roku Akademii Lekarskiej, która po trzech miesiącach istnienia przyjęła ostatecznie nazwę Akademii Medycznej.  W 2001 r. wyodrębniono Oddział Anglojęzyczny, a w roku 2004 powstał II Wydział Lekarski. W 2008 r. ówczesna Akademia Medyczna została przekształcona w Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Sukces  Wydziału Lekarskiego opiera się na wieloletniej tradycji, doświadczeniu i odpowiedzialności w przekazywaniu wiedzy, dbałości o wszechstronny rozwój kompetencji zawodowych i społecznych,  możliwości rozwijania swoich zainteresowań, rozbudowanemu systemowi wsparcia, nauczaniu uwzględniającemu najnowocześniejsze technologie i aparaturę medyczną, a wszystko po to, by sprostać wymaganiom, jakie stawia medycyna XXI wieku.

Obecny Wydział Lekarski UM w Lublinie składa się z 59 jednostek, a  kształcenie odbywa się na kierunku lekarskim. Na wydziale działa 71 kół naukowych, w ramach których studenci pod opieką pracowników katedr, klinik i zakładów prowadzą badania i realizują projekty naukowe. Koła Naukowe na kierunku lekarskim są doskonałym miejscem do ponadprogramowego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

O STUDIACH

Podstawowym celem realizowanym na Wydziale Lekarskim jest kształcenie studentów w zakresie medycyny.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie prowadzi studia medyczne w języku polskim i angielskim.

Nauczanie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Cykl nauczania, którego zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu lekarza, trwa sześć lat i zapewnia przygotowanie absolwentów do wykonywania samodzielnej pracy zawodowej oraz działalności naukowo-badawczej.

Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych.

W kolejnych latach prowadzone jest natomiast nauczanie podstawowych dyscyplin klinicznych. 

Program kształcenia koncentruje się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej, w tym zasad komunikacji i współpracy z pacjentem oraz pracy w zespole.

Studiowanie na kierunku lekarskim pozwala na zdobywanie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych z zakresu:

 • nauk morfologicznych,
 • naukowych podstaw medycyny,
 • nauk przedklinicznych,
 • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu,
 • przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, które pozwalają na zapoznanie się z poszczególnymi specjalizacjami medycznymi,
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny.

WŁADZE

prof. dr hab. n. med. Halina Lach

prof. dr hab. n. med. Halina Lach

Dziekan Wydziału Lekarskiego

 1. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej obecnie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizacje: choroby wewnętrzne, gastroenterologia
 2. Aktualnie pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową. Jest jednocześnie lekarzem kierującym Klinicznym Oddziałem Gastroenterologii SPSK4 w Lublinie
 3. Sprawy nauki:
 • Autorka lub współautorka 172 pełnotekstowych publikacji o łącznym współczynniku wpływu IF=217,209, punktacja KBN = 4275. Index Hirscha wg. WOS=17, wg. bazy Scopus=21.
 • Promotor 9 przewodów doktorskich, wtym 6 zakończonych i 3 przewodów pozostających w trakcie 
 • Wyjazdy naukowe: kursy endoskopowe w Hamburgu, 2003, 2004, udział w licznych warsztatach i kursach naukowych z zakresu hepatologii. Jako opiekun Studenckiego Towarzystwa Naukowego na UM uczestnik wizyty studyjnej na Uniwersytecie w Luven, Belgia- 2018.
 • Coroczne nagrody dydaktyczne i organizacyjne JM Rektora UM. Nagroda Kobieta Roku 2019

Prodziekani Wydziału Lekarskiego

Hanna Karakuła-Juchnowicz

Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1990 roku jest związana z Kliniką Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Specjalista I i II stopnia w zakresie psychiatrii Profesor nauk medycznych w 2020 r.

Od 2014 r. kieruje Katedrą i I Kliniką Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie.

Od 2017 r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w województwie lubelskim.

Od 2016 r. Przewodnicząca  Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej.

Zainteresowania naukowe to m.in. z poszukiwanie markerów biologicznych  zaburzeń psychotycznych, afektywnych, psychiatria transkulturowa i nutripsychiatria. Dorobek naukowy 555 publikacji naukowych, w tym 287 pełnych artykułów, 10 rozdziałów książkowych oraz 255 doniesień zjazdowych. IF 194, H-index 16, 929 cytowań.

Promotor 12 ukończonych przewodów doktorskich i 3 prac magisterskich. Recenzent 27 prac doktorskich i 7 przewodów habilitacyjnych. Redaktor Naczelnym czasopisma Current Problems of Psychiatry (70 punktów MNiSW).

Uczestniczyła w stażach zagranicznych, m.in. w Danii, Włoszech i Hiszpanii. Wielokrotnie otrzymywała indywidualne nagrody JM Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz zespołową nagrodę naukową JM Rektora UMCS.

UMLub

dr hab. n. med. Wojciech Myśliński

Wojciech Myśliński
UMLub
Marek Majewski

dr n. med. Marek Majewski

UMLub

prof. dr hab. n. med. Agata Filip

absolwentka Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, diagnosta laboratoryjny. Od zakończenia studiów związana z Zakładem Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, początkowo jako wolontariusz, potem asystent. Kierownik Zakładu Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną od roku 2011, kierownik Laboratorium Diagnostyki Molekularnej SPSK1 w Lublinie od 2016 r., kierownik Katedry Genetyki Medycznej od 2022 r.

Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej. Profesor zwyczajny od 2020 r. Autor i współautor 255 pozycji piśmiennictwa, w tym 121 publikacji  i kilkunastu rozdziałów w podręcznikach polsko i anglojęzycznych o łącznym IF 146.564. Promotor 7 ukończonych i 3 trwających obecnie przewodów doktorskich. Recenzent kilkunastu prac doktorskich i ocen dorobku naukowego w związku z postępowaniem o nadanie stopni doktora habilitowanego. Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz European Society of Human Genetics.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, w Division of Molecular Medicine, Wadsworth Center, Albany, NY, USA (dwuletnie stypendium) oraz w w Department of Pathomorphology, Medical University Center w Utrechcie, Holandia.

Kilkukrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, laureatka I Nagrody Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za rozprawę habilitacyjną, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Agata Filip
UMLub
Tomasz Blicharski

prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski

UMLub

dr hab. n. med. Paweł Miotła, profesor uczelni

Absolwent Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie. Posiada specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii. Ukończył również studia podyplomowe ze zdrowia publicznego. Pracownik II Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Od września 2018 r. sekretarz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP). We wrześniu 2021 został wybrany do zarządu Sekcji Uroginekologii PTGIP.

Realizował liczne projekty naukowe finansowane przez Komitet Badań Naukowych oraz Narodowe Centrum Nauki. Odbył staż naukowy w Imperial College w Londynie.

Członek międzynarodowego zespołu International Urogynecological Consultation (IUC) Committee.

Za pracą naukową oraz organizacyjną otrzymał liczne nagrody naukowe oraz organizacyjne Jego Magnificencji Rektora UM w Lublinie.

Redaktor  naukowy recenzowanego czasopisma Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. Recenzent w licznych czasopismach indeksowanych w bazie Pubmed/Medline.

Aktualny dorobek naukowy:
 • Liczba punktów Impact Factor 146,056  
 • Liczba punktów MNiSW / MEiN 3996,00
 • Liczba pełnych publikacji 144
 • h-index według bazy Web of Science Core Collection: 13
Paweł Miotła
UMLub
Katarzyna Drabko

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalistka pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej

Aktualnie pełni funkcję Kierownika kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Sprawy nauki :

Najważniejsze publikacje, które powstały we współpracy z polskimi i europejskimi grupami badawczymi takimi jak Inborn Error Working Party EBMT, Polska Pediatryczna Grupa Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Polska Pediatryczna Grupa Transplantacji Komórek Krwiotwórczych.

doktoranci:

promotor dwu ukończonych przewodów doktorskich, aktualnie promotor jednego doktoranta

wyjazdy naukowe:
 1. Stypendystka Children Medical Care Foundation – staż w Los Angeles Children Hospital w roku 2001 roku
 2. Członek Inborn Error Working Party EBMT – udział w corocznych spotkaniach naukowych
 3. Kurs Essential Skills in Medical Education Clinical Teaching w Lyonie
UMLub

prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska

Prof. dr hab. n.med. Ewa Magdalena Urbańska – absolwentka cum laude Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od okresu studiów związana z UM w Lublinie i Katedrą Farmakologii, obecnie Katedrą Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Kierownik Pracowni Farmakologii Komórkowej i Molekularnej od 2012 r., p.o. Kierownika Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej od 2022 r.

Specjalista Io z chorób wewnętrznych. Profesor zwyczajny od 2004 r. Współautor 193 pozycji piśmiennictwa, w tym 90 publikacji, o łącznym IF=171,504 oraz kilku rozdziałów w podręcznikach anglojęzycznych. Indeks H=24; cytowania=1429. Promotor 8 ukończonych przewodów doktorskich oraz 3 w trakcie realizacji. Recenzent kilkunastu rozpraw doktorskich i osiągnięć na stopień doktora habilitowanego.

Laureatka licznych zespołowych oraz indywidualnej nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, nagród JM Rektora UM w Lublinie oraz nagrody zespołowej JM Rektora UMCS w Lublinie.

Doświadczenia naukowe zdobywane za granicą:  University of Maryland at Baltimore, Maryland Psychiatric Research Center, USA, 3-letni pobyt; Karolinska Institutet, Department of Neuroscience, Stockholm, Sweden, roczny pobyt, Guest Researcher.

Ewa Urbańska
UMLub

RADA WYDZIAŁU

Terminy posiedzeń Rady Wydziału:

 • 23.10.2023 r.
 • 18.12.2023 r.
 • 18.03.2024 r.
 • 17.06.2024 r.

Protokoły z Rad Wydziału wysyłane są na pocztę służbową nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego.

DOKUMENTACJA WYMAGANA NA JEDNOSTKACH

Wykaz wymaganej w jednostce organizacyjnej dokumentacji dydaktyki na kierunku lekarskim

 1. Zaktualizowany sylabus – dla studentów, którzy uczęszczają na zajęcia w bieżącym roku akademickim (program polsko i anglojęzyczny).
 2. Dokumentacja dotycząca poszczególnych grup zajęciowych:
 • Podpisane przez studentów deklaracje (w załączniku) potwierdzające zapoznanie się z:

         – regulaminem wewnętrznym jednostki,

         – aktualnymi wymaganiami niezbędnymi do uzyskania zaliczenia przedmiotu,

         – informacją o formie zaliczenia lub egzaminu oraz zakresie wymagań i zagadnieniami egzaminacyjnymi,

         – regulaminem porządkowym sali/ przepisami BHP.

 • Listy obecności studentów z poszczególnych form realizacji zajęć;

         – ćwiczenia i seminaria – w wersji papierowej,

         – wykłady – w wersji elektronicznej, pliki przechowywane w sekretariacie jednostki

 • Dokumentacja studentów potwierdzająca uzyskanie efektów uczenia się (cząstkowych oraz końcowych) w zakresie:

         – wiedzy (np. sprawdziany, testy, protokoły z odpowiedzi ustnych),

         – umiejętności (np. arkusze obserwacji),

         – kompetencji (np. arkusz przedłużonej obserwacji studenta),

zgodnie z informacją zawartą w sylabusie.

 1. Informacja o terminach zaliczeń i egzaminów końcowych, zamieszczona również przez koordynatorów przedmiotów w systemie CREF w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów.
 2. Informacja o godzinach konsultacji dla studentów, zamieszczona dodatkowo na stronie internetowej Uczelni.
 
Do pobrania:
 

WYTYCZNE EGZAMINÓW USTNYCH

Wytyczne przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

przygotowane na podstawie Regulaminu studiów (załącznik do Uchwały Nr 167/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2022 roku)

 1. Egzamin ustny oraz zaliczenie z oceną ustne prowadzane są w obecności co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, z których jeden pełni rolę obserwatora.
 2. Egzaminy ustne odbywają się w ustalonych sesjach egzaminacyjnych wynikających z podziału roku akademickiego, za wyjątkiem:
 • ostatniego roku studiów kierunku lekarskiego polskojęzycznego, dla których egzaminy przeprowadzane są w terminach niezależnych od podziału roku akademickiego
  i przypadają po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu,
 • egzaminów z przedmiotów klinicznych przeprowadzanych dla studentów IV, V i VI roku studiów realizowanych w języku angielskim, dla których egzaminy mogą odbywać się również poza sesją egzaminacyjną w ramach danego semestru,
 • ustalenia innego terminu egzaminu na pisemny wniosek kierownika jednostki zatwierdzony przez Dziekana.
 1. Ustne zaliczenia i zaliczenia z oceną mogą być przeprowadzane poza sesją egzaminacyjną.
 2. Egzaminujący ma obowiązek sprawdzenia tożsamości studentów przystępujących do egzaminu ustnego/zaliczenia z oceną ustnego na podstawie dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja studencka) oraz w oparciu o listę studentów dopuszczonych do egzaminu/zaliczenia z oceną.
 3. Egzamin ustny oraz zaliczenie z oceną ustne powinny składać się z 3 pytań/zadań egzaminacyjnych, ocenianych osobno. Ocena niedostateczna z jednego z pytań/zadań egzaminacyjnych skutkuje oceną niedostateczną z całego egzaminu/zaliczenia z oceną.
  Przy pozytywnej ocenie za wszystkie pytania ocena z egzaminu/zaliczenia z oceną to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych pytań.

Forma zaliczenia ustnego powinna zostać opisana w sylabusie.

KOORDYNATORZY

Wykaz koordynatorów i opiekunów praktyk

KOORDYNATOR KIERUNKU

prof. dr hab. n. med. Tomasz Blicharski

Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii

81 724 4894

81 724 4184

81 724 4179

tomasz.blicharski@umlub.pl

Grupa zajęć / przedmiot

Koordynator

Jednostka

Telefon

Adres e-mail

KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ

A. Nauki morfologiczne

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska

Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii

81 448 6154

agnieszka.pedrycz-wieczorska@umlub.pl

Podstawy Medycyny Anatomia

dr n. med. Jacek Baj, prof. UML

Zakład Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej

81 448 6022

jacekbaj@umlub.pl

Podstawy Medycyny Histologia i embriologia z cytofizjologią

dr n. med. Marta Lis-Sochocka

Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii

81 448 6153

marta.lis-sochocka@umlub.pl

Grupa zajęć / przedmiot

Koordynator

Jednostka

Telefon

Adres e-mail

KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ

B. Naukowe podstawy medycyny

prof. dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska

Zakład Fizjologii Człowieka

81 448 6080

teresa.malecka-massalska@umlub.pl

Podstawy Medycyny Fizjologia człowieka

dr n. med. Michał Sagan

Zakład Fizjologii Człowieka

81 448 6080

michal.sagan@umlub.pl

Biofizyka

dr hab. n. med. Justyna Widomska, prof. ucz.

Zakład Biofizyki

81 448 6332

justyna.widomska@umlub.pl

Chemia

dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot

Zakład Chemii Medycznej

81 448 6190

dorotaluchowskakocot@umlub.pl

Biochemia i biologia molekularna

dr n. farm. Ewa Nowosadzka

Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

81 448 6350

ewa.nowosadzka@umlub.pl

Podstawy Metodyki i Prowadzenia Badań Naukowych A

prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki

Zakład Patofizjologii

81 448 6500

81 448 6503

jarogniew.luszczki@umlub.pl

Podstawy Metodyki i Prowadzenia Badań Naukowych B

dr hab. n. o zdrowiu Bartłomiej Drop

Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-zdrowia

81 448 6732

bartlomiejdrop@umlub.pl

Podstawy Metodyki i Prowadzenia Badań Naukowych C

dr n. med. Paula Wróblewska-Łuczka

Zakład Patofizjologii

81 448 6508

81 448 6500

paula.wroblewska-luczka@umlub.pl

Podstawy Metodyki i Prowadzenia Badań Naukowych C

dr n. med. Tomasz Słomka

Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-zdrowia

81 448 6733

tomasz.slomka@umlub.pl

Podstawy Metodyki i Prowadzenia Badań Naukowych D

dr hab. n. med. Paulina Własiuk

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej

81 448 6636

paulina.wlasiuk@umlub.pl

Grupa zajęć / przedmiot

Koordynator

Jednostka

Telefon

Adres e-mail

KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ

C. Nauki przedkliniczne

dr hab. n. med. Grażyna Wójcicka

Zakład Patofizjologii

81 448 6506

grazyna.wojcicka@umlub.pl

Farmakologia /
Farmakologia i toksykologia

dr hab. n. med. Zofia Danilczuk

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

81 448 6450

zofia.danilczuk@umlub.pl

Genetyka kliniczna

dr hab. n. med. Dorota Koczkodaj

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną

81 448 6103

dorota.koczkodaj@umlub.pl

Mikrobiologia

dr n. med. Justyna Niedźwiadek

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

81 448 6406

justyna.niedzwiadek@umlub.pl

Patomorfologia

prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej

81 448 6532

justyna.szumilo@umlub.pl

Patofizjologia

dr hab. n. med. Grażyna Wójcicka

Zakład Patofizjologii

81 448 6506

81 448 6500

grazyna.wojcicka@umlub.pl

Immunologia kliniczna

dr hab. n. med. Piotr Pożarowski

Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej

81 448 6434

piotr.pozarowski@umlub.pl

Grupa zajęć / przedmiot

Koordynator

Jednostka

Telefon

Adres e-mail

KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ

D. Nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof. ucz.

Zakład Psychologii Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny

81 448 6600

marzena.samardakiewicz@umlub.pl

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 1

dr n. o zdrowiu Agnieszka Rolińska

Zakład Psychologii

81 448 6602

agnieszka.rolinska@umlub.pl

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 2

dr n. o zdrowiu Grażyna Gwizda

Zakład Psychologii

81 448 6600

grazyna.gwizda@umlub.pl

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 3

dr n. o zdrowiu Joanna Milanowska

Zakład Psychologii

81 448 6602

joanna.milanowska@umlub.pl

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 4

dr n. med. Magdalena Horodeńska

Katedra Edukacji Medycznej

81 448 5930

magdalenahorodenska@umlub.pl

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 5

dr n. społ. Stanisław Mamcarz

Zakład Psychologii

81 448 6602

stanislaw.mamcarz@umlub.pl

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 6

dr n. o zdr. Joanna Milanowska

Zakład Psychologii

81 448 6602

joanna.milanowska@umlub.pl

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 7

Mgr Wioletta Ozga

Zakład Psychologii

81 448 6602

wioletta.ozga@umlub.pl

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 8

dr n. o zdrowiu Agnieszka Rolińska

Zakład Psychologii

81 448 6602

agnieszka.rolinska@umlub.pl

Psychospołeczne Aspekty Medycyny 9

dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk

Zakład Psychologii

81 448 6602

ewa.humeniuk@umlub.pl

Język angielski

dr n. hum. Justyna Mandziuk-Nizińska

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

81 448 6222

justyna.mandziuk-nizinska@umlub.pl

Grupa zajęć / przedmiot

Koordynator

Jednostka

Telefon

Adres e-mail

KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ

E. Nauki kliniczne niezabiegowe

dr hab. n. med. Wojciech Myśliński

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

81 532 7717

wojciech.myslinski@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY Onkologia

dr n. med. Marta Morawska

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku / Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej / Katedra Onkologii

81 448 6630

martamorawska@umlub.pl

Onkologia 1 /
Zintegrowane Nauczanie Onkologii 1

dr n. med. Marta Morawska

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku / Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej / Katedra Onkologii

81 448 6630

martamorawska@umlub.pl

Onkologia 2 /
Zintegrowane Nauczanie Onkologii 2

dr n. med. Magdalena Skórzewska, prof. uczelni

Klinika Chirurgii Onkologicznej

81 531 8124

81 534 4313

magdalenaskorzewska@umlub.pl

Onkologia 3 /
Zintegrowane Nauczanie Onkologii 3

dr hab. n. med. Andrzej Kurylcio, prof. uczelni

Klinika Chirurgii Onkologicznej

81 534 4313

andrzej.kurylcio@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY Pediatria

prof. dr hab. n. med. Beata Kulik-Rechberger

I Katedra Pediatrii Zakład Propedeutyki Pediatrii

81 718 5371

beata.kulik-rechberger@umlub.pl

Pediatria III rok

dr n. med. Katarzyna Czyż

Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt

81 718 5371

katarzyna.czyz@umlub.pl

Pediatria IV rok

dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska, prof. uczelni

II Katedra Pediatrii

81 718 5501

joanna.zawitkowska@umlub.pl

Pediatria V rok

dr n. med. Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz

III Katedra Pediatrii

81 718 5401

agnieszkamroczkowskajuchkiewicz@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY
Choroby wewnętrzne

dr n. med. Michał Trojnar

Katedra i Klinika Kardiologii

81 724 4324

michal.trojnar@umlub.pl

Kardiologia

dr n. med. Wojciech Brzozowski

Katedra i Klinika Kardiologii

81 724 4151

81 724 4321

wojciechbrzozowski@umlub.pl

Pulmonologia i ftyzjatria

dr n. med. Beata Gryglicka

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

81 724 4431

beata.gryglicka@umlub.pl

Nefrologia

dr hab. n. med. Anna Steć, prof. uczelni

Katedra i Klinika Nefrologii

81 724 4539

anna.stec@umlub.pl

Endokrynologia

dr n. med. Mariusz Kowalczyk

Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

81 724 4668

mariusz.kowalczyk@umlub.pl

Reumatologia

prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

81 724 4788

81 724 4790

bozena.targonska-stepniak@umlub.pl

Gastroenterologia

prof. dr hab. n. med. Halina Lach

Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową

81 724 4672

81 724 4535

halina.lach@umlub.pl

Hematologia

dr hab. n. med. Ewa Wąsik- Szczepanek, prof. uczelni

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

81 534 5468

ewa.wasik-szczepanek@umlub.pl

Interna 1

dr hab. n. med. Wojciech Myśliński

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

81 532 7717

wojciech.myslinski@umlub.pl

Interna 2

dr n. med. Radosław Jeleniewicz

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

81 724 4790

radoslaw.jeleniewicz@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY
Choroby infekcyjne

dr n. med. Justyna Stempkowska-Rejek

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych

81 534 9411

justyna.stempkowska-rejek@umlub.pl

Choroby zakaźne

dr n. med. Justyna Stempkowska-Rejek

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych

81 534 9411

justyna.stempkowska-rejek@umlub.pl

PUK /
Podstawowe Umiejętności Kliniczne 2

mgr Wojciech Dzikowski

Katedra Edukacji Medycznej

81 448 5920

wojciech.dzikowski@umlub.pl

Zintegrowana diagnostyka kliniczna /
Zintegrowana diagnostyka kliniczna i obrazowa

dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz, prof. ucz.

Zakład Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej

81 448 6042

grzegorz.staskiewicz@umlub.pl

Diagnostyka laboratoryjna

dr n. med. Iwona Kaznowska-Bystryk

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

81 448 7127

iwona.kaznowska-bystryk@umlub.pl

Propedeutyka i diagnostyka chorób wewnętrznych 1 /
Propedeutyka chorób wewnętrznych

dr n. med. Jacek Sobstyl

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

81 532 7717

jacek.sobstyl@umlub.pl

Propedeutyka i diagnostyka chorób wewnętrznych 2 /
 Propedeutyka i  diagnostyka chorób wewnętrznych

dr n. med. Jacek Sobstyl

Katedra i Klinika Chorób

Wewnętrznych

81 532 7717

jacek.sobstyl@umlub.pl

Toksykologia Kliniczna

lek. med. Michał Tchórz

Klinika Toksykologii

 

michaltchorz@umlub.pl

Dermatologia

dr n. med. Anna Michalak-Stoma

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii
Dziecięcej

81 532 3647

annamichalakstoma@umlub.pl

Neurologia

dr hab. n. med. Ewa Papuć, prof. UML

Katedra i Klinika Neurologii

81 724 4541

81 724 4720

ewa.papuc@umlub.pl

Rehabilitacja

dr n. med. Mieczysław Gorzelak

Klinika Rehabilitacji i Ortopedii

81 724 4184

mieczyslaw.gorzelak@umlub.pl

Medycyna wieku podeszłego – scenariusze symulacyjne

dr n. med. Tomasz Bielecki

Katedra Edukacji Medycznej

81 448 5930

tomasz.bielecki@umlub.pl

Geriatria

dr n. med. Ewa Rymarz

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

81 532 7717

ewarymarz@umlub.pl

Propedeutyka Psychiatrii

dr hab. n. med. Agnieszka Permoda-Pachuta

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

81 748 7307

agnieszka.permoda-pachuta@umlub.pl

Psychiatria

dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska

Katedra Psychiatrii / I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji/ Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej

81 748 7307

justyna.morylowska-topolska@umlub.pl

Medycyna rodzinna

dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

81 524 7857

ewa.rudnicka-drozak@umlub.pl

Grupa zajęć / przedmiot

Koordynator

Jednostka

Telefon

Adres e-mail

KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ

F. Nauki kliniczne zabiegowe

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

81 532 4127

grzegorz.wallner@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY Chirurgia ogólna

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

81 532 4127

grzegorz.wallner@umlub.pl

Chirurgia /

Chirurgia 1 /

Chirurgia 2

dr n.med. Marek Majewski

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

81 534 0501

marek.majewski@umlub.pl

Propedeutyka chirurgii

dr n. med. Wioletta Masiak-Segit

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

81 534 0501

wioletta.masiak-segit@umlub.pl

Chirurgia naczyń

dr n. med. Andrzej Wojtak

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii

81 532 5707

andrzej.wojtak@umlub.pl

Urologia

dr n. med. Przemysław Mitura

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

81 724 4794

przemyslawmitura@umlub.pl

Chirurgia urazowa

dr hab. n. med. Jacek Gągała, prof. ucz.

Klinika Ortopedii i Traumatologii

81 724 4510

jacek.gagala@umlub.pl

Chirurgia dziecięca

dr n. med. Jadwiga Szczepińska-Sobutka

Katedra i Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

81 718 5350

jadwiga.szczepinska-sobutka@umlub.pl

Torakochirurgia

lek. med. Robert Chudzik

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

81 724 49 03 (04)

robert.chudzik@umlub.pl

Neurochirurgia

dr n. med. Filip Stoma

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

81 724 4176

filip.stoma@umlub.pl

Kardiochirurgia

dr n. med. Krzysztof Olszewski

Klinika Kardiochirurgii

81 724 4940

krzysztof.olszewski@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY Ginekologia i położnictwo

dr n. med. Katarzyna Romanek-Piva, prof. UML

II Katedra i Klinika Ginekologii

81 724 4268

katarzyna.romanek-piva@umlub.pl

Ginekologia i położnictwo

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Polak

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

81 534 9890

grzegorz.polak@umlub.pl

Ginekologia i położnictwo

dr hab. n. med. Ewa Woźniakowska, prof. uczelni UM

III Katedra i Klinika Ginekologii Jaczewskiego 8 (SPSK nr. 4)

81 724 4848

ewawozniakowska@umlub.pl

Ginekologia i położnictwo

dr hab. n. med. Anna Semczuk- Sikora, prof. UML

Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży

81 532 6612

anna.semczuk@umlub.pl

Ginekologia i położnictwo

dr hab. n. med. Żaneta Kimber-Trojnar, prof. UML

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii

81 724 4769

81 724 4770

zaneta.kimber-trojnar@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY Diagnostyka obrazowa/ Radiologia z medycyną nuklearną

prof. dr hab. n. med. Anna Drelich-Zbroja

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

81 724 4376

81 724 4154

anna.drelich-zbroja@umlub.pl

Diagnostyka obrazowa (radiologia)

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab

I Zakład Radiologii Lekarskiej

81 724 4660

elzbieta.czekajska-chehab@umlub.pl

Diagnostyka obrazowa (radiologia)

dr hab. n. med. Grzegorz Jędrzejewski

Zakład Radiologii Dziecięcej Katedry Radiologii

81 741 8447

grzegorz.jedrzejewski@umlub.pl

Podstawowe Umiejętności Kliniczne 1

dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML

Katedra Edukacji Medycznej

81 448 5944

grzegorzwitkowski@umlub.pl

Medycyna Ratunkowa

dr n. med. Mariusz Jojczuk

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej

81 532 1854

mariusz.jojczuk@umlub.pl

Medycyna Stanów Nagłych

mgr Wojciech Dzikowski

Katedra Edukacji Medycznej

81 448 5920

wojciech.dzikowski@umlub.pl

Medycyna nuklearna

lek. med. Mateusz Komosa

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej

81 724 4339

mateusz.komosa@umlub.pl

Ortopedia dziecięca

dr n. med. Tomasz Raganowicz

Katedra Ortopedii Dziecięcej

81 718 5551

tomasz.raganowicz@umlub.pl

Ortopedia i traumatologia

dr hab. n. med. Jacek Gągała, prof. ucz.

Klinika Ortopedii i Traumatologii

81 724 4510

jacek.gagala@umlub.pl

Traumatologia, Ortopedia, Rehabilitacja

dr hab. n. med. Jacek Gągała, prof. ucz.

Klinika Ortopedii i Traumatologii

81 724 4510

jacek.gagala@umlub.pl

Laryngologia

lek. med. Andrzej Kucharski

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

81 724 4518

andrzej.kucharski@umlub.pl

Otolaryngologia dziecięca

dr n. med. Izabela Szlązak

Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii

81 718 5581

izabela.szlazak@umlub.pl

Chirurgia szczękowa

dr n. med. Jolanta Wojciechowicz

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej

81 532 3851

jolantawojciechowicz@umlub.pl

Transplantologia

dr n. med. Mariusz Matuszek

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego

81 724 48 29

mariusz.matuszek@umlub.pl

Onkologia 3 /
Zintegrowane Nauczanie Onkologii 3

dr hab. n. med. Andrzej Kurylcio, prof. UML

Klinika Chirurgii Onkologicznej

81 534 4313

andrzej.kurylcio@umlub.pl

Okulistyka

dr n. med. Beata Rymgayłło-Jankowska

Katedra Okulistyki

81 532 4827

beata.rymgayllo-jankowska@umlub.pl

Anestezjologia i Intensywna terapia

dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

81 724 4332

edyta.kotlinska-hasiec@umlub.pl

Interdyscyplinarne leczenie bólu

dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

81 724 4332

edyta.kotlinska-hasiec@umlub.pl

Grupa zajęć / przedmiot

Koordynator

Jednostka

Telefon

Adres e-mail

KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ

G. Prawne i organizacyjne aspekty medycyny

dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn, prof. ucz.

Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej

81 448 6850

rafal.patryn@umlub.pl

Prawne i organizacyjne aspekty medycyny 1

dr n. med. Marek Kos

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

81 448 6381

81 448 6380

marekkos@umlub.pl

Prawne i organizacyjne aspekty medycyny 2

dr hab. n. med. Marzena Furtak- Niczyporuk, prof. UML

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

81 448 6386

marzena.furtak-niczyporuk@umlub.pl

Medycyna Sądowa

lek. med. Tomasz Cywka

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

81 448 6470

81 448 6480

tomasz.cywka@umlub.pl

Orzecznictwo

dr hab. n. med. Marzena Furtak- Niczyporuk, prof. UML

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

81 448 6386

marzena.furtak-niczyporuk@umlub.pl

Zarządzanie i ekonomika w służbie zdrowia

dr hab. n. med. Marzena Furtak- Niczyporuk, prof. UML

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

81 448 6386

marzena.furtak-niczyporuk@umlub.pl

Grupa zajęć / przedmiot

Koordynator

Jednostka

Telefon

Adres e-mail

KOORDYNATOR GRUPY ZAJĘĆ

H. Praktyczne nauczanie kliniczne

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

81 718 5519

katarzyna.drabko@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY
Choroby wewnętrzne

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

81 724 4790

maria.majdan@umlub.pl

Choroby wewnętrzne –  TEST

prof. dr hab. n. med. Halina Lach

Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową

81 724 4535

halina.lach@umlub.pl

Choroby wewnętrzne –  OSCE

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych

81 532 7717

grzegorz.dzida@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY Pediatria

prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną III Katedry Pediatrii

81 718 5440

iwona.ben-skowronek@umlub.pl

Pediatria  – TEST

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii

81 718 5420

elzbietapackozuchowska@umlub.pl

Pediatria – OSCE

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii

81 718 5500

katarzyna.drabko@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY Chirurgia

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

81 532 4127

grzegorz.wallner@umlub.pl

Chirurgia – TEST

dr n. med. Justyna Wyroślak-Najs

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

 

justyna.wyroslak-najs@umlub.pl

Chirurgia – OSCE

lek. med. Kamil Nurczyk

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

81 534 0501

kamil.nurczyk@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY Ginekologia i położnictwo

prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

III Katedra i Klinika Ginekologii

81 724 4848

tomasz.paszkowski@umlub.pl

Ginekologia i położnictwo – TEST

dr hab. n. med. Konrad Futyma, prof. UML

II Katedra i Klinika Ginekologii

81 724 4268

konrad.futyma@umlub.pl

Ginekologia i położnictwo – OSCE

dr hab. n. med. Anna Semczuk- Sikora, prof. UML

Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży

81 532 6612

anna.semczuk@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY
Psychiatria

prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Katedra Psychiatrii

81 748 7307

hanna.karakula-juchnowicz@umlub.pl

Psychiatria  – TEST

prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Katedra Psychiatrii

81 748 7307

hanna.karakula-juchnowicz@umlub.pl

Psychiatria – OSCE

dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska

Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej

81 748 7307

justyna.morylowska-topolska@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY
Medycyna ratunkowa

prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej

81 532 1854

chirurgia.urazowa@umlub.pl

Medycyna ratunkowa – TEST

prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej

81 532 2713

 

81 532 1854

miroslaw.czuczwar@umlub.pl

chirurgia.urazowa@umlub.pl

Medycyna ratunkowa  – OSCE

lek. med. Rafał Rutyna

 

dr n. med. Andrzej Ochal

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Katedra Edukacji Medycznej

81 724 4332

 

81 532 1854

rafal.rutyna@umlub.pl

 

andrzej.ochal@umlub.pl

KOORDYNATOR GŁÓWNY
Medycyna rodzinna

dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

81 524 7857

ewa.rudnicka-drozak@umlub.pl

Medycyna rodzinna – TEST

dr hab. Ewa Rudnicka-Drożak

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

81 524 7857

ewa.rudnicka-drozak@umlub.pl

Medycyna rodzinna – OSCE

dr n. med. Tomasz Zaborowski

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

81 524 7856

tomasz.zaborowski@umlub.pl